Vahiy 3

3
Sart'taki Kiliseye
1“Sart'taki kilisenin meleğine yaz. Tanrı'nın yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan şöyle diyor: ‘Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın, ama ölüsün. 2Uyan! Geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrım'ın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. 3 Bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini anımsa. Bunları yerine getir, tövbe et! Eğer uyanmazsan, hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyeceksin. 4Ama Sart'ta, aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var ki, beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. 5 Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babam'ın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. 6Kulağı olan, Ruh'un kiliselere ne dediğini işitsin.’ ”
Filadelfya'daki Kiliseye
7 “Filadelfya'daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor: 8‘Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum; yine de sözüme uydun, adımı yadsımadın. 9 Bak, Şeytan'ın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki, gelip ayaklarına kapanacak, benim seni sevdiğimi anlayacaklar. 10Sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim. 11Tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. 12 Galip geleni Tanrım'ın Tapınağı'nda sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrım'ın adını, Tanrım'a ait kentin –gökten Tanrım'ın yanından inen yeni Yeruşalim'in– adını ve benim yeni adımı yazacağım. 13Kulağı olan, Ruh'un kiliselere ne dediğini işitsin.’ ”
Laodikya'daki Kiliseye
14 “Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin[a], sadık ve gerçek tanık, Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor: 15‘Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun, ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın! 16Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. 17Zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinmem yok diyorsun; ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. 18Zengin olmak için benden ateşte arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek için gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum. 19 Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et. 20İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. 21Ben nasıl galip gelerek Babam'la birlikte Babam'ın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. 22Kulağı olan, Ruh'un kiliselere ne dediğini işitsin.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Sart’taki Antik Lidya Krallığı’nın başkenti olan Sart (bugünkü Salihli’ye yakın), büyük, ünlü ve zengin bir kentti. Tmolus Dağı’nın (Bozdağlar) kuzey kolunda bulunan doğal kale, kentin akropolüydü. Sart’taki imanlılar topluluğu canlı bir topluluk olarak biliniyordu ama gerçekte öyle değildi.
3:3 hırsız gibi geleceğim Bkz. Va.16:15; Mat.24:42-44 ; 1Se.5:2 ve ilgili not ; 2Pe.3:10.
3:4 beyazlar içinde Bkz. Va.3:18; Va.6:11 ve ilgili not; Va.7:9,Va.7:13; krş. Va.4:4; Va.19:14.
3:5 Galip gelene Bkz. Va.2:7’ye ait not. yaşam kitabından Tüm yaş ayanların kaydedilmesinden ilk defa Çık.32:32-33’te söz edilir (bkz. Mez.69:28’e ait not; krş. Dan.12:1). Burada, Tanrı’nın Egemenliği’ne ait olanların (imanlıların) kaydının bulunduğu yer anlamındadır. O çağlarda kişinin adının nüfus kayıtlarından silinmesi, onun vatandaşlık hakkını kaybettiği anlamına geliyordu. Herkesçe bilinen bu durumla ilgili benzetme yapılarak, Mesih’in sunduğu yaşam armağanını reddeden birinin göksel vatandaşlıktan yoksun kalacağı belirtilmektedir (bkz. Va.13:8; Va.17:8; Va.20:12,Va.20:15; Flp.4:3).
3:7 Filadelfya’daki BugünküAlaşehir.Asya İli’nin doğuya doğru uzanan vadisinin en doğu ucundaydı, dolayısıyla hem ticari hem de askeri yönden önemli bir geçit konumundaydı. Kentin ‘kardeş sevgisi’anlamına gelen adı, II. Attalos’un (İÖ 220-130) ağabeyi II. Evmenes’e duyduğu bağlılık ve sadakatin anısına verilmiştir. Kutsal ve gerçek olan Bkz. Va.6:10; “kutsal Tanrı”, Yşa.40:25; Hab.3:3; Mar.1:23-24; ayrıca bkz. Çık.3:5 ve Lev.11:44’e ait notlar. Davut’un anahtarına sahip İsa, Davut Oğlu ve Mesih olup Davut’un krallığının (vaat edilen Tanrı’nın Egemenliği’nin) kapılarını açma (kimin girebileceğine karar verme) yetkisine sahipti (bkz. 2Sa.7:10-16; Yşa.22:22; krş. Mat.16:19).
3:8 açık bir kapı İmanlılar topluluğunda hizmet fırsatı veya Tanrı’nın Egemenliği’ne giriş (bkz. Va.3:12) anlamındadır.
3:9-11 Şeytan’ın havrasından İsa Mesih’i reddeden ve O’nun topluluğuna saldıranlar için söylenmiş bir yakıştırma (krş. Yu.8:44; ayrıca bkz. 2Ko.11:14-15). Yahudi olduklarını ileri süren Bkz. Rom.2:28-29. ayaklarına kapanacak Bkz. Yşa.45:14; Yşa.60:14; krş. Flp.2:10-11 ; ayrıca bkz. Va.1:17. denenme saatinden Tanrı’nın Egemenliği’nin tam anlamıyla ortaya çıkışından önce yaşanacak sıkıntı dönemi (bkz. Va.13:5-10; Mat.24:4-28; krş. Yer.30:7; Dan.12:1; Mar.13:19; 2Se.2:1-12). esirgeyeceğim Grekçesi’nden, “koruyacağım” olarak da çevrilebilir. Tez geliyorum Krş. Va.1:1; Va.22:7,Va.22:12,Va.22:20; bkz. Yak.5:9’a ait not. Tacını Bkz. 2Ti.Va.4:8’e ait not.
3:12 Galip geleni Bkz. Va.2:7’ye ait not. Tapınağı’nda Bkz. Va.7:15’e ait not. Tanrım’ın adını Bkz. Va.14:1; Va.22:4. yeni Yeruşalim’in Bkz. Va.21:1-22:5. benim yeni adımı yazacağım Eski çağlarda bir nesneye, kente veya insana ad verilirken çoğunlukla özelliklerine en uygun olanı seçilirdi. Metnin bağlamından, Mesih’in yeni adının, insanlığa sunduğu kurtuluş dolayısıyla verileceği ve Rab İsa’nın kimliğinin ve görevinin tümünü yansıtacağı anlaşılmaktadır.
3:14 Laodikya’daki Bugünkü Denizli yakınlarındadır. Roma döneminde Frigya bölgesindeki en zengin kent olan Laodikya, bankacılığı, tıp okulu ve tekstil üretimiyle ünlüydü (Va.3:18). Amin İbranice’de ‘öyle olsun’ (bkz. Rom.1:25’e ait not) anlamına gelir. Burada İsa Mesih’in bir unvanı olarak kullanılmaktadır. sadık ve gerçek tanık Bkz. Va.1:4-6 ; Va.19:11; Bilgi Kutusu:Mesih’e Tanıklık, s.1537.
3:16 ne sıcak ne soğuksun, ılıksın “Sıcak” sözcüğüyle, Hierapolis Kenti (Pamukkale) yakınlarındaki şifalı sıcak sulara gönderme yapılmaktadır ; “soğuk” ise canlanmayı, ferahlamayı simgelemektedir. Laodikya topluluğu insanlara ne ruhsal açıdan ş ifa elini uzatıyor ne de ruhsal yorgunluk için tazelik sağlıyordu.
3:18 Laodikya’nın çok övündüğü üç özelliğine (maddi zenginliği, geniş çapta tekstil üretimi ve meşhur göz merhemi) gönderme yapılıyor. Altın, sıkıntılara dayanan imanı (1Pe.1:6-7) ; beyaz giysi günahları bağışlanmış olan imanlının Mesih’in kutsallığını giyinmiş olduğunu (1Pe.7:13-14 ; krş. Yşa.61:10; Zek.Yşa.3:4) veya yapılan iyilikleri (Yşa.19:8); merhem de muhtemelen Kutsal Ruh’un açıkladığı Tanrı sözünü simgeler.
3:19 sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim Bkz. Eyü.5:17; Mez.94:12; Özd.3:11-12; 1Ko.11:32; İbr.12:5-11.
3:20 kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum Burada imansız birine yapılan çağrı söz konusu değildir. Rab İsa, duyarsız ve yararsız hale gelmiş (Va.3:16) topluluğuna tövbe çağrısı yapmakta ve ilişkilerinin eskisi gibi olmasını istediğini bildirmektedir.
3:21 galip gelene Bkz. Va.2:7’ye ait not. benimle birlikte tahtıma oturma Bkz. Va.20:4,Va.20:6; Mat.19:28; 2Ti.Mat.2:12.
2:1-3:22 Kiliselere hitap eden bu mektupların temaları teşvik etme, uyarma ve yola getirme şeklinde özetlenebilir. Bazı yorumculara göre, bu yedi mektuba muhatap olan toplulukların durumu, Hıristiyanlık’ın tarih boyunca geçirdiği evreleri temsil eder. Başka bir görüşe göre, her çağda bu toplulukların durumuna uyan topluluklar vardır. Üçüncü bir yoruma göre ise, sadece o dönemdeki o yedi topluluğun durumu ele alınmıştır.

Videolar

Vahiy Girişi

Kitabın Özelliği: Vahiy, Yuhanna'nın görümlerinden oluşuyor. Kendini «sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz» (1:9) diye tanıtan Yuhanna, kitaba kaynaklık eden görümleri, inanlıların baskı altında olduğu bir dönemde1, ya Roma İmparatoru Neron'un (İ.S. 54-68) son yıllarında, ya da Domitian zamanında (İ.S. 81-96) almıştır.

Kitap, ilk yüzyılda oldukça yaygın ve sembolizm yönünden zengin bir yazın türü olan «apokaliptik» türündendir. Bu yazın türü, Tanrı'nın insanlık tarihindeki amacını açıklamayı hedef edinir (apokaliptik, Grekçe'de «açınlama, vahiy» anlamında bir sözcükten gelir). Apokaliptik yazılar, ağırlıklı olarak Eski Antlaşma'ya dayanır. Tanrı'nın tek egemen olduğu, iyi ve mükemmel amacını gerçekleştirmek için sonunda dünya tarihini doğaüstü olaylarla etkileyeceği görüşü, apokaliptik görüşün ağırlık noktasını oluşturur. Tanrı'nın karşıtları, simgesel olarak çoğu kez karşımıza canavarlar vb. biçiminde çıkan kötülüğün çeşitli güçleridir. Görümler, konuşan melekler, kıyasıya dövüşen büyük güçler var. Sonunda, Tanrı'ya inanıp zulüm görmüş olanların öcü alınır. Sorunumuz şu ki, kitabın yazılışından iki bin yıl sonra bugün bu simgelerin çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu nedenle Vahiy'i yorumlamakta dikkatli olmalıyız. Ayrıntılar hakkında fazlaca dogmatik olmamalıyız.

Her ne olursa olsun, bu kitap Tanrı'nın bir vahyidir; anlaşılsın ve uygulansın diye verilmiştir (1:1-3; 22:7). Ana konular açıktır.

Kitabın İçeriği: Yuhanna bize bunun İsa Mesih'in vahyi olduğunu, Tanrı'nın, yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi için İsa'ya bu vahyi verdiğini özellikle belirtir2. Yuhanna'dan, gördüklerini, o anda olup bitenleri ve gelecekte olacakları yazması istenir (1:19). Kutsal Ruh ve melekler, ne yazması gerektiği konusunda onu yönlendirir3.

Yuhanna, ilk yüzyılda Anadolu'nun bugünkü Ege Bölgesi'nde oluşan yedi inanlı topluluğuna yönelik özel bildirimler alır. Bunları 2. ve 3. bölümlerde okuruz. Bildirimler, çeşitli buyruklar, övgüler, uyarılar ve vaatler içerir. Vahiy Kitabı İsa'ya4 ve Tanrı görkemine (4:2-11) ilişkin görümler ve gökte yer alan tapınmadan sahneler5 de içerir. İsa'ya ve Tanrı'ya ait çeşitli unvanları sıralar.

Kitap, dünyanın uğrayacağı Tanrı gazabından ve Tanrı yargısından söz eder. İnsanlar bu yargıya aldırmaz, tövbe etmeye yanaşmazlar. Söz konusu yargı, yedi mühürün açılması, yedi borazanın çalınması ve Tanrı öfkesiyle dolu yedi tasın yeryüzüne boşaltılmasıyla gerçekleşir. 11:15-17'de, yedinci borazanın çalınmasıyla «Dünyanın egemenliği Rabbimiz'in ve Mesihi'nin oldu» deniyor. Ejderha, yani Şeytan, gökten yeryüzüne atılır (12:7-12). Kendisi ve yandaşları bir süre için sahip oldukları gücü sergilerler. Ne var ki, birer birer yenilgiye uğrarlar. «Babil» yıkılır, «canavar ve sahte peygamber» ve sonunda Şeytan «ateş gölüne atılır.»

Ölüler yaptıklarına göre yargılanır. Adları yaşam kitabında bulunanlar yeni bir göğe, yeni bir dünyaya kavuşur. Bundan böyle «Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak» (21:3-4). Adları yaşam kitabında olmayanlar ateş gölüne atılır; ikinci ölüm budur (20:14-15).

Ana Hatlar:

1:1-1:20 Giriş
2:1-3:22 Yedi kiliseye mektuplar
4:1-5:14 Taht, tomar ve Kuzu
6:1-8:1 Yedi mühür
8:2-11:19 Yedi borazan
12:1-14:20 Görümler: Kadın ve ejderha, canavarlar, yerin ürünü
15:1-16:21 Yedi tas
17:1-19:10 Büyük fahişe Babil yıkıldı
19:11-20:10 Şeytan'ın yenilmesi
20:11-20:15 Ölüler yargılanıyor
21:1-22:5 Yeni gökyüzü, yeni yer ve yeni Yeruşalim
22:6-22:21 Son

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 28

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş