Vahiy 13

13
Denizden Çıkan Canavar
1 Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde on taç vardı, başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. 2Gördüğüm canavar parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. 3Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki, bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. 4İnsanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar. “Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir?” diyerek canavara da taptılar.
5 Canavara, kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ağız ve kırk iki ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. 6Tanrı'ya küfretmek, O'nun adına ve konutuna, yani gökte yaşayanlara küfretmek için ağzını açtı. 7 Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. 8 Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış Kuzu'nun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. 9Kulağı olan işitsin!
10 Tutsak düşecek olan[a]
Tutsak düşecek.
Kılıçla öldürülecek olan[b]
Kılıçla öldürülecek.
Bu, kutsalların sabrını ve imanını gerektirir.
Yerden Çıkan Canavar
11Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı, ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. 12İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyor, yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. 13İnsanların gözü önünde, gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gerçekleştiriyordu. 14İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde, yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara kılıçla yaralanan, ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel yapmalarını buyurdu. 15Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki, heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin. 16Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. 17Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin, ne de satabilsin.
18Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı[c] simgeler. Sayısı 666'dır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1 on boynuzlu Bkz. Va.17:12. canavarın Muhtemelen Mesih Karşıtı’dır, ancak Mesih’e karşıt olan siyasi gücü veya sahte bir dini simgeliyor da olabilir (bkz. Va.14:8’e ait not). Canavarın özellikleri, Dan.7:2-7’de söz edilen canavarınkine benzer (bkz. Va.17:8-11; krş. 2Se.2:1-12; Dan.9:24-27; Dan.11:36-45). küfür niteliğinde adlar Krş. Dan.11:36; 2Se.2:1-12. Roma imparatorlarının kendilerine “Dominus et Deus” (Efendimiz ve Tanrımız) gibi Tanrı’ya özgü unvanlar vermesi buna bir örnektir.
13:2 parsa... ayı... aslan Daniel’in görümündeki yaratıkların nitelikleri, canavarın görünümünde birleşmiştir (Dan.7:4-6). Ejderha Bkz. Va.12:3’e ait not.
13:3 ölümcül bir yara... iyileşmişti Şeytan, Mesih’in ölüp dirilmesini taklit etmek amacıyla, Mesih Karşıtı’nı ölümden dönmüş gibi gösterecektir. Bütün dünya şaşkınlık içinde Bkz. Va.17:8.
13:5 kırk iki ay Bkz. Va.11:2’ye ait not.
13:7 savaşıp Bkz. Va.12:17.
13:8 yaşam kitabına Bkz. Va.3:5’e ait not; krş. Va.20:12,Va.20:15. boğazlanmış Kuzu’nun Bkz. Va.5:6’ya ait not; krş. Yşa.53:7; Yu.1:29,Yu.1:36.
13:11 başka bir canavar... Yerden çıkan Sahte peygamber (bkz. Va.16:13; Va.19:20; Va.20:10). kuzu gibi iki boynuzu Mesih’in taklididir, ancak sınırlı bir güce sahiptir (sadece iki boynuzu vardır; krş. Va.5:6).
13:12 Kötülüğün üçlü ittifakı böylece tamamlanır:Şeytan, siyasal güç (Mesih Karşıtı) ve sahte din (sahte peygamber), Tanrı’nın (Baba, Oğul, Kutsal Ruh) amacına karşı birleşmişlerdir.
13:13 gökten yere ateş Bkz. 1Kr.18:24-39. büyük belirtiler Bkz. Yas.13:1-3; ayrıca bkz. Mat.24:24; 2Se.2:9; krş. Va.19:20.
13:14 bir heykel yapmaları Krş. 2Se.2:4.
13:16 işaret Canavarın adı veya sayısı (Va.13:17). Tanrı’nın kullarının üzerindeki mührü (7. bölüm) taklit eden bu işaret, insanların Mesih Karşıtı’na olan sadakatini sınamaya yarayacaktır (krş. Va.14:9-11; Va.15:2; Va.16:2; Va.19:20; Va.20:4).
13:17 adını simgeleyen sayıyı Antik çağlarda alfabenin harfleri sayı olarak da kullanılırdı. Adların sayısal karşılıklarının kullanıldığı bilmeceler yaygındı. ne... satın alabilsin... ne de satabilsin Tüm sadık imanlılara karşı uygulanan ekonomik ambargo.
13:18 insanı Grekçesi’nden ‘bir insanı’ olarak da çevrilebilir. 666’ dır Bazı yorumculara göre bu sayı, tüm dünyanın hâkimiyetine sahip olma hırsı taşıyan diktatör Neron Sezar gibi belirli bir insanın adını ima eder. Bazılarına göre ise kötülüğün üçlü ittifakının simgesidir (bkz. Va.13:12’ye ait not).

Videolar

Vahiy Girişi

Kitabın Özelliği: Vahiy, Yuhanna'nın görümlerinden oluşuyor. Kendini «sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz» (1:9) diye tanıtan Yuhanna, kitaba kaynaklık eden görümleri, inanlıların baskı altında olduğu bir dönemde1, ya Roma İmparatoru Neron'un (İ.S. 54-68) son yıllarında, ya da Domitian zamanında (İ.S. 81-96) almıştır.

Kitap, ilk yüzyılda oldukça yaygın ve sembolizm yönünden zengin bir yazın türü olan «apokaliptik» türündendir. Bu yazın türü, Tanrı'nın insanlık tarihindeki amacını açıklamayı hedef edinir (apokaliptik, Grekçe'de «açınlama, vahiy» anlamında bir sözcükten gelir). Apokaliptik yazılar, ağırlıklı olarak Eski Antlaşma'ya dayanır. Tanrı'nın tek egemen olduğu, iyi ve mükemmel amacını gerçekleştirmek için sonunda dünya tarihini doğaüstü olaylarla etkileyeceği görüşü, apokaliptik görüşün ağırlık noktasını oluşturur. Tanrı'nın karşıtları, simgesel olarak çoğu kez karşımıza canavarlar vb. biçiminde çıkan kötülüğün çeşitli güçleridir. Görümler, konuşan melekler, kıyasıya dövüşen büyük güçler var. Sonunda, Tanrı'ya inanıp zulüm görmüş olanların öcü alınır. Sorunumuz şu ki, kitabın yazılışından iki bin yıl sonra bugün bu simgelerin çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu nedenle Vahiy'i yorumlamakta dikkatli olmalıyız. Ayrıntılar hakkında fazlaca dogmatik olmamalıyız.

Her ne olursa olsun, bu kitap Tanrı'nın bir vahyidir; anlaşılsın ve uygulansın diye verilmiştir (1:1-3; 22:7). Ana konular açıktır.

Kitabın İçeriği: Yuhanna bize bunun İsa Mesih'in vahyi olduğunu, Tanrı'nın, yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi için İsa'ya bu vahyi verdiğini özellikle belirtir2. Yuhanna'dan, gördüklerini, o anda olup bitenleri ve gelecekte olacakları yazması istenir (1:19). Kutsal Ruh ve melekler, ne yazması gerektiği konusunda onu yönlendirir3.

Yuhanna, ilk yüzyılda Anadolu'nun bugünkü Ege Bölgesi'nde oluşan yedi inanlı topluluğuna yönelik özel bildirimler alır. Bunları 2. ve 3. bölümlerde okuruz. Bildirimler, çeşitli buyruklar, övgüler, uyarılar ve vaatler içerir. Vahiy Kitabı İsa'ya4 ve Tanrı görkemine (4:2-11) ilişkin görümler ve gökte yer alan tapınmadan sahneler5 de içerir. İsa'ya ve Tanrı'ya ait çeşitli unvanları sıralar.

Kitap, dünyanın uğrayacağı Tanrı gazabından ve Tanrı yargısından söz eder. İnsanlar bu yargıya aldırmaz, tövbe etmeye yanaşmazlar. Söz konusu yargı, yedi mühürün açılması, yedi borazanın çalınması ve Tanrı öfkesiyle dolu yedi tasın yeryüzüne boşaltılmasıyla gerçekleşir. 11:15-17'de, yedinci borazanın çalınmasıyla «Dünyanın egemenliği Rabbimiz'in ve Mesihi'nin oldu» deniyor. Ejderha, yani Şeytan, gökten yeryüzüne atılır (12:7-12). Kendisi ve yandaşları bir süre için sahip oldukları gücü sergilerler. Ne var ki, birer birer yenilgiye uğrarlar. «Babil» yıkılır, «canavar ve sahte peygamber» ve sonunda Şeytan «ateş gölüne atılır.»

Ölüler yaptıklarına göre yargılanır. Adları yaşam kitabında bulunanlar yeni bir göğe, yeni bir dünyaya kavuşur. Bundan böyle «Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak» (21:3-4). Adları yaşam kitabında olmayanlar ateş gölüne atılır; ikinci ölüm budur (20:14-15).

Ana Hatlar:

1:1-1:20 Giriş
2:1-3:22 Yedi kiliseye mektuplar
4:1-5:14 Taht, tomar ve Kuzu
6:1-8:1 Yedi mühür
8:2-11:19 Yedi borazan
12:1-14:20 Görümler: Kadın ve ejderha, canavarlar, yerin ürünü
15:1-16:21 Yedi tas
17:1-19:10 Büyük fahişe Babil yıkıldı
19:11-20:10 Şeytan'ın yenilmesi
20:11-20:15 Ölüler yargılanıyor
21:1-22:5 Yeni gökyüzü, yeni yer ve yeni Yeruşalim
22:6-22:21 Son

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 28

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş