Vahiy 7

7
Mühürlenmiş 144 000 Kişi
1 Bundan sonra yeryüzünün dört köşesinde duran dört melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye, yeryüzünün dört rüzgarını tutuyorlardı. 2 Sonra gündoğusundan yükselen başka bir melek gördüm. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya, denize zarar vermek için yetki verilen dört meleğe yüksek sesle bağırdı: 3“Biz Tanrımız'ın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin!” 4Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrailoğulları'nın bütün oymaklarından 144 000 kişi mühürlenmişti:
5Yahuda oymağından 12 000 kişi mühürlenmişti.
Ruben oymağından 12 000,
Gad oymağından 12 000,
6Aşer oymağından 12 000,
Naftali oymağından 12 000,
Manaşşe oymağından 12 000,
7Şimon oymağından 12 000,
Levi oymağından 12 000,
İssakar oymağından 12 000,
8Zevulun oymağından 12 000,
Yusuf oymağından 12 000,
Benyamin oymağından 12 000 kişi mühürlenmişti.
Beyaz Kaftanlara Bürünmüş Kalabalık
9Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti, ellerinde hurma dalları vardı. 10Yüksek sesle bağırıyorlardı:
“Kurtarış, tahtta oturan Tanrımız'a
Ve Kuzu'ya özgüdür!”
11Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınarak şöyle diyorlardı:
12“Amin!
Övgü, yücelik, bilgelik,
Şükran, saygı, güç, kudret,
Sonsuzlara dek Tanrımız'ın olsun!
Amin!”
13Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu: “Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim, nereden geldiler?”
14 “Sen bunu biliyorsun, efendim” dedim.
Bana dedi ki, “Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzu'nun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. 15Bunun için,
“Tanrı'nın tahtı önünde duruyor,
Tapınağında gece gündüz O'na tapınıyorlar.
Tahtta oturan, çadırını onların üzerine gerecek.
16 Artık acıkmayacak,
Artık susamayacaklar.
Ne güneş ne kavurucu sıcak
Çarpacak onları.
17Çünkü tahtın ortasında olan Kuzu onları güdecek
Ve yaşam sularının pınarlarına götürecek.
Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 dört rüzgarını Tanrı’nın yargı araçları (bkz. Yer.49:36).
7:2 Yaşayan Tanrı’nın mührünü Antik çağda belgeler sarılıp bağlandıktan sonra düğüm yerinin üzerine bir parça kil dökülür, kil katılaşmak üzereyken üzerine mühür yüzüğü basılarak veya silindirik bir mühür yuvarlanarak belgenin içeriği korunmuş ve onaylanmış olurdu. Bu işlem ayrıca yetki ve aitlik ifade ederdi. Ayette geçen bu ifadeyle, imanlıların gelecek yargı sırasında esirgenmesi için (bkz. Va.9:4; Va.14:1; krş. Va.22:4) alınlarına RAB’bin adının yazılacağı anlatılmaktadır (bkz. Hez.9:4 ve ilgili not).
7:4 144 000 kişi Bazıları bu sayının sıkıntı dönemi boyunca sadık kalan İsrailoğulları’nı, bazıları ise yine aynı dönemde sadık kalan tüm imanlıları temsil ettiğini ileri sürer.
7:5 Yahuda Listede ağabeyi Ruben’den önce yer almasının nedeni (bkz. Yar.37:21’e ait not ; Yar.49:3-12), muhtemelen İsa Mesih’in Yahuda oymağından olmasıdır.
7:6 Manaşşe Dan oymağına listede yer verilmediğinden, muhtemelen on iki oymağı tamamlamak için Yusuf’un iki oymağından biri olan Manaşşe’den (öbürü Efrayim’dir) söz edilmektedir. Dan oymağına yer verilmemesinin nedeni, onların putperestliğe kayması (Hak.18:30) veya yaygın inanca göre Mesih Karşıtı’nın bu oymaktan gelecek olmasıdır.
7:9 her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden Bkz. Va.5:9; Va.11:9; Va.13:7; Va.14:6; krş. Va.10:11; Va.17:15. büyük bir kalabalık Va.7:14’ te tanımlanır. hurma dalları Mısır’dan çıkışın veya çöl yolculukları boyunca Tanrı’nın İsrailliler’e yaptığı iyiliklerin kutlandığı ş enliklerde kullanılırdı (bkz. Lev.23:40; Yu.12:13).
7:10 Kurtarış... Tanrımız’a... özgüdür Bkz. Yun.2:9.
7:11 ihtiyarların Bkz. Va.4:4’e ait not. dört yaratığın Bkz. Va.4:6’ ya ait not.
7:13 Beyaz kaftan Bkz. Va.6:11’e ait not.
7:14 büyük sıkıntıdan Mesih’in ikinci gelişinden önce yaşanacak olan son zulüm dönemi (bkz. Mat.24:21; krş. Dan.12:1-2). Bazı yorumcular, bu dönemin Yuhanna’nın zamanındaki imanlıların uğradığı zulüm ve düşmanlıkla başladığına inanır.
7:15 Tapınağında Vahiy’deki “tapınak” sözcüğü, imanlılara, Eski Antlaşma döneminde Tanrı’nın halkı İsrail’in arasında bulunduğu En Kutsal Yer’i hatırlatmak üzere kullanılmıştır. Artık o dönemde olduğu gibi, Tanrı’nın huzuruna yalnızca tek bir oymak (Levililer) çıkmayacaktır. Kâhin oldukları için tüm imanlılar Tanrı’nın huzurunda hizmet edeceklerdir (bkz. Va.1:6; Va.5:10; Va.20:6; krş. 1Pe.2:4-10). çadırını onların üzerine gerecek Bu tasvir, Tanrı’nın halkı arasında yaşamak için bulunduğu Buluşma Çadırı’nı hatırlatır (Lev.26:11-13).
7:1-17 Son mührü (Va.8:1) öncekilerden ayıran bir ara (metni yapısal açıdan krş. Va.10:1-11:13).
7:17 güdecek Eski çağlarda krallar, halkını güden çobanlar olarak görülürdü (bkz. Mez.23:1 ve ilgili not; krş. Hez.34. bölüm).

Videolar

Vahiy Girişi

Kitabın Özelliği: Vahiy, Yuhanna'nın görümlerinden oluşuyor. Kendini «sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz» (1:9) diye tanıtan Yuhanna, kitaba kaynaklık eden görümleri, inanlıların baskı altında olduğu bir dönemde1, ya Roma İmparatoru Neron'un (İ.S. 54-68) son yıllarında, ya da Domitian zamanında (İ.S. 81-96) almıştır.

Kitap, ilk yüzyılda oldukça yaygın ve sembolizm yönünden zengin bir yazın türü olan «apokaliptik» türündendir. Bu yazın türü, Tanrı'nın insanlık tarihindeki amacını açıklamayı hedef edinir (apokaliptik, Grekçe'de «açınlama, vahiy» anlamında bir sözcükten gelir). Apokaliptik yazılar, ağırlıklı olarak Eski Antlaşma'ya dayanır. Tanrı'nın tek egemen olduğu, iyi ve mükemmel amacını gerçekleştirmek için sonunda dünya tarihini doğaüstü olaylarla etkileyeceği görüşü, apokaliptik görüşün ağırlık noktasını oluşturur. Tanrı'nın karşıtları, simgesel olarak çoğu kez karşımıza canavarlar vb. biçiminde çıkan kötülüğün çeşitli güçleridir. Görümler, konuşan melekler, kıyasıya dövüşen büyük güçler var. Sonunda, Tanrı'ya inanıp zulüm görmüş olanların öcü alınır. Sorunumuz şu ki, kitabın yazılışından iki bin yıl sonra bugün bu simgelerin çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu nedenle Vahiy'i yorumlamakta dikkatli olmalıyız. Ayrıntılar hakkında fazlaca dogmatik olmamalıyız.

Her ne olursa olsun, bu kitap Tanrı'nın bir vahyidir; anlaşılsın ve uygulansın diye verilmiştir (1:1-3; 22:7). Ana konular açıktır.

Kitabın İçeriği: Yuhanna bize bunun İsa Mesih'in vahyi olduğunu, Tanrı'nın, yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi için İsa'ya bu vahyi verdiğini özellikle belirtir2. Yuhanna'dan, gördüklerini, o anda olup bitenleri ve gelecekte olacakları yazması istenir (1:19). Kutsal Ruh ve melekler, ne yazması gerektiği konusunda onu yönlendirir3.

Yuhanna, ilk yüzyılda Anadolu'nun bugünkü Ege Bölgesi'nde oluşan yedi inanlı topluluğuna yönelik özel bildirimler alır. Bunları 2. ve 3. bölümlerde okuruz. Bildirimler, çeşitli buyruklar, övgüler, uyarılar ve vaatler içerir. Vahiy Kitabı İsa'ya4 ve Tanrı görkemine (4:2-11) ilişkin görümler ve gökte yer alan tapınmadan sahneler5 de içerir. İsa'ya ve Tanrı'ya ait çeşitli unvanları sıralar.

Kitap, dünyanın uğrayacağı Tanrı gazabından ve Tanrı yargısından söz eder. İnsanlar bu yargıya aldırmaz, tövbe etmeye yanaşmazlar. Söz konusu yargı, yedi mühürün açılması, yedi borazanın çalınması ve Tanrı öfkesiyle dolu yedi tasın yeryüzüne boşaltılmasıyla gerçekleşir. 11:15-17'de, yedinci borazanın çalınmasıyla «Dünyanın egemenliği Rabbimiz'in ve Mesihi'nin oldu» deniyor. Ejderha, yani Şeytan, gökten yeryüzüne atılır (12:7-12). Kendisi ve yandaşları bir süre için sahip oldukları gücü sergilerler. Ne var ki, birer birer yenilgiye uğrarlar. «Babil» yıkılır, «canavar ve sahte peygamber» ve sonunda Şeytan «ateş gölüne atılır.»

Ölüler yaptıklarına göre yargılanır. Adları yaşam kitabında bulunanlar yeni bir göğe, yeni bir dünyaya kavuşur. Bundan böyle «Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak» (21:3-4). Adları yaşam kitabında olmayanlar ateş gölüne atılır; ikinci ölüm budur (20:14-15).

Ana Hatlar:

1:1-1:20 Giriş
2:1-3:22 Yedi kiliseye mektuplar
4:1-5:14 Taht, tomar ve Kuzu
6:1-8:1 Yedi mühür
8:2-11:19 Yedi borazan
12:1-14:20 Görümler: Kadın ve ejderha, canavarlar, yerin ürünü
15:1-16:21 Yedi tas
17:1-19:10 Büyük fahişe Babil yıkıldı
19:11-20:10 Şeytan'ın yenilmesi
20:11-20:15 Ölüler yargılanıyor
21:1-22:5 Yeni gökyüzü, yeni yer ve yeni Yeruşalim
22:6-22:21 Son

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 28

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş