Romalılar 10

10
1Kardeşler! İsrailliler'in kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı'ya yalvarıyorum. 2Onlara ilişkin tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretlidirler; ama bu bilinçli bir gayret değildir. 3Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. 4Oysa her iman edenin aklanması için Mesih, Kutsal Yasa'nın sonudur.
5 Musa, Kutsal Yasa'ya dayanan doğrulukla ilgili şöyle yazıyor: “Yasa'nın gereklerini yapan, onlar sayesinde yaşayacaktır.” 6-7 İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor: “Yüreğinde, ‘Göğe –yani Mesih'i indirmeye– kim çıkacak?’ ya da, ‘Dipsiz derinliklere –yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya– kim inecek?’ deme.” 8Ne deniyor?
“Tanrı sözü sana yakındır,
Ağzında ve yüreğindedir.”
İşte duyurduğumuz iman sözü budur. 9İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. 10Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. 11 Kutsal Yazı, “O'na iman eden utandırılmayacak” diyor. 12Çünkü Yahudi Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbi'dir. Kendisini çağıranların tümüne eliaçıktır. 13 “Rab'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.”
14Ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar? 15 Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi: “İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!”
16 Ne var ki, herkes Müjde'ye uymadı. Yeşaya'nın dediği gibi: “Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?” 17Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. 18 Ama soruyorum: Onlar duymadılar mı? Elbet duydular.
“Sesleri bütün yeryüzüne,
Sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı.”
19 Yine soruyorum: İsrail anlamadı mı? Önce Musa,
“Ben sizi ulus olmayanla kıskandıracağım,
Anlayışsız bir ulusla sizi öfkelendireceğim” diyor.
20 Sonra Yeşaya cesaretle,
“Aramayanlar beni buldu,
Sormayanlara kendimi gösterdim” diyor.
21Öte yandan İsrail için şöyle diyor:
“Söz dinlemeyen, asi bir halka
Bütün gün ellerimi uzatıp durdum.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:2 Tanrı için gayretlidirler Halkın Tanrı için gayreti (bkz. Elç.21:20; Elç.22:2-3) övgüye değerdir, ancak Tanrı’nın insanları aklamak için seçtiği yolu (ölüm ve dirilişiyle lütuf yolunu açan İsa’ya iman etmek) reddettiler. Pavlus’un iman etmeden önceki gayreti bunun bir örneğidir (bkz. Gal.1:14).
10:3 Tanrı’nın öngördüğü doğruluk ‘Aklanmak’ anlamındadır (bkz. Rom.3:2 1-31 ve ilgili notlar).
10:4 Mesih, Kutsal Yasa’nın sonudur “Son” sözcüğünün Grekçe karşılığı (telos) ya (1) bitirme, kesilme ya da (2) hedef, sonuç, gerçekleşme anlamlarına gelir. İsa Mesih, Yasa’nın buyruklarına eksiksizce itaat ederek kendisiyle ilgili peygamberlikleri gerçekleştirmiş, böylece Yasa’nın gereklerini yerine getirmiştir (bkz. Mat.5:17 ve ilgili not).Ayrıca Mesih, zaman ve kurtuluş tarihi anlamında Kutsal Yasa’yı sonlandırır (Mat.6:14; bkz. ilgili not); imanlılar artık Mesih’e ve öğretisine bağlıdır. Yasa bugün bağlayıcı olmasa da Tanrı’nın kutsal özyapısı hakkında açıklayıcı bir rol oynamaktadır.
10:5 Yasa’nın gereklerini yapan, onlar sayesinde yaşayacaktır Lev.18:5’te (bkz. ilgili not; ayrıca bkz. Yas.6:25 ve ilgili not) İsrail’in Sina Dağı’nda yapılan antlaşma çerçevesinde uyması gereken doğruluktan söz edilir. İsrail, Tanrı’ya (İsa Mesih’le sona eren) Kutsal Yasa aracılığıyla ulaşmak istiyorsa, Yasa’daki her kuralı sürekli ve kusursuzca yerine getirmeliydi. Pavlus, bunun imkânsız olduğunu açıklamıştır (krş. Rom.2:17-29 ile Rom.7:13-25; bkz. Gal.3:6-9).
10:6-7 Bkz. Makale:EskiAntlaşma’dan YapılanAlıntılar, s. 1668. Pavlus, aklanmanın Mesih’e olan iman aracılığıyla olduğu görüşünü desteklemek amacıyla EskiAntlaşma’dan bu alıntıyı yapar (bkz. Yas.30:12-13 ve ilgili not). Musa İsrail halkına, onların Tanrı’nın sözüne ulaşması gerekmeden sözün onlara bildirildiğini vurgulamıştır; tek yapmaları gereken bu buyruklara uymaktır (Yas.30:12-1 4’te belirtilir). Aynı şekilde Pavlus da burada, insanların Tanrı Sözü’ne (Yu.1:1), yani Mesih’e kendi başlarına ulaşmaları gerekmeden Tanrı’nın Mesih’i onlara gönderdiğini, ş imdi tek yapmaları gerekenin Mesih’e iman etmek olduğunu vurgulamaktadır.
10:8 Tanrı’nın sözü sana yakındır Eski Antlaşma metninde “söz” (Yas.30:14; bkz. Rom.30:12,Rom.30:14’e ait not), inanılması ve itaat edilmesi gereken yenilenmiş antlaşmadır. Pavlus, “duyurduğumuz iman sözü” diyerek bunu kurtuluş müjdesiyle ilişkilendirir. Temel düşünce, bu müjdenin sunduğu kurtuluş yolunun herkese açık olduğudur.
10:9 İsa’nın Rab olduğunu Sonraki yıllarda Hıristiyan inanç bildirilerine temel olan bu ikrar (ayrıca bkz. 1Ko.12:3 ve ilgili not), ilk yüzyıl kilisesinde vaftiz sırasında söylenirdi. Septuaginta’da Yahve adının karşılığı olarak “RAB” sözcüğünün kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, Pavlus’un İsa’ya atfettiği ilahi sıfatın öneminin apaçık olduğu görülür. Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine Kurtuluş müjdesinin dayanağı (bkz. Elç.2:14-40; ayrıca bkz. Elç.3:15 ve ilgili not; Elç.10:40; 1Ko.15:3-4,1Ko.15:14,1Ko.15:17). yürekten Yürek, Kutsal Kitap’ta sadece duyguyu değil, zekâyı ve iradeyi de ifade eder (bkz. Mez.5:9 ve ilgili not). kurtulacaksın Kurtuluş sadece günahların bağışlanmasını değil, yargı gününde mahkûm edilmekten kurtulmayı da içerir (bkz. İbr.1:27-28 ve ilgili not).
10:12 Yahudi Grek ayrımı yoktur Bkz. Rom.10:13; Rom.3:22.
10:13 Bkz. Elç.2:21 ve ilgili not. Rab’be yakaran Grekçe’den birebir çevirisi: “Rab’bin adını çağıran”.
10:14-15 İsrail halkının kurtuluş müjdesini duymak ve kabul etmek için yeterli fırsatları olmadığı iddia edilebilirdi; bu nedenle Pavlus söz sanatı içeren bir dizi soruyla Yahudiler’in kurtulmaları için gerekli koşulları belirtir: (1) Tanrı tarafından sözü yaymak için bir kişinin gönderilmesi, (2) sözün duyurulması, (3) insanların bunu duyması ve (4) duyurulana iman etmesi. Tanrı, peygamberler göndererek sorumluluğunu yerine getirmiştir.
10:15 İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir! Sürgündeki İsrailliler’e Babil’deki tutsaklıktan yakında özgür kılınacaklarına ilişkin iyi haberi ulaştıranlardan söz eden Yşa.52:7 (bkz. ilgili not) ayetinden alıntı yapılmıştır. O ayette geçen sözler burada, insanlara günaha tutsaklıktan kurtulabileceklerine ilişkin iyi haberi (yani kurtuluş müjdesini) duyuranlar için kullanılmıştır.
10:18 Sesleri... dünyanın Göklerin Tanrı’nın yüceliğine tanıklık ettiğinden söz eden Mez.19:4’ten alıntı yapılmıştır (bkz. ilgili not). Buradaki “sesler”, kurtuluş müjdesini duyuran imanlılarla ilişkilendirilir.
10:19 İsrail anlamadı mı? Eski Antlaşma’dan yapılan alıntı (Yas.32:21; bkz. ilgili not) bu soruyu yanıtlar. Bildiriyi anlayanlar, İsrail halkının ruhsal anlamda cahil olarak nitelendirdiği öteki halklar olmuştur. Onlar anladıklarına göre, ilk atalarından beri Tanrı’nın sözlerine ve vaatlerine sahip İsrail halkı rahatlıkla anlamalıydı. ulus olmayanla Tanrı’nın yeni halkı, yani her ulustan oluşan imanlılar topluluğu ; kilise (bkz. Rom.4:16-17 ; Rom.9:25; Elç.15:14; Ef.2:14-16’ya ait not; Ef.2:19; 1Pe.2:10).
9:30-10:21 İsrail’in reddedilişinin nedeni.
10:21 İsrail, ulus olarak Tanrı tarafından reddedilmesinden kendisi sorumludur. Tanrı’nın isteğini yerine getirmemiş, yani İsa Mesih’e iman etmemiştir.Ancak Tanrı, itaatsizliğine rağmen İsrail halkına elini sevgiyle uzatmaya devam etmektedir (bkz. Yşa.65:2).
9:1-11:36 Pavlus, 5-8. bölümlerde imanlıların kurtuluşunu ayrıntılı bir şekilde açıkladıktan sonra, İsrail halkı Tanrı’ya ve vaatlerine güvenmediğine ve bu yüzden reddedildiğine göre Tanrı’nın onlar için geleceğe ilişkin kurtuluş vaadinin nasıl geçerli olabileceğini anlatır.

Videolar

Romalılar Girişi

Genel Bakış: Elçi Pavlus bu mektubu Yeruşalim'e yaptığı bir yolculuk sırasında yazmıştır. Toplanan bağışları oradaki yoksul inanlılara iletmekle görevlendirilmişti (15:25-27). Bu da İ.S. 57-59 yılları arasında, Müjde'yi yaymak için çıktığı üçüncü yolculuğun sonlarında olabilir. Büyük olasılıkla Korint'ten yazmaktadır (Elç.20:1-3). Bundan sonra Yeruşalim'e, Yeruşalim'den de İspanya'ya gitmeyi, yol üzerinde de Roma'ya uğramayı tasarlar (1:9-15; 15:22-32). Daha önce Roma'da Müjde'yi yaymış değildi, ama oradaki inanlıların birçoğunu tanıyordu (16:3-16). Yaydığı Müjde'yi, Tanrı'nın kendisini duyurmaya çağırdığı bildiriyi1 bu mektupta açıklamaktadır. 1:16-17 ayetlerinde şöyle diyor: Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin... kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, `İmanla aklanan yaşayacaktır.'»

Mektubun İçeriği: Mektubun ilk önemli konusu, Tanrı'nın gazabına ve yargısına yol açan insan günahıdır2. Pavlus bunu belirttikten sonra insanın bu kötü durumu için Tanrı'nın sunduğu çareyi açıklıyor. Tanrı insanları, İsa Mesih'e iman ettikleri için aklar, Musa'nın Yasası'na uydukları için değil3. Kutsal Yasa'nın gereklerini hiç kimse tümüyle yerine getiremez. Zaten Kutsal Yasa'nın amacı da başkadır. Yasa günahı tanımlar ve ciddiyetini vurgular. Dahası, Pavlus 6:1-23 ayetlerinde, Mesih'e ait olanların yalnız geçmişlerinden ötürü bağışlanmakla kalmadıklarını, günahtan da özgür kılındıklarını açıklar. Pavlus'un dediği gibi, «Günah size egemen olmayacaktır» (6:14). İnananlar Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşadıkça Tanrı'nın istediği gibi yaşamış olacaklardır (8:1-14). Gerçekte Tanrı'nın amacı bunun da ötesine geçiyor (8:14-39): «Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun» (8:29).

Yahudi kökenli olan inanlılar topluluğu her ulustan geleni kabul etmeye başladığı bir sırada Pavlus Tanrı'nın Yahudiler'e ilişkin amacını irdelemeye başlar4. Öyle anlaşılıyor ki, Roma'daki kilise hem Yahudi5 hem de öteki uluslardan6 gelen üyelerden oluşuyordu. Et yiyip yememek, belirli günleri kutlayıp kutlamamak (14:1-6) konusundaki tartışmalar da buna bir ipucu sayılabilir. Pavlus, Müjde'yi öteki uluslara duyurmaya çağrılmıştı, ama kendi halkı için de büyük kaygıları vardı7. Bir başka kaygısı daha vardı, bu da öteki uluslardan olan inanlıların Yahudiler'e neler borçlu olduklarını bilmelerini istemesiydi8.

Pavlus mektubun son bölümlerinde (12:1-15:13) uygulamaya ilişkin öğütleri peş peşe sıralıyor.

Ana Hatlar:

1:1-17 Giriş ve ana konu
1:18-3:20 İnsanın günahı
3:21-5:21 Tanrı, Mesih'e iman edenleri aklar
6:1-8:39 Artık günah size egemen olmayacaktır: Ruh'a bağlı yeni yaşam
9:1-11:36 Tanrı'nın İsrail için tasarladıkları
12:1-15:13 Yaşayan kurbanlar: Doğru davranmaya ilişkin öğütler
15:14-16:27 Pavlus'un tasarladığı ziyaret ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş