• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:15-19 Bkz. Mat.21:12-17; Yu.2:14-17’ye ait notlar.
11:15 tapınağın avlusu Ulusların Avlusu; tapınağın Yahudi olmayan ulusların Tanrı’ya tapınıp dua edebileceği tek bölümü (bkz. Mar.11:17 ve ilgili not). alıcı ve satıcıları Fısıh Bayramı’na katılan dindar Yahudiler kurbanlık hayvanları, satıcıların ağıllarını ve para masalarını kurduğu UluslarınAvlusu’ndan satın alırlardı. Para bozanların masalarını Yıllık tapınak vergisi yerel para birimi ile ödendiğinden, bayram için gelen Yahudiler’in paralarını yerel parayla değiştirmeye ihtiyaçları vardı. Roma parası putperest simgeleri taşıdığı için kirli sayılır, doğrudan doğruya tapınak hazinesine verilemezdi. güvercin Dinsel kirliliğin söz konusu olduğu bazı durumlarda arınma töreninde sunu olarak sunulurdu (Lev.12:6; Lev.14:22-23; Lev.15:13-14,Lev.15:28-29; Luk.2:22-24). Güvercin aynı zamanda fakirlerin olağan sunusuydu (Lev.5:7).
11:16 Tapınak alanının, kent ile Zeytin Dağı arasında kestirme bir yol olarak kullanıldığı tahmin edilir (bkz. Mar.11:27’ ye ait not).
11:17 bütün ulusların dua evi Yşa.56:7’de ifade edildiği gibi, Yahudi olmayıp da Tanrı’ya saygı duyan kişilerin tapınakta tapınmaları için imkan sağlanmıştı.Ancak Yahudi din bilginleri, UluslarınAvlusu’nun gürültülü, kötü kokulu bir pazaryeri olmasına izin vermekle Tanrı’nın sağladığı bu imkâna engel oluyorlardı. haydut inine çevirdiniz Sadece insanlardan maddi kazanç sağladıkları için değil, tapınağın kutsallığını lekeledikleri için.
11:18 Başkâhinler ve din bilginleri Bkz. Yu.11:47’ye ait not. İsa’yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar İsa’yı, makamlarına karşı bir tehdit olarak görüyorlardı.
11:20 Sabah erkenden İsa’nın ölümünden önceki salı gününün sabahı. kökten kurumuş Nitekim Yeruşalim İS 70 yılında yıkılacak ve İsa’yı reddeden Yahudi yönetimi devrilecektir (bkz. Mar.13:2; Mat.24:2 ve ilgili not).
11:21 Rabbî “Hocam, öğretmenim” sözcüğünün İbranicesi. Lanetlediğin incir ağacı Bkz. Mar.11:13-14’e ait not.
11:23 ş u dağa... denize Zeytin Dağı. Bu dağdan Lut Gölü görülebilmektedir (krş. Mat.17:20-21 ve ilgili not).
11:25-26 Bkz. Ef.4:32 ve ilgili notlar.
11:27-28 tapınakta Tapınak avlularında ; ana tapınak binalarını çevreleyen ve KadınlarAvlusu, (İsrailli) ErkeklerAvlusu ve UluslarAvlusu’nu içeren çeşitli avlular vardı (bkz. Mar.11:16-17 ve ilgili notlar). başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler Bkz. Yu.11.47’ye ait not. hangi yetkiyle Bkz. Luk.20:2’ye ait not.
11:30 Tanrı’dan Grekçesi’nden birebir çevirisi “gökten”. Yahudiler, Tanrı’nın adına saygı göstermek ve yanlış yere kullanmaktan kaçınmak için onun yerine “gök” sözcüğünü kullanırlardı (bkz. Çık.20:7 ve ilgili not).

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş