Amos 9:7-15

7“Ey İsrailliler,
Benim için Kûşlular'dan ne farkınız var?”
Diyor RAB.
“İsrailliler'i Mısır'dan,
Filistliler'i Kaftor'dan[a],
Aramlılar'ı Kîr'den çıkaran ben değil miyim?
8“İşte, Egemen RAB'bin gözleri
Bu günahlı krallığın üzerindedir.
Onu yeryüzünden söküp atacağım,
Ancak Yakup soyunu büsbütün yok etmeyeceğim”
Diyor RAB.
9“İşte buyruk vereceğim,
Bütün uluslar arasından
İsrail'i kalburla eler gibi eleyeceğim,
Bir çakıl bile yere düşmeyecek.
10Halkımın arasındaki bütün günahlılar,
‘Kötülük bizi bulmaz, bize erişmez’ diyenler
Kılıçtan geçirilecek.”
İsrail'in Rab'be Dönüşü
11 “O gün Davut'un yıkık çardağını yeniden kuracağım,
Gediklerini kapayacak,
Yıkık yerlerini onaracağım,
Onu eskisi gibi yapacağım,
12Öyle ki, Edomlular'ın sağ kalanlarını,
Bana ait olan bütün ulusları sahiplensinler.”
Bunu yapacak olan RAB böyle diyor.
13“İşte, günler geliyor” diyor RAB,
“Çift süren orakçıya,
Üzüm basan ekin ekene erişecek,
Dağlardan tatlı şarap damlayacak,
Bütün tepelerden akacak.
14Sürgün halkım İsrail'i geri getireceğim,
Yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar,
Bağlar dikip şarabını içecekler,
Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler.
15Onları topraklarına dikeceğim,
Bir daha sökülmeyecekler
Kendilerine verdiğim topraktan.”
Tanrınız RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:7 Kûşlular’dan Mısır’ın güneyinde yaşayan kara derili halk. İsrailliler’i... çıkaran ben değil miyim? Bkz. Çık.20:2’ye ait not. İsrail halkı, RAB’bin geçmişte gösterdiği iyiliği gelecekte de sürdüreceğine güvenmiyordu. RAB’bin onları Mısır’dan çıkarmasının anlamını ve nedenini o denli unutmuşlardı ki, bu harika olay artık sadece bir halk göçü olarak hatırlanmaktaydı (bkz. Çık.19:1-6; Çık.15:11-16 ve ilgili notlar). Filistliler’i Kaftor’dan Bkz. Yer.47:4’e ait not. Kîr’den Bkz. Amo.1:5’e ait not.
9:8 günahlı krallığın Seçilmiş İsrail halkı, günahlarından ötürü kâhinlerden oluşan kutsal bir krallık olma ayrıcalığını yitirmişti (bkz. Amo.1:3-2:16; Amo.3:1-2; Amo.3:2’ye ait not). büsbütün yok etmeyeceğim Bkz. Amo.9:11’e ait not.
9:10 Halkımın Bkz. Amo.7:8 ve ilgili not.
9:11 Bu sözler, Yahudiler’in Tevrat’ın yorumu olan Talmud Kitabı’nda da Mesih’e ilişkin olarak kabul edilir. çardağını Davut Hanedanlığı’nı (“soyunu”), yani tek krallığı (Yahuda ve İsrail krallıklarının birleşmiş halini) ifade eder. yeniden kuracağım RAB’bin, EskiAntlaşma boyunca görülen, halkına verdiği umut dolu vaadidir:RAB İsrail halkını yargılayıp arındırdıktan sonra onu kutsayacak ve ona sahip çıkacaktır (bkz. Makale: Yargı, s.260; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s. 1212). eskisi gibi Kral Davut ve Süleyman’ın günlerinde olduğu gibi.
9:11-12 Bkz. Elç.15:15-18 ve ilgili notlar.
9:12 Edomlular’ın sağ kalanlarını İsrail’in düşmanlarından geriye kalanları temsil eder (bkz. Amo.1:11’e ait not). Bana ait olan bütün ulusları Kral Davut’un İsrail’i çevreleyen birçok ulus üzerinde hüküm sürdüğünü çağrıştıracak biçimde, Mesih’in ikinci geliş iyle başlayacak olan Mesih Kral’ın egemenliğinden söz edilmektedir. RAB’bin İbrahim ve Davut’la yaptığı antlaşmada verdiği vaatler gerçekleşecektir (bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s.1383). Mesih, Edom’un simgesel olarak temsil ettiği, eskiden düşman olan ulusları da yönetecektir (bkz. Yşa.34:5; Yoe.3:19 ve Ova.8’e ait notlar).
9:13 Bkz. Yoe.3:18 ve ilgili not.
9:14 halkım Bkz. Amo.7:8’e ait not; krş. Hoş.1:9; Hoş.2:23. Yıkık kentleri onarıp Bkz. Yşa.58:12 ve ilgili not.
9:13-15 Tüm yıkım, yokluk ve ölüm bildirilerinin ardından (bkz. örn. Amo.5:9,Amo.5:11,Amo.5:27) Amos, Aden bahçesi gibi verimli, üretim ve hasadın sürekli olduğu bir bereketi tasvir etmektedir. RAB, bereketleriyle halkı kutsayacağını ilan etmektedir (bkz. Amo.4:6-11 ve ilgili notlar).
9:14-15 geri getireceğim... onarıp... dikip... dikeceğim RAB vaat ettiği topraklarda halkını üretken ve verimli kılacak, güvenlik içinde yaşatacaktır.
9:15 Bir daha sökülmeyecekler İsrail nihai olarak ve tamamen yenilenip gönence kavuştuktan sonra bir daha asla yıkılmayacaktır. Tanrınız Krş. Hoş.1:9; Hoş.2:23.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş