Galatyalılar 3:6-14

6 Örneğin, “İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı[a].” 7 Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. 8 Kutsal Yazı, Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e, “Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak” müjdesini önceden verdi. 9Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar.
10 Yasa'nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Yasa Kitabı'nda yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir.” 11 Tanrı katında hiç kimsenin Yasa'yla aklanmadığı açıktır. Çünkü “İmanla aklanan yaşayacaktır[b].” 12 Yasa imana dayalı değildir. Tersine, “Yasa'nın gereklerini yapan, onlar sayesinde yaşayacaktır.” 13-14 İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen Ruh'u imanla alalım diye, Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa'nın lanetinden kurtardı. Çünkü, “Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye yazılmıştır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:6 böylece aklanmış sayıldı Grekçe’den birebir çevirisi:“ve ona doğruluk sayıldı”.
3:7 İbrahim’in gerçek oğulları İbrahim, Yahudi soyunun bedensel ve ruhsal atasıydı (bkz. Yu.8:33,Yu.8:39,Yu.8:53; Elç.7:2-3 ; Rom.4:12). Bu ayette, bütün imanlılar İbrahim’in ruhsal çocukları olarak nitelendirilir (bkz. Rom.4:11-12’ye ait notlar). İmanlılardan, İbrahim’in soyu olarak da söz edilir (İbr.2:16).
3:9 iman etmiş olan İbrahim’le Bkz. konunun ayrıntıları için, Rom.4. bölüm; İbr.11:8-19.
3:10 İnsan ya kendi yaptıklarına güvenir ya da Tanrı’nın İsa Mesih’in aracılığıyla yaptıklarına. Kendi yaptıklarına güvenen kişi lanet altındadır ; çünkü Yasa’nın gereklerini tümüyle yerine getirebilen hiç kimse yoktur (İsa Mesih’ten başka). Tanrı’nın kutsaması bireysel çabayla kazanılamaz, Tanrı tarafından karşılıksız olarak sunulur. her şeyi Bkz. Yak.2:10.
3:11 İmanla aklanan yaşayacaktır Grekçesi’nden, “doğru kişi imanla yaşayacaktır” diye de çevrilebilir.
3:12 Bkz. Lev.18:5’e ait not.
3:10-14 Pavlus, Eski Antlaşma’dan alıntı yaparak Kutsal Yasa’nın “iyiliğe ödül, kötülüğe ceza” ilkesine dayalı bir sistem olup insanları aklamadığını, imanın ise aklanma sağladığını kanıtlar.
3:13-14 İbrahim’e sağlanan kutsama Bkz. Gal.1:8; Rom.4:1-5. vaat edilen Ruh’u Bkz. Hez.36:26; Hez.39:29; Yu.14:16-17; krş. Ef.1:13. Mesih... bizi... kurtardı Bkz. Gal.1:4-5; Ef.1:7-8 ve ilgili not. Ağaç Sözcüğün eski Grekçesi, idam cezası için kullanılan darağacı veya kazık anlamına gelir (krş. Est.2:23) ; burada ise çarmıhı ifade etmektedir (bkz. Yas.21:23; 1Pe.2:24).

Videolar

Galatyalılar Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu Galatya'da (İç Anadolu) kurduğu kiliselere yazdı. Orada Müjde'ye inananların birçoğu Yahudi değildi. Galatya'ya gelen bazı Yahudiler, Yahudi olmayanların sünnet olmaları ve Kutsal Yasa'ya uymaları gerektiğini savunuyorlardı1. Elçilerin İşleri'nden2 anlaşılacağı gibi, ilk inanlı toplulukları için duyarlı bir konuydu bu. O yıllarda İncil henüz yazılmamıştır. İnananların sahip olduğu kaynaklar, İsa'nın öğretisinden ve sünneti öngören Eski Antlaşma'dan oluşuyordu. Pavlus'un en önemli görevlerinden biri de Eski Antlaşma'nın, İsa'nın öğretisi ışığında nasıl anlaşılması gerektiğini göstermekti.

Mektubun İçeriği: Pavlus, Galatya'daki durumu duyar duymaz kaleme sarılır. İnanlıların «değişik bir müjdeye» yönelmeleri onu şaşırtmıştır3. Yaydığı bildirinin tek geçerli Müjde olduğunu, bunu doğrudan doğruya İsa Mesih'ten aldığını söylüyor4. Yıllar sonra Yeruşalim'e gider ve bildirisini elçilere de sunar. Elçiler bunu onaylayarak Pavlus'un Müjde'yi Yahudi olmayanlara ulaştırmak için aldığı çağrıyı da kabul ederler5.

Sonra Pavlus Müjde'yi özetler: «İnsanın Kutsal Yasa'nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz... Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yaparak aklanmaz» (2:16). Pavlus, Galatya'daki inanlılara şunu hatırlatıyor: Tanrı onlara Kutsal Ruh'u, Kutsal Yasa'ya uydukları için değil, iman ettikleri için verdi. İbrahim de imanıyla aklanmıştı. Şimdiyse, inanlılar Mesih'le birleşmişlerdir; hepsi O'nda birdirler. Bu nedenle aralarında ırk, cinsiyet ya da mevkiye dayanan ayrımlar son bulmuştur. Hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır. Tanrı, Kutsal Yasa'ya bağlı yaşayanları, Yasa'nın bütün gereklerini yerine getirme tutsaklığından kurtarmak için Oğlu'nu gönderdi. Ama bu özgürlük benliğin tutkularına uymak için fırsat olmamalı6. Tersine, inanlılar Kutsal Ruh'un yönetiminde olmalı. Böylece Ruh'un meyvesi olan sevgi, sevinç, esenlik, sabır vb. niteliklere sahip olacaklardır.

Ana Hatlar:

1:1-2:10 Tek Müjde
2:11-4:7 Müjde'nin içeriği
4:8-5:12 Özgürlük ya da kölelik
5:13-26 Kutsal Ruh ya da benlik
6:1-18 Öğütler ve son sözler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş