Hoşea 4

4
Rab İsrail'i Azarlıyor
1Ey İsrailliler, dinleyin RAB'bin sözünü,
Çünkü RAB'bin davası var bu ülkede yaşayanlarla;
“Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi.
2Lanet, yalan, adam öldürme, hırsızlık,
Zina almış her şeyin yerini.
Zorbalık ediyorlar,
Kan üstüne kan döküyorlar.
3Bu yüzden ülke yas tutuyor,
Tükeniyor orada yaşayan herkes,
Kırdaki hayvanlar, gökteki kuşlar
Denizdeki balıklar...
4“Ancak kimse kimseyle çekişmesin,
Kimse kimseyi suçlamasın,
Çünkü halkın kâhinle çekişenlere benziyor.
5Sen gündüz tökezleyeceksin,
Peygamber de gece seninle birlikte,
Yok edeceğim anneni.
6“Yok oldu halkım bilgisizlikten,
Sen bilgiyi reddettiğin için,
Ben de seni reddedeceğim,
Bana kâhinlik etmeyesin diye.
Sen Tanrın'ın yasasını unuttuğun için,
Ben de senin çocuklarını unutacağım.
7Kâhinler çoğaldıkça
Daha çok günah işlediler bana karşı,
Onların onurunu utanca çevireceğim[a].
8Halkımın günahlarıyla[b] besleniyorlar,
Onların suç işlemesini istiyorlar.
9Halkın başına gelenler kâhinlerin başına da gelecek,
Tuttukları yol yüzünden cezalandıracağım onları,
Yaptıklarının karşılığını vereceğim.
10Yiyecekler, ama doymayacaklar,
Zina edecekler, ama çoğalmayacaklar.
Çünkü RAB'bi dinlemekten vazgeçtiler.
11“Zina, yeni ve eski şarap insanın aklını başından alır.
12Halkım tahta puta danışıyor,
Değneğinden yanıt alıyor.
Çünkü zina ruhu onları saptırdı,
Kendi Tanrıları'ndan ayrılarak zina ettiler.
13Dağ başlarında kurban kesiyor,
Tepelerde meşe, aselbent, yabanıl fıstık ağaçları altında buhur yakıyorlar,
Gölgeleri güzel olduğu için.
Bu yüzden kızlarınız fahişelik ediyor,
Gelinleriniz zina.
14Fahişelik ettiklerinde kızlarınızı,
Zina ettiklerinde gelinlerinizi cezalandırmayacağım.
Çünkü erkekleriniz fahişelerle oynaşıyor,
Putların tapınağında fuhuş yapanlarla kurban kesiyorlar.
Anlayışsız halk mahvolacak.
15“Ey İsrail, sen zina etsen de,
Yahuda suç işlemese bari.
“Gilgal'a gitmeyin,
Beytaven'e[c] çıkmayın.
‘Yaşayan RAB'bin hakkı için’ diye ant içmeyin.
16Çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti,
Şimdi RAB nasıl güder onları otlakta kuzu gibi?
17Efrayim putlarına sarıldı,
Bırak onu!
18İçkileri tükendi,
Hâlâ zina ediyorlar;
Önderleri rezilliğe gönül verdi.
19Rüzgar onları kanatlarına sardı,
Kurbanları yüzünden utanacaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 dinleyin... sözünü Bkz. Yer.2:4 ve ilgili not. davası Peygamber Hoşea, RAB’bin sözcüsü olarak, antlaşmayı bozan İsrail’e suçunu bildiriyor (krş. Hoş.12:2; Yşa.3:13; Yer.2:9; Mik.6:2). sevgi Bkz. Hoş.2:19; Hoş.10:12. sadakat Burada söz konusu olan, RAB’bin antlaşmasına (Yşu.24:14) bağlılık ve başkalarına doğru davranmaktır (krş. Özd.3:3). Tanrı bilgisi Bkz. Hoş.2:20; Hoş.6:3 ve ilgili notlar. İsrail halkı, antlaşmaya dayanan ilişkide RAB’bin kendisinden üstünlüğünü göz ardı ediyordu. İsrail halkının Tanrı’yla ilgili antlaşma sorumluluklarını reddetmesi, halkın birbirine olan sorumluluklarını ihlal etmesine yol açıyordu.
4:2 Lanet... Zina Burada sıralanan günahlar (krş. Yer.7:9-10) On Buyruk’ta belirtilen günahlardandır (bkz. Çık.20:13-16; Çık.20:1-2’ye ait notlar). kan döküyorlar (1) Cinayetleri (bkz. Hoş.6:8-9), (2) II. Yarovam’ın ölümünün ardından üç kralın bir yıl içinde hüküm sürdüğü dönemde gerçekleşen suikastları (2Kr.15:10-14) ve (3) insan kurbanları (Mez.106:38; Hez.16:20-21; Hez.23:37) içerir.
4:3 ülke yas tutuyor Tanrı’nın insanın günahıyla ilgili yargısı ülkedeki bütün canlıları etkiler ve bu etki bazen dünyayı bile kapsar (bkz. örn. Yşa.24:3-6; Yer.4:23-28). Tükeniyor Bkz. Yer.14:2; Yoe.1:10.
4:5 Peygamber Bkz. Mik.2:6,Mik.2:11; Mik.3:5-7. anneni İsrail’i (bkz. Hoş.2:2,Hoş.2:5).
4:6 Yok oldu halkım bilgisizlikten RAB’bin sözünü halka öğretmekle yükümlü kâhinlerin görevlerini yerine getirmemesinin buna etkisi olmuştu. Tanrın’ın yasasını İsrail’in yaşam kaynağı (bkz. Yas.30:20 ve ilgili not) olduğundan, kâhinler Kutsal Yasa’ya büyük özen göstermeliydi.
4:7 Masoretik metinde de “onların onurunu utanca çevireceğim” diye geçen sözler, Peşitta’ya ve bazı eski İbrani din bilginlerine göre “onurumu utanca çevirecekler” olarak anlaşılmalıdır.
4:8 günahlarıyla Sözcük İbranicesi’nde hem ‘günah’ hem de ‘günah sunusu’ anlamına gelir (bkz. Lev.6:25-30). günahlarıyla besleniyorlar Kâhinler kurbanları yiyip bitiriyorlardı (1Sa.2:1 2-17 ve ilgili notlar). Başka bir deyişle günahı önlemek yerine devamından yarar sağlıyorlardı (bkz. Hoş.8:13 ve ilgili not).
4:4-9 Peygamber Hoşea, Kutsal Yasa’nın doğru uygulanmasından ve halkın dinsel eğitiminden sorumlu kâhinlere suçlarını bildirir (bkz. Lev.10:1 1; Yas.31:9-13; Yas.33:10; 2Ta.17:8-9; Ezr.1:1-6,Ezr.1:10; Yer.18:18; Hez.7:26; Sef.3:4; Hag.2:11; Mal.2:7-9). Kâ-hinler, RAB’bin ulusu yargılamasından ötürü halkı suçlamaktadır, ancak kendileri de en az halk kadar sorumludur. Halkın da kâhinlere sorumluluklarını bildirmeye hakkı vardır (bkz. Hoş.1:9; krş. Yşa.28:7; Yer.2:26; Yer.4:9; Yer.23:11).
4:10 Cezalar günahlara uygundur (bkz. Hoş.4:11-18; Hoş.2:4; Hoş.6:10; Hoş.9:1; Çık.34:15; Hak.2:17 ve ilgili not ; Mez.73:27’ye ait not; Mez.106:39 ; Makale: Yargı, s.260).
4:11 yeni... şarap Bkz. Hoş.2:8-9,Hoş.2:22; Hoş.7:14; Hoş.9:2.
4:12 tahta puta Bkz. Hoş.10:8; Hab.2:19. Değneğinden Ya tahta put ya da falcı değneği. zina ruhu Bkz. Hoş.5:4. İbranice deyimlerde, kiş isel eğilimler sıklıkla ‘ruh’ sözcüğüyle tanımlanır.
4:13 Dağ başlarında Put sunakları için yüksek yerler seçilirdi (bkz. Yas.12:2; 1Kr.3:2 ve ilgili not; Yer.2:20; Yer.3:6). Ugarit’te bulunan kil levhalarda, Kenanlılar’ın yüksek yerlerdeki verimlilik ayinlerinden söz edilir. fahişelik ediyor Kenanlılar’ın verimlilik ayinlerinin cinsel eylemler içermesi (Hoş.4:14), ahlâksızlığın yaygınlaşmasına sebep oluyordu.
4:14 RAB bu ikiyüzlü tutuma ortak olmayacaktır. Putların tapınağında fuhuş yapanlarla Bu tapınaklarda görevli fahişelerle kurulan cinsel ilişki, puta tapınma ayinlerinin bir parçasıydı ve ta pınağa kazanç sağlardı (krş. Yas.23:18). Anlayışsız Krş. Hoş.14:9.
4:15 Gilgal ve Beytel’deki tapınma yerleri artık putperestlik merkezi haline gelmişti. suç Bkz. Hoş.10:2; Hoş.13:1. Gilgal’a Eriha yakınlarında bir yer (bkz. Hoş.9:15; Hoş.12:11; Yşu.4:19; 1Sa.11:14 ve ilgili notlar). İsrailliler burada bir mabet yapmışlardı. Beytaven’e Beytel’in yerine kullanılan alaycı bir ad (bkz. Yar.28:19’a ait not; ayrıca bkz. Hoş.5:8). I. Yarovam’ın kurduğu iki ana tapınma merkezinden biriydi (bkz. 1Kr.12:29 ve ilgili not). Yaşayan RAB’bin hakkı için Bkz. Yar.42:15 ve ilgili not; Hak.8:19; Rut.3:13; 1Sa.14:39; 1Sa.26:10,1Sa.26:16; Yer.4:2; Yer.38:16; ayrıca bkz. Mat.5:33-37; İbr.6:13-17 ve ilgili notlar; Yak.5:12. Ant içmek, Tanrı’nın adını anmayı içerdiği için uygun bir eylemdi (Yas.6:13; Yas.10:20) ; ancak burada yasaklanır, çünkü İsrailliler RAB’bi onurlandırıyormuş gibi davranıp hilekârlığa başvurmaktadır (bkz. Yer.5:2 ve ilgili not).
4:16 inatçı bir inek Asi İsrail için yapılan benzetme (bkz. Hoş.10:11; krş. Hoş.11:4). inat etti Bkz. Neh.9:29; Zek.Neh.7:11.
4:17 Efrayim İsrail’in en büyük oymağıydı (bkz. Hoş.9:11’e ait not; Hoş.13:1) ve adı kuzeydeki krallığı ifade etmek için kullanılırdı. putlarına Altın buzağı (bkz. Hoş.8:5 ve ilgili not) ve Baallar (bkz. Hoş.2:8,Hoş.2:13 ve ilgili notlar) söz konusudur. Bırak onu ! Kuzeydeki oymaklara yardım etmek için yapılabilecek hiçbir şey yoktur.
4:19 Rüzgâr... sardı Ansızın sürgün edilişlerini tanımlamak için kullanılan, harman yeriyle ilgili bir mecaz (bkz. Hoş.13:3; Rut.1:22; Mez.1:4 ve ilgili notlar). utanacaklar Kestikleri kurbanlardan ötürü bolluğa kavuşacaklarını düşünen İsrail halkının, putperestliklerinden ötürü RAB tarafından ulusların önünde küçük düşürüleceği bildirilmektedir (bkz. Hoş.10:6).

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş