Vahiy 5

5
Mühürlü Tomar ve Kuzu
1 Tahtta oturanın sağ elinde iki yanı da yazılı, yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm. 2Yüksek sesle, “Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır?” diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. 3Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu. 4Acı acı ağlamaya başladım. Çünkü tomarı açıp içine bakmaya layık kimse bulunamadı.
5 Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana, “Ağlama!” dedi. “İşte, Yahuda oymağından gelen Aslan, Davut'un Kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü O açacak.”
6 Tahtın, dört yaratığın ve ihtiyarların ortasında, boğazlanmış gibi duran bir Kuzu gördüm. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. 7Kuzu gelip tahtta oturanın sağ elinden tomarı aldı. 8 Tomarı alınca, dört yaratıkla yirmi dört ihtiyar O'nun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. 9 Yeni bir ezgi söylüyorlardı:
“Tomarı almaya,
Mühürlerini açmaya layıksın!
Çünkü boğazlandın
Ve kanınla her oymaktan, her dilden,
Her halktan, her ulustan
İnsanları Tanrı'ya satın aldın.
10Onları Tanrımız'ın hizmetinde
Bir krallık haline getirdin,
Kâhinler yaptın.
Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.”
11 Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. 12Yüksek sesle şöyle diyorlardı:
“Boğazlanmış Kuzu
Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,
Saygıyı, yüceliği, övgüyü
Almaya layıktır.”
13Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim:
“Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek
Tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun!”
14Dört yaratık, “Amin” dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 iki yanı da yazılı Tomar, Tanrı’nın dünyayla ilgili son tasarısıyla doludur. yedi mühür Bkz. Va.5:9; krş. Yşa.29:11; Dan.12:4. tomar Bkz. Va.1:11’e ait not; krş. Va.10:2-3,Va.10:8-10.
5:2 güçlü bir melek Krş. Va.10:1; Va.18:21.
5:3 Sadece yaratan ve kurtuluş sağlayan Tanrı Oğlu yargılamayı başlatabilir (Va.5:9; krş. Yu.5:22-27). gökte... yeryüzünde... yer altında Evrenselliği ifade eden geleneksel bir deyimdir. Evrenin üç bölüme ayrılmasıyla ilgili bir öğreti içermez (krş. Çık.20:4; Flp.2:10-11).
5:5 “Yahuda oymağından gelen Aslan” (bkz. Yar.49:8-10) ve “Davut’un Kökü” (bkz. Yşa.11:1,Yşa.11:10; 2Sa.7:1 0-14; krş. Rom.15:12), Eski Antlaşma’da Mesih için kullanılan birer unvandı.
5:6 Kuzu Mesih hem günahlar için sunulan kurban (krş. Yu.1:29) hem de galip gelen güçlü kurtarıcı (Yu.17:14) olarak tasvir edilir. “Kuzu” diye çevrilen sözcük Grekçe metinde, YeniAntlaşma’da yalnız Vahiy’de ve Yu.21:15’te kullanılır. boğazlanmış gibi İsa Mesih, çarmıhta aldığı yaraların izlerini taşıyorken ölümü ve dirilişi aracılığıyla üstün yetki sahibi oldu. Yedi boynuzu Boynuz, güç ve yetki simgesidir (krş. Yas.33:17). yedi gözü... yedi ruhudur Burada yargı söz konusu olduğuna göre, Mesih’in sezgisini, bilgeliğini ve öngörüsünü simgeler.
5:8 lir Antik çağa ait yaylı bir müzik aleti (günümüzde kullanılan arpa benzer, ama ona oranla oldukça küçüktür, bkz. Mez.33:2). kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar Krş. Va.8:3-4. Tanrı’ya edilen duaları simgeleyen buhur yakma, Eski Antlaşma döneminde Tanrı’nın buyurduğu tapınma düzeninde yer alırdı (bkz. Çık.30:7-8; Çık.40:5; krş. Mez.141:2). Tanrı halkının duaları, Tanrı’nın tasarısının gerçekleşmesinde önemli bir yer tutar (krş. Va.7:9-8:6). kutsalların Bkz. Rom.1:7 ve Ef.1:1’e ait notlar.
5:9 Yeni bir ezgi Krş. Va.14:3; Mez.33:3; Mez.96:1; Mez.144:9; Yşa.42:10. Tanrı’nın halkı için gerçekleştirdiği (düşmandan kurtarmak, büyük berekete kavuşturmak gibi) büyük olayların ardından yaşanan sevinci ifade etmek üzere bir ilahi bestelenirdi; burada Tanrı’nın ezeli ve yüce tasarısının gerçekleşmesi karşısında duyulan sevinç ifade edilmektedir. kanınla... İnsanları... satın aldın Bkz. Makale:Kurtuluş, s.1716; Mar.10:45; 1Ko.6:20; krş. Rom.3:24 ve ilgili not; 2Ko.5:21; Gal.3:13; 1Pe.3:18.
5:10 Onları... bir krallık... Kâhinler yaptın Bkz. Va.1:6’ya ait not. Dünya üzerinde egemenlik Bkz. Va.2:26; Va.20:4,Va.20:6; Va.22:5.
5:11 binlerce binler Sayılamayan kalabalığı betimler (bkz. Dan.7:10; krş. İbr.12:22-24).
5:12 Gücü... övgüyü Bkz. 1Ta.2 Va.9:10-19.
5:13 gökte, yeryüzünde, yer altında Bkz. Va.5:3’e ait not.
4:1-5:14 Bu iki bölüm, 6-20. bölümlerine giriş niteliğindedir. Rab İsa, kötülük güçlerine karşı son büyük savaş ile sonuçlanacak süreci başlatır. Sonunda Rab İsa zafer kazanır, İblis ise ateş gölüne atılır.
5:5-14 Bu ayetlerde Mesih hem Kuzu hem de Aslan olarak tanıtılır; ilki çarmıhta günahlı insan yerine kurban olarak ölümünü, ikincisi ise tüm yaratılış üzerindeki yetkisini ve gücünü simgelemektedir.

Videolar

Vahiy Girişi

Kitabın Özelliği: Vahiy, Yuhanna'nın görümlerinden oluşuyor. Kendini «sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz» (1:9) diye tanıtan Yuhanna, kitaba kaynaklık eden görümleri, inanlıların baskı altında olduğu bir dönemde1, ya Roma İmparatoru Neron'un (İ.S. 54-68) son yıllarında, ya da Domitian zamanında (İ.S. 81-96) almıştır.

Kitap, ilk yüzyılda oldukça yaygın ve sembolizm yönünden zengin bir yazın türü olan «apokaliptik» türündendir. Bu yazın türü, Tanrı'nın insanlık tarihindeki amacını açıklamayı hedef edinir (apokaliptik, Grekçe'de «açınlama, vahiy» anlamında bir sözcükten gelir). Apokaliptik yazılar, ağırlıklı olarak Eski Antlaşma'ya dayanır. Tanrı'nın tek egemen olduğu, iyi ve mükemmel amacını gerçekleştirmek için sonunda dünya tarihini doğaüstü olaylarla etkileyeceği görüşü, apokaliptik görüşün ağırlık noktasını oluşturur. Tanrı'nın karşıtları, simgesel olarak çoğu kez karşımıza canavarlar vb. biçiminde çıkan kötülüğün çeşitli güçleridir. Görümler, konuşan melekler, kıyasıya dövüşen büyük güçler var. Sonunda, Tanrı'ya inanıp zulüm görmüş olanların öcü alınır. Sorunumuz şu ki, kitabın yazılışından iki bin yıl sonra bugün bu simgelerin çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu nedenle Vahiy'i yorumlamakta dikkatli olmalıyız. Ayrıntılar hakkında fazlaca dogmatik olmamalıyız.

Her ne olursa olsun, bu kitap Tanrı'nın bir vahyidir; anlaşılsın ve uygulansın diye verilmiştir (1:1-3; 22:7). Ana konular açıktır.

Kitabın İçeriği: Yuhanna bize bunun İsa Mesih'in vahyi olduğunu, Tanrı'nın, yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi için İsa'ya bu vahyi verdiğini özellikle belirtir2. Yuhanna'dan, gördüklerini, o anda olup bitenleri ve gelecekte olacakları yazması istenir (1:19). Kutsal Ruh ve melekler, ne yazması gerektiği konusunda onu yönlendirir3.

Yuhanna, ilk yüzyılda Anadolu'nun bugünkü Ege Bölgesi'nde oluşan yedi inanlı topluluğuna yönelik özel bildirimler alır. Bunları 2. ve 3. bölümlerde okuruz. Bildirimler, çeşitli buyruklar, övgüler, uyarılar ve vaatler içerir. Vahiy Kitabı İsa'ya4 ve Tanrı görkemine (4:2-11) ilişkin görümler ve gökte yer alan tapınmadan sahneler5 de içerir. İsa'ya ve Tanrı'ya ait çeşitli unvanları sıralar.

Kitap, dünyanın uğrayacağı Tanrı gazabından ve Tanrı yargısından söz eder. İnsanlar bu yargıya aldırmaz, tövbe etmeye yanaşmazlar. Söz konusu yargı, yedi mühürün açılması, yedi borazanın çalınması ve Tanrı öfkesiyle dolu yedi tasın yeryüzüne boşaltılmasıyla gerçekleşir. 11:15-17'de, yedinci borazanın çalınmasıyla «Dünyanın egemenliği Rabbimiz'in ve Mesihi'nin oldu» deniyor. Ejderha, yani Şeytan, gökten yeryüzüne atılır (12:7-12). Kendisi ve yandaşları bir süre için sahip oldukları gücü sergilerler. Ne var ki, birer birer yenilgiye uğrarlar. «Babil» yıkılır, «canavar ve sahte peygamber» ve sonunda Şeytan «ateş gölüne atılır.»

Ölüler yaptıklarına göre yargılanır. Adları yaşam kitabında bulunanlar yeni bir göğe, yeni bir dünyaya kavuşur. Bundan böyle «Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak» (21:3-4). Adları yaşam kitabında olmayanlar ateş gölüne atılır; ikinci ölüm budur (20:14-15).

Ana Hatlar:

1:1-1:20 Giriş
2:1-3:22 Yedi kiliseye mektuplar
4:1-5:14 Taht, tomar ve Kuzu
6:1-8:1 Yedi mühür
8:2-11:19 Yedi borazan
12:1-14:20 Görümler: Kadın ve ejderha, canavarlar, yerin ürünü
15:1-16:21 Yedi tas
17:1-19:10 Büyük fahişe Babil yıkıldı
19:11-20:10 Şeytan'ın yenilmesi
20:11-20:15 Ölüler yargılanıyor
21:1-22:5 Yeni gökyüzü, yeni yer ve yeni Yeruşalim
22:6-22:21 Son

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 28

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş