Vahiy 22

22
1 Melek bana Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. 2 Kentin anayolunun ortasında akan ırmağın iki yanında on iki çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. 3 Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı kentin içinde olacak, kulları O'na tapınacak. 4O'nun yüzünü görecek, alınlarında O'nun adını taşıyacaklar. 5 Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.
İsa Geliyor
6Melek bana, “Bu sözler güvenilir ve gerçektir” dedi. “Peygamberlerin ruhlarının Tanrısı olan Rab, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermek için meleğini gönderdi.”
7“İşte tez geliyorum! Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu!”
8Bunları işiten ve gören ben Yuhanna'yım. İşitip gördüğümde bunları bana gösteren meleğe tapmak için ayaklarına kapandım. 9Ama o bana, “Sakın yapma!” dedi, “Ben senin, peygamber kardeşlerin ve bu kitabın sözlerine uyanlar gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap!”
10Sonra bana, “Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme” dedi, “Çünkü beklenen zaman yakındır. 11 Kötülük yapan, yine kötülük yapsın. Kirli olan, kirli işlerini sürdürsün. Doğru olan, yine doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın.”
12 “İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. 13 Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben'im.
14 “Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu! 15Köpekler[a], büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar.
16 “Ben İsa, kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu Ben'im, parlak sabah yıldızı Ben'im.”
17 Ruh ve Gelin[b], “Gel!” diyorlar. İşiten, “Gel!” desin. Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın.
18 Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. 19Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.
20Bunlara tanıklık eden, “Evet, tez geliyorum!” diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!
21Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun! Amin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:1 yaşam suyu ırmağını Sonsuz yaşamın tükenmez kaynağı Tanrı’dır ve imanlılar bu kaynakla yaşam bulur (krş. Hez.47:1-12; Zek.Hez.14:8).
22:2 yaşam ağacı Bkz. Va.22:14; Yar.2:9; Yar.3:22; Hez.47:12.
22:3 Çünkü artık günah yoktur (bkz. örn. Yar.3:14-19); yaratılış artık yaratılma amacına ve ilk durumuna dönmüştür:Tanrı insanlar arasında yaşamaktadır (ayrıca bkz. Makale: Cennet, Cehennem, s.1898).
22:4 O’nun yüzünü görecek İnsanın günahlı durumu Tanrı’yı görmesine engeldir (örn. Yar.3:8; Çık.33:20,Çık.33:23). Oysa cennette Tanrı’yla yüz yüze görüşmek her imanlının ayrıcalığı olacaktır (krş. 1Ko.13:12; 1Yu.3:2). O’nun adını Bkz. Va.3:12’ye ait not.
21:2-22:5 Kutsal Kitap, Aden bahçesinde huzur ve mutluluk içinde yaşayan insanla başlar ve yeni Yeruşalim’deki aynı huzur ve mutlulukla sona erer (bkz. Yaratılış: Giriş).
22:5 egemenlik sürecekler Bkz. Va.5:10; Va.20:6; Dan.7:18,Dan.7:27.
22:6 kullarına Bkz. Va.22:3. yakın zamanda olması gereken olayları Bkz. Va.1:1,Va.1:19.
22:7 İş te tez geliyorum! Bkz. Va.22:12,Va.22:20; Va.2:16; Va.3:11. ne mutlu Bkz. Va.1:3’e ait not.
22:8 tapmak için ayaklarına kapandım Bkz. Va.1:17’ye ait not.
22:9 Sakın yapma! Herhangi bir yaratığa tapmanın putperestlik olduğunu hatırlatmak için söylenmiştir (bkz. Va.19:10; Va.21:8; Va.22:15).
22:10 sözlerini mühürleme Krş. Dan.12:4.
22:11 İsa Mesih ikinci kez geldiğinde artık iman etme fırsatı sona erer ve tövbe etmemenin sonuçlarıyla yüzleşilir; aslında Tanrı burada herkesi, üstü kapalı bir dille, bu fırsatı ölümleriyle kaybetmeden önce tövbeye çağırmaktadır.
22:12 İş te tez geliyorum! Bkz. Va.22:7,Va.22:20; Va.2:16; Va.3:11. yaptığının karşı lığını Bkz. Va.2:23 ve Va.20:12’ye ait notlar.
22:13 Alfa ve Omega Bkz. Va.1:8’ e ait not.
22:14 Kaftanlarını yıkayan Kuzu’nun, yani İsa Mesih’in kanıyla (Va.7:14). ne mutlu Bkz. Va.1:3’e ait not.
22:15 Köpekler... hile yapanların Bkz. Rom.1:29-31. köpekler Dinsel açıdan kirli, murdar olan herkes. Krş. Yas.23:18.
22:16 meleğimi Krş. Va.1:1. Davut’un kökü ve soyu Bkz. Va.5:5’e ait not; krş. Yşa.11:1,Yşa.11:10; Rom.1:2-4. parlak sabah yıldızı Bkz. Say.24:17 ve ilgili not.
22:17 Gelin İmanlılar topluluğu (bkz. Va.19:7’ye ait not; Va.21:2).
22:18-19 Krş. Yas.4:2; Yas.12:32’deki buyruklar. Buradaki uyarı özel olarak bu kitapla ilgilidir.
22:20 tez geliyorum Bkz. Va.22:7,Va.22:12; Va.2:16; Va.3:11. Gel, ya Rab İsa Bkz. 1Ko.16:22’ye ait not.
20:1-22:21 Bu son üç bölüm, Yaratılış’ın ilk üç bölümünde yer alan pek çok konuyu yansıtır (bkz. Yaratılış: Giriş).
22:21 lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not. birlikte Bkz. 2Ko.13:14’e ait not. Amin Bkz. Yas.27:15 ve Rom.1:25’e ait notlar.

Videolar

Vahiy Girişi

Kitabın Özelliği: Vahiy, Yuhanna'nın görümlerinden oluşuyor. Kendini «sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz» (1:9) diye tanıtan Yuhanna, kitaba kaynaklık eden görümleri, inanlıların baskı altında olduğu bir dönemde1, ya Roma İmparatoru Neron'un (İ.S. 54-68) son yıllarında, ya da Domitian zamanında (İ.S. 81-96) almıştır.

Kitap, ilk yüzyılda oldukça yaygın ve sembolizm yönünden zengin bir yazın türü olan «apokaliptik» türündendir. Bu yazın türü, Tanrı'nın insanlık tarihindeki amacını açıklamayı hedef edinir (apokaliptik, Grekçe'de «açınlama, vahiy» anlamında bir sözcükten gelir). Apokaliptik yazılar, ağırlıklı olarak Eski Antlaşma'ya dayanır. Tanrı'nın tek egemen olduğu, iyi ve mükemmel amacını gerçekleştirmek için sonunda dünya tarihini doğaüstü olaylarla etkileyeceği görüşü, apokaliptik görüşün ağırlık noktasını oluşturur. Tanrı'nın karşıtları, simgesel olarak çoğu kez karşımıza canavarlar vb. biçiminde çıkan kötülüğün çeşitli güçleridir. Görümler, konuşan melekler, kıyasıya dövüşen büyük güçler var. Sonunda, Tanrı'ya inanıp zulüm görmüş olanların öcü alınır. Sorunumuz şu ki, kitabın yazılışından iki bin yıl sonra bugün bu simgelerin çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu nedenle Vahiy'i yorumlamakta dikkatli olmalıyız. Ayrıntılar hakkında fazlaca dogmatik olmamalıyız.

Her ne olursa olsun, bu kitap Tanrı'nın bir vahyidir; anlaşılsın ve uygulansın diye verilmiştir (1:1-3; 22:7). Ana konular açıktır.

Kitabın İçeriği: Yuhanna bize bunun İsa Mesih'in vahyi olduğunu, Tanrı'nın, yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi için İsa'ya bu vahyi verdiğini özellikle belirtir2. Yuhanna'dan, gördüklerini, o anda olup bitenleri ve gelecekte olacakları yazması istenir (1:19). Kutsal Ruh ve melekler, ne yazması gerektiği konusunda onu yönlendirir3.

Yuhanna, ilk yüzyılda Anadolu'nun bugünkü Ege Bölgesi'nde oluşan yedi inanlı topluluğuna yönelik özel bildirimler alır. Bunları 2. ve 3. bölümlerde okuruz. Bildirimler, çeşitli buyruklar, övgüler, uyarılar ve vaatler içerir. Vahiy Kitabı İsa'ya4 ve Tanrı görkemine (4:2-11) ilişkin görümler ve gökte yer alan tapınmadan sahneler5 de içerir. İsa'ya ve Tanrı'ya ait çeşitli unvanları sıralar.

Kitap, dünyanın uğrayacağı Tanrı gazabından ve Tanrı yargısından söz eder. İnsanlar bu yargıya aldırmaz, tövbe etmeye yanaşmazlar. Söz konusu yargı, yedi mühürün açılması, yedi borazanın çalınması ve Tanrı öfkesiyle dolu yedi tasın yeryüzüne boşaltılmasıyla gerçekleşir. 11:15-17'de, yedinci borazanın çalınmasıyla «Dünyanın egemenliği Rabbimiz'in ve Mesihi'nin oldu» deniyor. Ejderha, yani Şeytan, gökten yeryüzüne atılır (12:7-12). Kendisi ve yandaşları bir süre için sahip oldukları gücü sergilerler. Ne var ki, birer birer yenilgiye uğrarlar. «Babil» yıkılır, «canavar ve sahte peygamber» ve sonunda Şeytan «ateş gölüne atılır.»

Ölüler yaptıklarına göre yargılanır. Adları yaşam kitabında bulunanlar yeni bir göğe, yeni bir dünyaya kavuşur. Bundan böyle «Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak» (21:3-4). Adları yaşam kitabında olmayanlar ateş gölüne atılır; ikinci ölüm budur (20:14-15).

Ana Hatlar:

1:1-1:20 Giriş
2:1-3:22 Yedi kiliseye mektuplar
4:1-5:14 Taht, tomar ve Kuzu
6:1-8:1 Yedi mühür
8:2-11:19 Yedi borazan
12:1-14:20 Görümler: Kadın ve ejderha, canavarlar, yerin ürünü
15:1-16:21 Yedi tas
17:1-19:10 Büyük fahişe Babil yıkıldı
19:11-20:10 Şeytan'ın yenilmesi
20:11-20:15 Ölüler yargılanıyor
21:1-22:5 Yeni gökyüzü, yeni yer ve yeni Yeruşalim
22:6-22:21 Son

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 28

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş