Hoşea 1:1

1
1 Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya'nın Yahuda'da ve Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail'de krallık ettiği dönemde RAB'bin Beeri oğlu Hoşea'ya bildirdiği sözler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Uzziya İÖ 792-740 yıllarında Yahuda Kralı’ydı. Yotam İÖ 750-732. Ahaz İÖ 735-715. Hizkiya’nın İÖ 729-686. Bu krallardan bazıları aynı dönemde yönetimdeydi.Ahaz ile Hizkiya’nın ortak krallığı, en uzun süren ortak krallıktır (bkz. Yşa.36:1’e ait not). Yehoaş oğlu Yarovam’ın II. Yarovam (İÖ 793-753). Hoşea Peygamber, Yeşaya,Amos ve Mika ile aynı dönemde hizmet etmiştir (bkz. Yşa.1:1;Amo.1:1; Mik.1:1). RAB’bin... bildirdiği sözler Peygamberin ilettiği sözler RAB’bin yetkili ve doğru sözleridir (bkz. Yer.1:2,Yer.1:4; Hez.1:3; Yoe.1:1; Mik.1:1; Sef.1:1; Hag.1:1,Hag.1:3; Hag.2:1,Hag.2:10,Hag.2:20; Zek.Hag.1:1,Hag.1:7; Hag.9:1; Hag.12:1; Mal.1:1; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu:Kutsal Yazılar’ın Yetkisi, s.1795).

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş