Mezmurlar 106:39

39Böylece yaptıklarıyla kirli sayıldılar,
Vefasız duruma düştüler töreleriyle.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.106 İsrailliler’in isyanlarla dolu uzun tarihinin itirafı ve Tanrı’nın bir kez daha halkını kurtarması için edilen duadır (bkz. Mez.78; 105; krş. Neh.9:5-37). Mezmur İbranice’de, Mısır’dan çıkışa ve çölde yolculuğa ayrılmış on dört şiirsel dizeyle başlar (Neh.106:6-18) ve İsrailliler’in vaat edilmiş topraklarda geçirdiği dönemi anlatan on dört şiirsel dizeyle sona erer (Neh.106:34-46). Aradaki ayetler (Neh.106:19-33), 6-4-6 dizelik üç kıta oluşturur.Altı dizelik iki kıtada, İsrailliler’in çöl döneminde yaptıkları putperestlik hatırlatılır (altın buzağı, Neh.106:19-23; Baal-Peor, Neh.106:28-33); ortadaki kıta (Neh.106:24-27) ise, İsrailliler’in vaat edilmiş topraklara girmeyi reddetmesi ve RAB’bin o kuşağı cezalandırması hakkındadır (bkz. İbr.3:16-19 ve ilgili not).
106:34-39 İsrailliler’in hâkimler döneminden Babil sürgününe kadar geçen zaman içinde vaat edilmiş topraklardaki isyanlarının genel bir tanımı.
106:39 kirli sayıldılar Bkz. Lev.18:24; Yer.2:23; Hez.20:30-31; Hez.22:3-4. Vefasız duruma düştüler Bkz. Çık.34:15.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş