Yeşaya 41

41
Rab'den Güvence
1RAB diyor ki, “Susun karşımda, ey kıyı halkları!
Halklar güçlerini tazelesin,
Öne çıkıp konuşsunlar.
Yargı için bir araya gelelim.
2“Doğudan adaleti[a] harekete geçiren,
Hizmete koşan kim?
Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor.
Kılıcıyla toz ediyor onları,
Yayıyla savrulan samana çeviriyor.
3Kovalıyor onları,
Ayak basmadığı bir yoldan esenlikle geçiyor.
4Bunları yapıp gerçekleştiren,
Kuşakları başlangıçtan beri çağıran kim?
Ben RAB, ilkim; sonuncularla da yine Ben olacağım.”
5Kıyı halkları bunu görüp korktu.
Dünyanın dört bucağı titriyor.
Yaklaşıyor, geliyorlar.
6Herkes komşusuna yardım ediyor,
Kardeşine, “Güçlü ol” diyor.
7Zanaatçı kuyumcuyu yüreklendiriyor,
Madeni çekiçle düzleyen,
“Lehim iyi oldu” diyerek örse vuranı yüreklendiriyor.
Kımıldamasın diye putu yerine çiviliyor.
8 “Ama sen, ey kulum İsrail,
Seçtiğim Yakup soyu,
Dostum İbrahim'in torunları!
9Sizleri dünyanın dört bucağından topladım,
En uzak yerlerden çağırdım.
Dedim ki, ‘Sen kulumsun, seni seçtim,
Seni reddetmedim.’
10Korkma, çünkü ben seninleyim,
Yılma, çünkü Tanrın benim.
Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;
Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.
11“Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak.
Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak.
12Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın.
Seninle savaşanlar hiçten beter olacak.
13Çünkü sağ elinden tutan,
‘Korkma, sana yardım edeceğim’ diyen Tanrın RAB benim.
14“Ey Yakup soyu, toprak kurdu,
Ey İsrail halkı, korkma!
Sana yardım edeceğim” diyor RAB,
Seni kurtaran İsrail'in Kutsalı.
15“İşte, seni dişli, keskin, yepyeni bir harman düveni yaptım.
Harman edip ufalayacaksın dağları,
Tepeleri samana çevireceksin.
16Onları savurduğunda rüzgar alıp götürecek,
Darmadağın edecek hepsini kasırga.
Sense RAB'de sevinç bulacak,
İsrail'in Kutsalı'yla övüneceksin.
17“Düşkünlerle yoksullar su arıyor, ama yok.
Dilleri kurumuş susuzluktan.
Ben RAB, onları yanıtlayacağım,
Ben, İsrail'in Tanrısı, onları bırakmayacağım.
18Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar,
Vadilerde su kaynakları yapacağım.
Çölü havuza,
Kurak toprağı pınara çevireceğim.
19Çölü sedir, akasya,
Mersin ve iğde ağaçlarına kavuşturacağım.
Bozkıra çam, köknar
Ve selviyi bir arada dikeceğim.
20Öyle ki, insanlar görüp bilsinler,
Hep birlikte düşünüp anlasınlar ki,
Bütün bunları RAB'bin eli yapmış,
İsrail'in Kutsalı yaratmıştır.”
Rab Putlara Karşı
21“Davanızı sunun” diyor RAB,
“Kanıtlarınızı ortaya koyun” diyor Yakup'un Kralı,
22“Putlarınızı getirin de olacakları bildirsinler bize.
Olup bitenleri bildirsinler ki düşünelim,
Sonuçlarını bilelim.
Ya da gelecekte olacakları duyursunlar bize.
23Ey putlar, bundan sonra olacakları bize bildirin de,
İlah olduğunuzu bilelim!
Haydi bir iyilik ya da kötülük edin de,
Hepimiz korkup dehşete düşelim.
24Siz de yaptıklarınız da hiçten betersiniz,
Sizi yeğleyen iğrençtir.
25“Kuzeyden birini harekete geçirdim, geliyor,
Gün doğusundan beni adımla çağıran biri.
Çömlekçinin balçığı çiğnediği gibi,
Önderleri çamur gibi çiğneyecek ayağıyla.
26Hanginiz bunu başlangıçtan bildirdi ki, bilelim,
Kim önceden bildirdi ki, ‘Haklısın’ diyelim?
Konuştuğunuzu bildiren de
Duyuran da
Duyan da olmadı hiç.
27Siyon'a ilk, ‘İşte, geldiler’ diyen benim.
Yeruşalim'e müjdeci gönderdim.
28Bakıyorum, aralarında öğüt verebilecek kimse yok ki,
Onlara danışayım, onlar da yanıtlasınlar.
29Hepsi bomboş, yaptıkları da bir hiç.
Halkın putları yalnızca yeldir, sıfırdır.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
41:1,5 kıyı halkları Bkz. Yşa.11:11 ve ilgili not.
41:1 güçlerini tazelesin İnsanın kendi gücü ile Tanrı’nın imanlıya verdiği güç kıyaslanır, Tanrı’yla aynı gücü ve bilgeliği sergilemeleri için uluslara ve ulusların sözde ilâhlarına meydan okunur (bkz. Yşa.40:21-24).
41:2 İÖ 539’da Babil’i fethetmesinin ardından (bkz. Yşa.13:17 ve ilgili not) çıkardığı fermanla Yahudiler’in Yeruşalim’e dönmesine izin veren (bkz. Ezr.1:1-4; Ezr.6:3-5) Pers Kralı Büyük Koreş’ten (İÖ 559-530), Ezr.41:25 ve Ezr.44:28-45:5,13’te de söz edilmektedir. adaleti İbranice’den, “galip” diye de çevrilebilir. Burada Pers Kralı Koreş’i simgeler (bkz. Yşa.45:1). Yşa.42:6’da söz edilen Rab’bin Kulu gibi, Koreş de, sürgünden kurtarış dâhil, Tanrı’nın amaçlarını yerine getirmek üzere seçilmiştir. krallara baş eğdiriyor Krş. Yşa.41:5-7. Yayıyla Persler okçuluk yetenekleriyle ünlüydü. savrulan samana Bkz. Mez.1:4.
41:4 ilkim; sonuncularla da Bkz. İbr.13:8; Va.1:8,Va.1:17; Va.2:8; Va.21:6; Va.22:13.
41:5-7 İÖ 546 dolaylarında Koreş,Asya İli’nin (BatıAnadolu) batı kıyılarına kadar olan toprakları savaşarak ele geçirdi; bu bölgedeki en büyük rakibi Lidya Kralı Karun’du. Halkların Koreş’ten kurtulmak için yaptıklarının boşa çıkacağı alaycı bir üslupla anlatılır (krş. Yşa.40:19-20).
41:6 Güçlü ol! Bkz. Yşa.35:4 ve ilgili not.
41:7 çekiçle Krş. Yşa.44:12. Kımıldamasın diye Bkz. Yşa.40:18-20 ve ilgili notlar.
41:8-9 kulum 41-53. bölümlerde geçen önemli bir ifade olup bazen İsrail ulusunu temsil etmektedir. Öbür metinlerde bu sözcük, Musa (Say.12:7), Davut (2Sa.3:18; 2Sa.7:5,2Sa.7:8) ve peygamberler (2Kr.17:13; Yer.7:25) gibi Tanrı’nın krallığında özel bir konuma sahip kişileri ifade etmektedir (ayrıca bkz. Yşa.42:1,Yşa.42:19; Yşa.43:10; Yşa.44:1-2,Yşa.44:21; Yşa.45:4; Yşa.49:3,Yşa.49:5-7; Yşa.50:10; Yşa.52:13; Yşa.53:11 ; Rom.1:1’e ait not).
41:8 Dostum Bkz. Yar.18; 2Ta.20:7; Yak.2:23.
41:10 Korkma... Yılma Bkz. Yşa.41:13-14; Yşa.43:1,Yşa.43:5; ayrıca bkz. Yşa.35:4 ve ilgili not. Kutsal Kitap’ta en çok tekrarlanan, kişiyi cesaretlendirme amacı taşıyan buyruk. güçlendireceğim... yardım edeceğim Tanrı’nın hizmetine çağrılmış biri olduğu için (bkz. Yşa.41:9,Yşa.41:14-16; ayrıca bkz. Yşa.41:40:29; Yşa.44:2; Yşa.49:8). sağ elimle Bkz. Çık.15:6,Çık.15:12; Mez.20:6; Mez.48:10; Mez.89:13; Mez.98:1.
41:11 utanacak, rezil olacak Krş. Yşa.45:17; Yşa.50:7; Yşa.54:4. hiçe sayılıp Bkz. Yşa.41:15-16 ve ilgili notlar.
41:14 toprak kurdu Halkın sürgündeki haline yapılan bir gönderme (krş. Eyü.25:6; Mez.22:6). kurtaran Bkz. “yakın akrabalarımızdan”, Rut.2:20’ye ait not. RAB, İsrailliler’in yakın akrabası olarak tasvir edilmektedir. O İsrail’in babası (Rut.63:16; Rut.64:8) ve kocasıdır (Rut.54:5). Kurtarıcı (yakın akraba) olan Tanrı, (halkını topraklarına kavuşturur, Rut.54:1-8) ülkelerini kurtarır, özgürlüklerini güvenceye alır (Rut.43:1-4; Rut.48:17-20), onlara zulmedenlerden öç alır (Rut.47:3-4; Rut.49:25-26). İsrail’in Kutsalı Bkz. Yşa.41:16,Yşa.41:20; ayrıca bkz. Yşa.1:4 ve ilgili not. Bu unvan, Yşa.43:14, Yşa.47:4, Yşa.48:17, Yşa.49:7 ve Yşa.54:5’te “kurtarmak” ifadesiyle beraber kullanılmaktadır.
41:15 harman döveni Krş. Yşa.28:27;Amo.1:3 ve ilgili not; Mik.4:13. ufalayıp... samana Bkz. Yşa.41:2; Yşa.17:13 ve ilgili not; Yşa.29:5-6. dağları, Tepeleri Putperest tapınma törenlerinin yapıldığı yerler olup burada muhtemelen öbür ulusları simgeler (bkz. Yşa.2:14).
41:16 savurduğunda Cezalandırma tasvir ediliyor (bkz. Rut.1:22’ye ait not). sevinç Krş. Yşa.25:9; Yşa.35:10; Yşa.51:11.
41:17 Düşkünlerle yoksullar Sürgünden topraklarına dönmekte olan İsrailliler’den söz edilmektedir (krş. Yşa.41:14; Yşa.32:7). yanıtlayacağım Bkz. Yşa.30:19 ve ilgili not.
41:18 Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar Bkz. Yşa.30:25 ve ilgili not. Çölü havuza... pınara Bkz. Yşa.32:2; Yşa.35:6-7 ve ilgili notlar.
41:19 RAB bu ağaçlarla çölü güzelleştirecektir (krş. Yşa.35:1-2 ; Yşa.60:13). Tanrı nihayetinde her şeyi günahtan önceki mükemmel haline döndürmek istiyor. Va.21-22. bölümlerde, Mesih’in ikinci gelişiyle başlayacak bu aşamanın son hali aldığı görülür.
41:20 yaratmıştır Bu bereketli koşullar, Tanrı’nın halkı için oluşturduğu yeni yaratılışın unsurlarıdır (bkz. Yşa.57:19; Yşa.65:17-18).
41:21-22 Tanrı, başka ilâhlara inanan uluslara meydan okumaktadır (bkz. Yşa.41:1 ve ilgili not).
41:22 Olup bitenleri Tanrı’nın daha önce bildirdikleri veya yaptıkları (bkz. Yşa.42:9; Yşa.43:9,Yşa.43:18; Yşa.46:9; Yşa.48:3).
41:23 bir iyilik ya da kötülük edin Bkz. Yşa.40:18-20’ye ait not.
41:24 iğrençtir Bkz. Mal.2:11; krş. Yer.2:13 ; Mez.115:8.
41:25 Kuzeyden birini harekete geçirdim Bkz. Yşa.41:2 ve ilgili not. Koreş doğudan geldi (Yşa.41:2), ancak krallığının ilk dönemlerinde Babil’in kuzeyindeki birkaç krallığı ele geçirmişti. Yeruşalim’in en zayıf noktası kuzeyi olduğu için saldırıların oradan gelmesi beklenirdi (bkz. Yşa.14:31; Yer.1:14; Yer.6:1,Yer.6:22; Yer.10:22). bana yakaran biri İbranice’den birebir çevirisi: “beni adımla çağıran”. Kral Koreş, fermanında RAB’bin adını kullanmıştı (Ezr.1:2), ancak O’nu tanımıyordu (bkz. Yşa.45:4-5). balçığı... çamur... çiğneyecek Yşa.10:6’da Asur için söylenmişti (krş. Nah.3:14).
41:26 başlangıçtan Bu olaylar henüz olmadan önce (krş. Yşa.41:4). bildiren... duyuran... duyan Muhtemelen putlar ve onlara tapanlar.
41:27 İş te, geldiler Babil sürgününden kurtuluşla ilgilidir. müjdeci Yeşaya (bkz. Yşa.40:9; Yşa.52:7 ve ilgili notlar).
41:28 öğüt verebilecek kimse yok Bkz. Yşa.46:7.
41:29 bir hiçtir Bkz. Yşa.41:24.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş