İbraniler 10

10
1Kutsal Yasa'da gelecek iyi şeylerin aslı yoktur, sadece gölgesi vardır. Bu nedenle Yasa, her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrı'ya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez. 2Erdirebilseydi, kurban sunmaya son verilmez miydi? Çünkü tapınanlar bir kez günahlarından arındıktan sonra artık günahlılık duygusu kalmazdı. 3Ancak o kurbanlar insanlara yıldan yıla günahlarını anımsatıyor. 4Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. 5 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor:
“Kurban ve sunu istemedin,
Ama bana bir beden hazırladın.
6Yakmalık sunudan ve günah sunusundan
Hoşnut olmadın.
7O zaman şöyle dedim:
‘Kutsal Yazı tomarında
Benim için yazıldığı gibi,
Senin isteğini yapmak üzere,
Ey Tanrı, işte geldim.’ ”
8Mesih ilkin, “Kurban, sunu, yakmalık sunu, günah sunusu istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın” dedi. Oysa bunlar Yasa'nın bir gereği olarak sunulur. 9Sonra, “Senin isteğini yapmak üzere işte geldim” dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor. 10Tanrı'nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık.
11Her kâhin her gün ayakta durup görevini yapar ve günahları asla ortadan kaldıramayan aynı kurbanları tekrar tekrar sunar. 12 Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. 13O zamandan beri düşmanlarının, kendi ayaklarının altına serilmesini[a] bekliyor. 14Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. 15Kutsal Ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki,
16 “Rab, ‘O günlerden sonra
Onlarla yapacağım antlaşma şudur:
Yasalarımı yüreklerine koyacağım,
Zihinlerine yazacağım’ diyor.”
17Sonra şunu ekliyor:
“Onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım.”
18Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur.
Dayanın!
19-20Bu nedenle, ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. 21Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kâhinimiz bulunmaktadır. 22 Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. 23Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir. 24Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. 25Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim.
26-27 Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra, bile bile günah işlemeye devam edersek, günahlar için artık kurban kalmaz; geriye sadece yargının dehşetli beklenişi ve düşmanları yiyip bitirecek kızgın ateş kalır. 28 Musa'nın Yasası'nı hiçe sayan, iki ya da üç tanığın sözüyle acımasızca öldürülür. 29 Eğer bir kimse Tanrı Oğlu'nu ayaklar altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar ve lütufkâr Ruh'a hakaret ederse, bundan ne kadar daha ağır bir cezaya layık görülecek sanırsınız? 30 Çünkü, “Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim” ve yine, “Rab halkını yargılayacak” diyeni tanıyoruz. 31Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir.
32Sizlerse aydınlandıktan sonra acılarla dolu büyük bir mücadeleye dayandığınız o ilk günleri anımsayın. 33Bazen sitemlere, sıkıntılara uğrayıp seyirlik oldunuz, bazen de aynı durumda olanlarla dayanışma içine girdiniz. 34Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz, hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız. 35Onun için cesaretinizi yitirmeyin; bu cesaretin ödülü büyüktür. 36Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. 37 Artık,
“Gelecek olan pek yakında gelecek
Ve gecikmeyecek.
38Doğru adamım, imanla yaşayacaktır.
Ama geri çekilirse, ondan hoşnut olmayacağım.”
39Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1 sadece gölgesi EskiAntlaşma kurbanları, asıl kurban olan Mesih’e işaret ederdi. Bu kurbanların her yıl tekrar sunulması, günahları ortadan kaldıran kusursuz kurbanın henüz sunulmadığını gösteriyordu. yetkinliğe erdiremez Bkz. İbr.5:9; İbr.10:14 ve ilgili notlar.
10:4 Tanrı’nın benzerliğinde yaratılmış olan insanın günahlarını ancak kusursuz, günahsız bir insan (yani İsa Mesih) kaldırabilir (krş. Lev.16:20-22; Lev.17:11 ve ilgili notlar).
10:5 Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor Davut’un mezmurundaki bu sözcükler (Mez.40:6-8), Mesih’in Baba’ya teslimiyetini ifade eder. Musa’ya verilen Kutsal Yasa’nın gerektirdiği kurbanların yerini, Tanrı’ya itaat almıştır (Mez.10:7).
10:6 hoşnut olmadın Bkz. 1Sa.15:22; Mez.40:6 ve ilgili notlar.
10:5-7 Lev.1-7. bölümlerde belirtilen beş sununun dördünü temsil eden farklı terimler kullanılmıştır: yakmalık sunu, günah sunusu, tahıl sunusu ve esenlik sunusu.
10:7 Senin isteğini yapmak üzere Baba’nın isteği, Oğul’un en büyük önceliğidir (bkz. Yu.4:34).
10:9 ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor İsa’nın Tanrı’ya itaat ederek kendini çarmıhta feda etmesi, O’nu önceki kurbanların yerini alan son ve mükemmel kurban kıldı. (bkz. İbr.7:26’ya ait not).
10:1-10 Mez.40:6-8’in (bkz. ilgili notlar) bir açıklaması (bkz. Giriş).
10:10,14 kutsal kılındık İmanlıların tüm günahlarının bağışlandığını ve Tanrı’ya hizmet etmeye adandıklarını ifade eder (bkz. Rom.1:7; 1Ko.1:1-3’ e ait not).
10:11-12 Bu ayetlerde “ayakta durma” ve “oturma”yla ilgili karşı laştırma yapılmıştır: Levili kâhin, işi asla sona ermediği için sürekli ayakta dururdu (bkz. İbr.7:27 ve ilgili not).
10:12 Tanrı’nın sağında oturdu Bkz. İbr.1:13 ve ilgili not.
10:13 İsa Mesih, kâhin olarak tümüyle yetkin olan kurbanı (kendini) sunmuş, görevini tamamlamıştır (bkz. İbr.5:9’a ait not); artık tahtında oturan kral olarak egemenliğine muhalif olanlara karşı kazanacağı nihai zaferi beklemektedir (bkz. İbr.1:3; krş. Va.5:6-14; Va.5:6’ya ait not; ayrıca krş. Va.7:10,Va.7:17; Va.19:11-21; Va.20:4). ayaklarının altına serilmesini Grekçe’den birebir çevirisi: “ayaklarına tabure yapılmasını”.
10:14 yetkinliğe erdirmiştir Yetkin sözcüğü, arzu edilen hedefe erişmeyi ifade etmek için kullanılır (bkz. İbr.2:10; İbr.5:9; İbr.7:28 ve ilgili notlar); buradaki hedef, günahkârların Tanrı’ya yaklaşabilmelerini sağlamaktır.
10:15 Kutsal Ruh Bkz. İbr.3:7-8.
8:1-10:18 Bu ayetlerde söylenenler, Yer.31:31-34 ayetlerinin yorumuna dayanır ve Mesih’in daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğunu kanıtlar (Yer.7:22).
10:16-18 Bkz. İbr.8:8-12’ye ait not. Yeni antlaşma, artık Mesih’ten başka kurbana gerek olmadığını ifade ederek (İbr.10:18) bağışlanmanın eksiksiz bir şekilde gerçekleştiğine (İbr.10:17) dair güvence verir.
10:19-20 perdede, yani kendi bedeninde İsa’nın kurban edilmiş ve dirilmiş bedeni aracılığıyla Tanrı’nın huzuruna girmek mümkündür (krş. Mat.27:51; Mar.15:38 ve ilgili not).
10:22 serpmeyle kötü vicdandan arınmış yürekler Eski Antlaşma döneminde insanlar, kendi yerlerine kurban edilen hayvanın kanının serpilmesiyle dinsel açıdan temiz kılınırdı. İsa Mesih’in ilk ve son kez kendisini kurban olarak sunmasıyla dökülen kanı sayesinde, imanlılar sadece O’na olan imanları aracılığıyla suçtan arındırılırlar. temiz suyla yıkanmış bedenler “Arınmış yürekler” ve “yıkanmış bedenler”, ya vaftizi (krş. Mat.28:19) ya da Mesih’in kurban olarak ölmesiyle Kutsal Ruh sayesinde imanlıların günahtan arındırılmasını veya her ikisini de ima eder (bkz. Rom.6:3-11 ve ilgili notlar ; ayrıca bkz. Hez.36:25; krş. Zek.Hez.13:1; ayrıca krş. Lev.14:9; Lev.15:13; Lev.16:4,Lev.16:24,Lev.16:26; Say.19:19).
10:23 Açıkça benimsediğimiz umuda Bkz. İbr.3:6; İbr.6:18-19 ve ilgili notlar. Tanrı güvenilirdir Krş. 2Ti.İbr.2:13.
10:22-25 İsa Mesih’in ölümü aracılığıyla En Kutsal Yer’e (Tanrı’nın huzuruna) girebilen imanlının sürekli aklında tutması gereken beş teşvik kaynağı sıralanmaktadır.
10:25 vazgeçmeyelim Grekçe karşılığı ‘firar etmek’ ve ‘terk etmek’ anlamlarını da içerir (bkz. Mat.27:46; 2Ko.4:9; 2Ti.2Ko.4:10,2Ko.4:16). o günün Rab İsa’nın döneceği gün (bkz. 1Se.5:2,1Se.5:4; 2Se.1:9-10; 2Se.2:2; 2Pe.3:10). yüreklendirelim Grekçesi ‘tahrik etmek’, ‘dürtmek’ anlamlarına da gelen güçlü bir ifadedir. İmanlıların, aralarındaki paydaşlık aracılığıyla birbirlerini desteklemek üzere göstermeleri gereken çaba vurgulanmaktadır.
10:26-27 bile bile günah işlemeye devam edersek İbr.10:29’da söz edilen günahları (bkz. Say.15:27-31; ayrıca bkz. İbr.5:2’ye ait not). günahlar için artık kurban kalmaz Günahların bağışlanmasını sağlayabilen yegâne kurban Mesih’i reddedenler için. yargının dehşetli beklenişi ve... kızgın ateş Bkz. İbr.12:29; 2Se.1:6-10 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Ağı.1:13.
10:28 Bkz. Yas.17:6 ve ilgili not.
10:29 antlaşma kanını Bkz. Mar.14:24’e ait not.
10:26-31 Dördüncü uyarı (bkz. İbr.2:1-4’e ait not); özellikle imanlılar topluluğunu terk etmeye meyilli olanlara yöneliktir (krş. İbr.6:4-8 ve ilgili notlar; “bazılarınızın”, İbr.10:25).
10:31 Bkz. İbr.12:29.
10:32 o ilk günleri Söz konusu imanlıların müjdeyi hevesle kabul ettikleri ilk günler; imanlılar, verdikleri kayıplar ve uğradıkları baskılar karşısında geri adım atmamışlar, birbirlerine derinden bağlanmışlardı.
10:34 daha iyi ve kalıcı bir malınız İmanlının sahip olduğu kurtuluş ve gelecekte alacağı ödüller (bkz. İbr.11:10,İbr.11:16; İbr.13:14 ve ilgili notlar; 2Ti.İbr.4:8 ve ilgili not).
10:38 Doğru adamım, imanla yaşayacaktır Bkz. Hab.2:4’e ait not.
10:39 geri çekilip mahvolanlardan “İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız” ifadesine tezat. Mektubun yazarı, hitap ettiği kişilerin büyük çoğunluğunun kurtulduğundan emindi (bkz. İbr.6:9 ve ilgili not).
10:32-12:3 Hab.2:3-4’ün bir açıklaması (bkz. Giriş).

Videolar

İbraniler Girişi

Genel Bakış: Yazar ne kendi kimliğini, ne de mektubu kime yazdığını açıklıyor. Böylece işimiz, metinde verilen ipuçlarından bazı sonuçlar çıkarmaya kalıyor. Yazarın kendisi, İsa'nın on iki elçisi arasında yer almaz; ama İsa'nın öğretilerini ilk izleyicilerinden duymuştur (2:2-3). Eski Antlaşma'yı iyi bildiği apaçık; Eski Antlaşma'dan yaptığı 29 aktarmanın yanısıra, 50'nin üzerinde bölümden de söz eder. Geleneksel başlıkla (İbraniler'e) içeriğin tamamı, mektubun Yahudi asıllı Mesih inanlılarına yazıldığını gösteriyor. Bu insanlar, daha önce ölüm derecesinde olmamakla birlikte, inançları uğruna büyük baskılara uğramışlardı1. Ama şimdi o kadar gayretli görünmüyorlar. Bunun için inandıklarına sımsıkı sarılmaya özendiriliyorlar2. Mektubun İ.S. 70'ten önce yazıldığı anlaşılıyor. Çünkü Yeruşalim'deki tapınağın İ.S. 70 yılında yıkılmasından hiç söz edilmiyor. Tersine yazar, tapınakta sürekli sunulan sunulardan söz ediyor (örn. 9:6-9).

Mektubun İçeriği: Yazarın ilk sözleri, iletmek istediği bildiriyi özetliyor: «Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir». İbraniler, özde Tanrı Oğlu'na ilişkin bir mektuptur3. Yazar, Oğul'u meleklerden (1:4-14; 2:15-18) ve Musa'dan (3:2-6) üstün gösterir. Zayıflıklarımızı bilen, «Kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkan» ve kendisinin aracılığıyla «Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtarabilen» başkâhin O'dur (4:15; 9:26; 7:25). Başkâhin olarak ortaya çıkması, Kutsal Yasa'da değişikliği gerekli kılıyor4; yeni bir antlaşma eskisinin yerini alıyor. Bu yeni antlaşmaya göre Tanrı diyor ki, «Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak... Suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım»5. İsa, Tanrı'nın huzuruna giden yeni bir yol açtı. Biz de Tanrı'ya güvenle yaklaşabiliriz (10:19-22).

Mektup ayrıca Tanrı'dan uzaklaşmak tehlikesiyle ilgili uyarılar içerir6. «İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır» ifadesinin yer aldığı 11. bölüm, iman konusunda eşsiz bir bölümdür. İmanda örnek alınacak erkek ve kadınlardan söz ediliyor. Bunlar öyle kişiler ki, «Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor.»

Mektubun son bölümü uygulamaya yönelik öğütler içerir.

Ana Hatlar:

1:1-3 Giriş
1:4-3:6 Mesih'in üstünlüğü
3:7-4:13 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın
4:14-7:28 Başkâhinimiz Mesih
8:1-9:28 Daha iyi bir antlaşma
10:1-39 Daha iyi bir kurban
11:1-40 İmanın zaferi
12:1-29 Tanrı sözünü reddetmeyin
13:1-25 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş