Vahiy 6

6
Yedi Mühür
1Sonra Kuzu'nun yedi mühürden birini açtığını gördüm. O anda dört yaratıktan birinin, gök gürültüsüne benzer bir sesle, “Gel!” dediğini işittim. 2 Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı.
3Kuzu ikinci mührü açınca, ikinci yaratığın “Gel!” dediğini işittim. 4O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi.
5Kuzu üçüncü mührü açınca, üçüncü yaratığın “Gel!” dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. 6Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim: “Bir ölçek buğday bir dinara[a], üç ölçek arpa bir dinara. Ama zeytinyağına, şaraba zarar verme!”
7Kuzu dördüncü mührü açınca, “Gel!” diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. 8 Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı Ölüm'dü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi.
9Kuzu beşinci mührü açınca, sunağın altında, Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. 10Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı: “Kutsal ve gerçek olan Efendimiz! Yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin?”
11Onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi.
12 Kuzu altıncı mührü açınca, büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. 13 İncir ağacı, güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse, gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü. 14 Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. 15 Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü kölesi herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. 16 Dağlara, kayalara, “Üzerimize düşün!” dediler, “Tahtta oturanın yüzünden ve Kuzu'nun gazabından saklayın bizi! 17 Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Kuzu’nun Bkz. Va.5:6 ve ilgili not. yedi mühürden Her biri çeş itli yargılar içeren üç belirtinin ilki (krş. 8-9. bölümler ile 16. bölüm). dört yaratıktan Bkz. Va.4:6-7 ve ilgili notlar.
6:2 beyaz bir at Krş. Zek.Va.1:8-11 ; Va.6:1-8. Renkler binicinin özellikleriyle ilişkilidir. Beyaz atın binicisinin kimi simgelediğiyle ilgili değişik yorumlar vardır, ancak bu binicinin dünyaya egemen olma hırsını harekete geçiren fetih ruhunu simgeliyor olması en olası yorumdur. taç Bkz. Va.2:10 ve Titus Va.4:8’e ait not.
6:4 kızıl renkte başka bir at Kan dökülmesini ve savaşı simgeler (krş. Zek.Va.1:8; Va.6:2). İnsanlar birbirlerini boğazlayacaklar Eğer beyaz at ülkelerarası savaşın simgesiyse, kızıl at iç savaşı simgeliyor olabilir. kılıç Bkz. Va.1:16’ya ait not.
6:5 siyah bir at Kıtlığı simgeler (krş. Zek.Va.6:2,Va.6:6).
6:6 Bir ölçek buğday bir dinara Burada “ölçek” diye çevrilen sözcüğün Grekçesi, o çağda bir askerin, dinar ise bir işçinin günlük ücretiydi. buğday... arpa Bir ölçek buğday tek bir kişinin, daha az besleyici olan arpanın üç ölçeği ise küçük bir ailenin günlük yiyeceğini ancak karşılar. Kıtlık, fiyatları en azından on kat artırmış görünüyor. zeytinyağına, şaraba zarar verme! Siyah atın binicisine, yol açacağı ekonomik yıkımın sınırları gösteriliyor. Zeytin ağacının ve asmanın kökleri daha derinlere iner ve kuraklıktan kısa sürede etkilenmez. Tanrı’nın yargısı henüz bütün şiddetiyle gelmiş değildir.
6:8 Ölüler Diyarı Bkz. Va.1:18; Va.20:13-14; ayrıca bkz. Mat.16:18’e ait not. kılıçla... yabanıl hayvanlarıyla Bkz. Hez.5:16-17 ve ilgili not.
6:9 sunağın altında EskiAntlaşma döneminde kurbanın kanı sunağın dibine dökülürdü (bkz. Çık.29:12; Lev.4:7). Benzer bir şekilde burada iman uğruna şehit olarak ölenlerin fedakârlığı, Tanrı’ya sunulan bir kurban olarak gösterilmektedir.
6:10 Yeryüzünde yaşayanları İfade Vahiy Kitabı’nda çoğunlukla Tanrı’ya düşmanlık besleyenler için kullanılır (bkz. Va.3:10; Va.8:13; Va.11:10; Va.13:8,Va.13:12; Va.17:2,Va.17:8).
6:11 beyaz birer kaftan Mesih’in kanı aracılığıyla gelen aklanmanın yanı sıra imanlıların doğru eylemlerini belirtir (bkz. Va.3:5,Va.3:18; Va.4:4; Va.7:9,Va.7:13; Va.19:14). kardeşlerinin Bkz. Rom.1:13’e ait not. sayısı tamamlanıncaya dek Tanrı, sadık kullarının sonsuza dek zulüm görmeyeceğine ilişkin güvence veriyor.
6:12 deprem Bkz. Va.11:13; Va.16:18; Çık.19:18; Yşa.2:19. Ay baştan aşağı kan rengine döndü Bkz. Yoe.2:31.
6:13 yıldızlar... düştü Bkz. Mar.13:24-26.
6:14 dürülen bir tomar gibi Bkz. Yşa.34:4. yerinden sökülüp alındı Bkz. Va.16:20; Va.20:11.
6:15 mağaralara... gizlendiler Bkz. Yşa.2:10,Yşa.2:19-21; Yer.4:29.
6:16 Kuzu’nun gazabından Bkz. “onların gazabının”, Va.6:17. Tanrı’nın adil ve kutsal özünün bir ifadesi olan “Tanrı’nın gazabı”, günümüzde de görülmektedir (bkz. Rom.1:18 ve ilgili not) gelecekte de görülecektir (bkz. Va.19:15; krş. Sef.1:14-18; Nah.1:6).

Videolar

Vahiy Girişi

Kitabın Özelliği: Vahiy, Yuhanna'nın görümlerinden oluşuyor. Kendini «sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz» (1:9) diye tanıtan Yuhanna, kitaba kaynaklık eden görümleri, inanlıların baskı altında olduğu bir dönemde1, ya Roma İmparatoru Neron'un (İ.S. 54-68) son yıllarında, ya da Domitian zamanında (İ.S. 81-96) almıştır.

Kitap, ilk yüzyılda oldukça yaygın ve sembolizm yönünden zengin bir yazın türü olan «apokaliptik» türündendir. Bu yazın türü, Tanrı'nın insanlık tarihindeki amacını açıklamayı hedef edinir (apokaliptik, Grekçe'de «açınlama, vahiy» anlamında bir sözcükten gelir). Apokaliptik yazılar, ağırlıklı olarak Eski Antlaşma'ya dayanır. Tanrı'nın tek egemen olduğu, iyi ve mükemmel amacını gerçekleştirmek için sonunda dünya tarihini doğaüstü olaylarla etkileyeceği görüşü, apokaliptik görüşün ağırlık noktasını oluşturur. Tanrı'nın karşıtları, simgesel olarak çoğu kez karşımıza canavarlar vb. biçiminde çıkan kötülüğün çeşitli güçleridir. Görümler, konuşan melekler, kıyasıya dövüşen büyük güçler var. Sonunda, Tanrı'ya inanıp zulüm görmüş olanların öcü alınır. Sorunumuz şu ki, kitabın yazılışından iki bin yıl sonra bugün bu simgelerin çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu nedenle Vahiy'i yorumlamakta dikkatli olmalıyız. Ayrıntılar hakkında fazlaca dogmatik olmamalıyız.

Her ne olursa olsun, bu kitap Tanrı'nın bir vahyidir; anlaşılsın ve uygulansın diye verilmiştir (1:1-3; 22:7). Ana konular açıktır.

Kitabın İçeriği: Yuhanna bize bunun İsa Mesih'in vahyi olduğunu, Tanrı'nın, yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi için İsa'ya bu vahyi verdiğini özellikle belirtir2. Yuhanna'dan, gördüklerini, o anda olup bitenleri ve gelecekte olacakları yazması istenir (1:19). Kutsal Ruh ve melekler, ne yazması gerektiği konusunda onu yönlendirir3.

Yuhanna, ilk yüzyılda Anadolu'nun bugünkü Ege Bölgesi'nde oluşan yedi inanlı topluluğuna yönelik özel bildirimler alır. Bunları 2. ve 3. bölümlerde okuruz. Bildirimler, çeşitli buyruklar, övgüler, uyarılar ve vaatler içerir. Vahiy Kitabı İsa'ya4 ve Tanrı görkemine (4:2-11) ilişkin görümler ve gökte yer alan tapınmadan sahneler5 de içerir. İsa'ya ve Tanrı'ya ait çeşitli unvanları sıralar.

Kitap, dünyanın uğrayacağı Tanrı gazabından ve Tanrı yargısından söz eder. İnsanlar bu yargıya aldırmaz, tövbe etmeye yanaşmazlar. Söz konusu yargı, yedi mühürün açılması, yedi borazanın çalınması ve Tanrı öfkesiyle dolu yedi tasın yeryüzüne boşaltılmasıyla gerçekleşir. 11:15-17'de, yedinci borazanın çalınmasıyla «Dünyanın egemenliği Rabbimiz'in ve Mesihi'nin oldu» deniyor. Ejderha, yani Şeytan, gökten yeryüzüne atılır (12:7-12). Kendisi ve yandaşları bir süre için sahip oldukları gücü sergilerler. Ne var ki, birer birer yenilgiye uğrarlar. «Babil» yıkılır, «canavar ve sahte peygamber» ve sonunda Şeytan «ateş gölüne atılır.»

Ölüler yaptıklarına göre yargılanır. Adları yaşam kitabında bulunanlar yeni bir göğe, yeni bir dünyaya kavuşur. Bundan böyle «Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak» (21:3-4). Adları yaşam kitabında olmayanlar ateş gölüne atılır; ikinci ölüm budur (20:14-15).

Ana Hatlar:

1:1-1:20 Giriş
2:1-3:22 Yedi kiliseye mektuplar
4:1-5:14 Taht, tomar ve Kuzu
6:1-8:1 Yedi mühür
8:2-11:19 Yedi borazan
12:1-14:20 Görümler: Kadın ve ejderha, canavarlar, yerin ürünü
15:1-16:21 Yedi tas
17:1-19:10 Büyük fahişe Babil yıkıldı
19:11-20:10 Şeytan'ın yenilmesi
20:11-20:15 Ölüler yargılanıyor
21:1-22:5 Yeni gökyüzü, yeni yer ve yeni Yeruşalim
22:6-22:21 Son

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 28

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş