Vahiy 2

2
Efes'teki Kiliseye
1“Efes'teki kilisenin meleğine yaz. Yedi yıldızı sağ elinde tutan, yedi altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor: 2‘Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. 3Evet, sabırlısın, adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. 4Ne var ki, bir konuda sana karşıyım: Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. 5Bunun için, nereden düştüğünü anımsa! Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen, gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. 6Yine de olumlu bir yanın var: Nikolas yanlılarının yaptıklarından nefret ediyorsun; ben de nefret ederim. 7 Kulağı olan, Ruh'un kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim.’ ”
İzmir'deki Kiliseye
8 “İzmir'deki kilisenin meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor: 9‘Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin! Yahudi olduklarını söyleyen, ama Yahudi değil de Şeytan'ın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. 10Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma! Bak, denenesiniz diye İblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. On gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını vereceğim. 11 Kulağı olan, Ruh'un kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelen, ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek.’ ”
Bergama'daki Kiliseye
12“Bergama'daki kilisenin meleğine yaz. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor: 13‘Nerede yaşadığını biliyorum; Şeytan'ın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda, Şeytan'ın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanını yadsımadın. 14 Ne var ki, birkaç konuda sana karşıyım: Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğulları'nı ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. 15Bunun gibi, sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı olanlar var. 16Bunun için tövbe et! Yoksa yanına tez gelir, ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım. 17 Kulağı olan, Ruh'un kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Ayrıca, ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad, alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim.’ ”
Tiyatira'daki Kiliseye
18“Tiyatira'daki kilisenin meleğine yaz. Gözleri alev alev yanan ateşe, ayakları parlak tunca benzeyen Tanrı'nın Oğlu şöyle diyor: 19‘Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını da biliyorum. 20 Ne var ki, bir konuda sana karşıyım: Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. 21Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım, ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor. 22Bak, onu yatağa düşüreceğim; onun yaptıklarından tövbe etmezlerse, onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım. 23 Onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman bütün kiliseler, gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim.
24-25“ ‘Ama size, yani Tiyatira'da bulunan öbürlerine, bu öğretiyi benimsememiş, Şeytan'ın sözde derin sırlarını öğrenmemiş olanların hepsine şunu söylüyorum: Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. 26-28 Ben Babam'dan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim.
Demir çomakla güdecek onları,
Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır.
Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. 29Kulağı olan, Ruh'un kiliselere ne dediğini işitsin.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Efes’teki Bkz. Efesliler:Giriş. Yedi yıldızı... tutan Rab İsa imanlılar topluluğunun yaptıklarını değerlendirip yargılama hakkına sahiptir (bkz. Va.1:16-20 ve ilgili notlar). yedi altın kandilliğin Bkz. Va.1:12-13,Va.1:20.
2:2 sınadın Öğretilerin doğruluğu ve öğütlerin güvenilirliği topluluk tarafından sınanmalıdır (bkz. 1Ko.14:29; 1Se.5:21; 1Yu.4:1).
2:4 Başlangıçtaki Hem zaman hem de önem bakımından. Başlangıçtaki sevginden İmanlıların birbirlerine ve Mesih’e olan ilk sevgilerinden söz edilmektedir. Mesih imanlısının hayatını niteleyen temel özellik böyle bir sevgidir (bkz. Yu.13:34-35) ; sevgisini yitiren bir Mesih imanlısının hizmeti, çabaları boştur (bkz. 1Ko.13:1-3).
2:5 kandilliğini yerinden kaldırırım Topluluğun dağıtılmasıyla ilgili yargı.
2:6 Nikolas yanlılarının Putperestliğe ait inanışlara taviz vermiş sapkın bir topluluk. Bu akıma göre, eğer biri ruhsal açıdan özgürse, putperestlik ve ahlâksızlık günah sayılmazdı. Kesin kanıtlar bulunmamakla birlikte bazı kaynaklara göre söz konusu Nikolas, sonradan imandan sapan Elç.6:5-6’daki Nikolas’tır. Bergama’da Balam’ın öğretisine bağlı olanlar (Elç.2:14-15) ile Tiyatira’da İzebel adlı kadının öğretisini izleyenler (Elç.2:20) muhtemelen Nikolas yanlılarındandı (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729).
2:7 Kulağı olan... işitsin ‘Tanrı’nın buyruğu olarak kabul edip uygulasın’ anlamında (krş. örn. “kulak verin şu sözlere”, Amo.3:1; Amo.4:1; Amo.5:1). Galip gelene Sona dek Mesih’e güvenmeyi sürdüren tüm imanlılar Mesih’in kanı sayesinde galip sayılacaktır (bkz. Va.12:11; krş. Va.2:11,Va.2:17,Va.2:26; Va.3:5,Va.3:12,Va.3:21 ; Va.21:7; Va.22:14; 1Yu.5:4-5). cennet Bkz. Makale: Cennet, Cehennem, s.1898. yaşam ağacındanyeme hakkını vereceğim Yaşam ağacı, Yar.2:9 ve Yar.3:22-24’ te söz edilen ağacı hatırlatır. Yar.3:24’e göre ağacın korunmasının nedeni, artık günahlı olan insanın sonsuza dek isyan içinde yaşamasını önlemekti. Mesih’e iman edenlerin, günahları Mesih tarafından ortadan kaldırıldığı için Tanrı’nın vaat ettiği yaşama sahip olma ayrıcalığı ve ondan zevk alma hakkı vardır.
2:8 İzmir Roma’nın Asya İli’nde bulunan güzel bir kentti. Halkı Roma’yla işbirliği içindeydi ve Roma imparatoruna tapınma buyruğuna gönüllü olarak uymuştu. Elçi Yuhanna’nın öğrencisi ve ikinci yüzyılda imanı uğruna öldürülenlerin en ünlüsü olan Polikarp, İzmir imanlılar topluluğunun gözetmeni (piskoposu) idi. ilk ve son Bkz. Va.1:17’ye ait not.
2:9 Yahudi olduklarını söyleyen Bkz. Rom.2:28-29; krş. 1Se.2:14-16. Şeytan’ın Bkz. Bilgi Kutusu: Şeytan, s.1385; Mat.16:23 ve 1Yu.3:8’e ait notlar.
2:10 İblis ‘Suçlayıcı’ anlamındadır; “Şeytan” ise ‘karşıt, hasım, düşman’anlamına gelir (bkz. Bilgi Kutusu: Şeytan, s.1385). sıkıntı Bkz. Yu.11:18-16:4 ; 2Ti.Yu.3:12. yaşam tacını Bkz. 2Ti.Va.4:8’e ait not.
2:11 ikinci ölümden Ateş gölü (Va.20:14; bkz. Va.20:6; Va.21:8). İlk ölüm fiziksel ölümdür (bkz. Bilgi Kutusu: Ölüm, s.1660).
2:12 Bergama’daki O çağda Asya İli’nin başkentiydi. Çevresindeki vadiden 300 m yükseklikte, koni biçimli bir tepenin üzerine kurulmuştu. İki ağızlı keskin kılıca Bkz. Va.1:16’ya ait not.
2:13 Şeytan’ın tahtı oradadır Bergama, Roma’nın imparatora tapınma dininin merkeziydi (bkz. Va.1:1’e ait not). Bergama’nın tepelik kısmında, yılanla simgelenen şifa tanrısıAsklepias’a adanmış önemli bir tapınma yeri vardı. Günümüzde hâlâ tıpla ilgili alanlarda kullanılan bu simge o çağdaki Hıristiyanlar için Şeytan’ı da temsil ediyordu. Bergama birçok ilaha adanan tapınaklarla dolu bir şehirdi. İmparator Augustus ve Roma onuruna ilk tapınak İÖ 29 yılında inşa edildi. Va.2:13’teki “Şeytan’ın tahtı oradadır” ifadesi büyük olasılıkla Roma ilahlarından biri (muhtemelen Jüpiter, Aesklepius veya Zeus) adına ve imparatora ibadete adanan bu tapınak için kullanılmaktadır. sadık tanığım Krş. Va.1:5 ; bkz. Bilgi Kutusu: Mesih’e Tanıklık, s.1537. Antipa’nın Asya İli’nde imanı uğruna öldürülen ilk Hıristiyan. İmparator Domitian’ın döneminde (İS 81-96) tunç kazanda yavaş yavaş kızartıldığı söylenir.
2:14 Cinsel ahlaksızlığa ve putperestliğe özendiren sapkın öğretmenlerin öğretilerine uyan imanlılar uyarılmaktadır (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729). Balam, İsrail halkını dünyasal zevkler uğruna Tanrı’nın ilkelerinden ödün vermeye yönlendiren sahte bir peygamberdi. Midyanlı kadınlara İsrailliler’i nasıl yoldan çıkaracaklarını öğretmişti (Say.25:1-2; Say.31:16; krş. Yah.11). Putlara sunulan kurbanların... fuhuş yapmaları Bkz. Elç.15:20,Elç.15:29.
2:15 Nikolas yanlılarının Bkz. Va.2:6’ya ait not.
2:16 tövbe et! Bergama’daki topluluk, Efes’tekilerin aksine, yanlış öğretileri sınamamış (Va.2:2), üstelik bunları benimsemişti. ağzımdaki kılıçla Bkz. Va.1:16’ya ait not.
2:17 Galip gelene Bkz. Va.2:7’ye ait not. saklı mandan ‘Sonsuz yaşamdan’, ‘sonsuz yaşamın sevincinden’, ‘Mesih’ten’ veya ‘göksel ekmekten’ anlamlarına da gelir (ayrıca bkz. Çık.16:31’e ait not). beyaz bir taş Grek-Roma yarışmalarında verilen ödülü çağrıştırır. Mesih’e ait ziyafete kabul edilme anlamına geliyor olabilir (bkz. Va.19:6-9; Yşa.25:6-9). Bazı yorumculara göre bu taş, Tanrı’nın beğenisini veya kabulünü simgeler. yeni bir ad İmanlının, Mesih’in göksel ziyafetine katılacağının güvencesini ifade eder; dirilişten sonraki konumunu yansıtacak adı da olabilir.
2:18 Tiyatira’daki BugünküAkhisar. Kentin en büyük ilahı, “güneş tanrısı” olarak tapılanApollo’ydu, bununla birlikte imparator ibadetine adanan bir tapınağı yoktu. İmanlıları tehdit eden unsurlar, imanlılar topluluğuna karışan yanlış öğretiler yayan kişilerden kaynaklanmaktaydı. I. Selefkos (İÖ 311-280) tarafından askeri bir ileri karakol olarak kurulan kentte çok sayıda ticaret birliği kurulmuştu. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tiyatiralı’ydı (bkz. Elç.16:14). Gözleri alev alev yanan Bkz. Va.1:14’e ait not; krş. Dan.10:6. parlak tunca Çinko ile arıtılmış bakır veya tunç karışı mı. Paklığı simgeler.
2:20 İzebel İzebel, kilise içinde Tanrı’ya bağlılık yerine çeşitli cemiyetlerin tanrılarına ibadeti teşvik eden nüfuzlu bir kadındı. Yaptıkları, 1Kr.16:31 ve 2Kr.9:22,2Kr.9:30-37’de geçen İzebel’in ahlâksızlığıyla benzerdi. fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanlarınetini Bkz. Va.2:14.
2:22 yatağa düşüreceğim Hastalık, ‘fuhuş yatağında’ geçen günlere karşılık adil bir cezaydı.
2:23 Onun çocuklarını İzebel (2Kr.9:22), ahlâksız öğretileri izleyenlerin ruhsal anası olarak betimleniyor. gönülleri ve yürekleri denetleyenin Krş. Mez.7:9; Özd.24:12; Yer.11:20; Yer.17:10; İbr.4:12-13. Hiçbir şey Tanrı’dan gizli kalamaz. yaptıklarınızın karşı lığını vereceğim Bkz. Va.18:6; Va.20:12-13; Va.22:12; Makale: Yargı, s.260; krş. Mat.16:27; Rom.2:6.
2:24-25 Şeytan’ın sözde derin sırlarını Bazı yorumcular bu ifadeyi Gnostik akımın ilk ipuçları olarak yorumlar. Sonraki yıllarda Gnostikler, Şeytan’ı yenmek için onun kalesine girmek, yani kötülüğü derinden bilmek ve bunu yaşamak gerektiğini ileri sürecektir (bkz. 1. Yuhanna: Giriş).
2:26-28 galip gelene Bkz. Va.2:7’ye ait not. Demir çomakla Yönetimin gücünün simgesi (bkz. Va.12:5; Va.19:15).
2:28 sabah yıldızını Krş. Va.22:16; Dan.12:3.
2:1-3:22 Kiliselere hitap eden bu mektupların temaları teşvik etme, uyarma ve yola getirme şeklinde özetlenebilir. Bazı yorumculara göre, bu yedi mektuba muhatap olan toplulukların durumu, Hıristiyanlık’ın tarih boyunca geçirdiği evreleri temsil eder. Başka bir görüşe göre, her çağda bu toplulukların durumuna uyan topluluklar vardır. Üçüncü bir yoruma göre ise, sadece o dönemdeki o yedi topluluğun durumu ele alınmıştır.

Videolar

Vahiy Girişi

Kitabın Özelliği: Vahiy, Yuhanna'nın görümlerinden oluşuyor. Kendini «sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz» (1:9) diye tanıtan Yuhanna, kitaba kaynaklık eden görümleri, inanlıların baskı altında olduğu bir dönemde1, ya Roma İmparatoru Neron'un (İ.S. 54-68) son yıllarında, ya da Domitian zamanında (İ.S. 81-96) almıştır.

Kitap, ilk yüzyılda oldukça yaygın ve sembolizm yönünden zengin bir yazın türü olan «apokaliptik» türündendir. Bu yazın türü, Tanrı'nın insanlık tarihindeki amacını açıklamayı hedef edinir (apokaliptik, Grekçe'de «açınlama, vahiy» anlamında bir sözcükten gelir). Apokaliptik yazılar, ağırlıklı olarak Eski Antlaşma'ya dayanır. Tanrı'nın tek egemen olduğu, iyi ve mükemmel amacını gerçekleştirmek için sonunda dünya tarihini doğaüstü olaylarla etkileyeceği görüşü, apokaliptik görüşün ağırlık noktasını oluşturur. Tanrı'nın karşıtları, simgesel olarak çoğu kez karşımıza canavarlar vb. biçiminde çıkan kötülüğün çeşitli güçleridir. Görümler, konuşan melekler, kıyasıya dövüşen büyük güçler var. Sonunda, Tanrı'ya inanıp zulüm görmüş olanların öcü alınır. Sorunumuz şu ki, kitabın yazılışından iki bin yıl sonra bugün bu simgelerin çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu nedenle Vahiy'i yorumlamakta dikkatli olmalıyız. Ayrıntılar hakkında fazlaca dogmatik olmamalıyız.

Her ne olursa olsun, bu kitap Tanrı'nın bir vahyidir; anlaşılsın ve uygulansın diye verilmiştir (1:1-3; 22:7). Ana konular açıktır.

Kitabın İçeriği: Yuhanna bize bunun İsa Mesih'in vahyi olduğunu, Tanrı'nın, yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi için İsa'ya bu vahyi verdiğini özellikle belirtir2. Yuhanna'dan, gördüklerini, o anda olup bitenleri ve gelecekte olacakları yazması istenir (1:19). Kutsal Ruh ve melekler, ne yazması gerektiği konusunda onu yönlendirir3.

Yuhanna, ilk yüzyılda Anadolu'nun bugünkü Ege Bölgesi'nde oluşan yedi inanlı topluluğuna yönelik özel bildirimler alır. Bunları 2. ve 3. bölümlerde okuruz. Bildirimler, çeşitli buyruklar, övgüler, uyarılar ve vaatler içerir. Vahiy Kitabı İsa'ya4 ve Tanrı görkemine (4:2-11) ilişkin görümler ve gökte yer alan tapınmadan sahneler5 de içerir. İsa'ya ve Tanrı'ya ait çeşitli unvanları sıralar.

Kitap, dünyanın uğrayacağı Tanrı gazabından ve Tanrı yargısından söz eder. İnsanlar bu yargıya aldırmaz, tövbe etmeye yanaşmazlar. Söz konusu yargı, yedi mühürün açılması, yedi borazanın çalınması ve Tanrı öfkesiyle dolu yedi tasın yeryüzüne boşaltılmasıyla gerçekleşir. 11:15-17'de, yedinci borazanın çalınmasıyla «Dünyanın egemenliği Rabbimiz'in ve Mesihi'nin oldu» deniyor. Ejderha, yani Şeytan, gökten yeryüzüne atılır (12:7-12). Kendisi ve yandaşları bir süre için sahip oldukları gücü sergilerler. Ne var ki, birer birer yenilgiye uğrarlar. «Babil» yıkılır, «canavar ve sahte peygamber» ve sonunda Şeytan «ateş gölüne atılır.»

Ölüler yaptıklarına göre yargılanır. Adları yaşam kitabında bulunanlar yeni bir göğe, yeni bir dünyaya kavuşur. Bundan böyle «Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak» (21:3-4). Adları yaşam kitabında olmayanlar ateş gölüne atılır; ikinci ölüm budur (20:14-15).

Ana Hatlar:

1:1-1:20 Giriş
2:1-3:22 Yedi kiliseye mektuplar
4:1-5:14 Taht, tomar ve Kuzu
6:1-8:1 Yedi mühür
8:2-11:19 Yedi borazan
12:1-14:20 Görümler: Kadın ve ejderha, canavarlar, yerin ürünü
15:1-16:21 Yedi tas
17:1-19:10 Büyük fahişe Babil yıkıldı
19:11-20:10 Şeytan'ın yenilmesi
20:11-20:15 Ölüler yargılanıyor
21:1-22:5 Yeni gökyüzü, yeni yer ve yeni Yeruşalim
22:6-22:21 Son

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 28

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş