Romalılar 8

8
Yaşam Veren Ruh
1Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. 2Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. 3İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa'nın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz Oğlu'nu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde[a] yargıladı. 4Öyle ki, Yasa'nın gereği, benliğe göre değil, Ruh'a göre yaşayan bizlerde yerine gelsin.
5Benliğe uyanlar benlikle ilgili, Ruh'a uyanlarsa Ruh'la ilgili işleri düşünürler. 6Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh'a dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir. 7Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır; Tanrı'nın Yasası'na boyun eğmez, eğemez de... 8Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. 9Ne var ki, Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh'un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in Ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. 10Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. 11 Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu'yla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir.
12Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama, benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. 13Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz; ama bedenin kötü işlerini Ruh'la öldürürseniz yaşayacaksınız. 14Tanrı'nın Ruhu'yla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. 15 Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba[b], Baba!” diye sesleniriz. 16Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. 17Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız.
Görkemli Gelecek
18Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. 19Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. 20-21 Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. 22Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. 23 Yalnız yaratılış değil, biz de –evet Ruh'un turfandasına sahip olan bizler de– evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. 24Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? 25Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.
26Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. 27Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. 28Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz[c]. 29Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. 30Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti.
Tanrı Sevgisi
31Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir? 32Öz Oğlu'nu bile esirgemeyip O'nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? 33Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. 34Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. 35Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? 36 Yazılmış olduğu gibi:
“Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz,
Kasaplık koyun sayılıyoruz.”
37Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. 38-39Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1 Mesih İsa’ya ait Rom.6:1-10’da açıklandığı gibi “O’nunla özdeşleşmiş olan” (bkz. Rom.6:11’e ait not; ayrıca bkz. Flp.2:1-2 ve ilgili not). mahkûmiyet Yargılanıp suçlu bulunmuş olmaktır. İsa Mesih’e iman edenler, Kutsal Yasa’nın getirdiği mahkûmiyetten kurtulmuştur (bkz. Rom.6:14 ve ilgili not ; Rom.8:2-13,Rom.8:26).
8:2 yaşam veren Ruh’un yasası Kutsal Ruh’un yetkisi. Pavlus “yasa” sözcüğünü bu mektubunda çeşitli anlamlarda kullanır: Hâ-kim olan güç (bu ayette), Kutsal Yasa (yani Tevrat, Rom.2:17-20; Rom.3:21; Rom.9:31; Rom.10:3-5), tüm EskiAntlaşma (bkz. Rom.3:19 ve ilgili not) ve ilke (Rom.3:27). günahın ve ölümün yasası Günahın, sonuçta ölüme yol açan gücü (bkz. Rom.7:24 ve ilgili not).
8:3 güçsüz olan Kutsal Yasa günahı tanımlar, mahkûm eder ve hatta kışkırtır (bkz. Rom.7:5’e ait not), fakat ortadan kaldıramaz. günahlı insan benzerliğinde Mesih beden aldığında tam anlamıyla bir insan oldu, ancak günahsızdı (bkz. Mat.4:1-11 ve ilgili not; Yu.8:46; 2Ko.5:21; 1Yu.3:8). insan benliğinde Grekçesi’nden “bedende” diye de çevrilebilir. Tanrı... yargıladı Tanrı’nın adalet düzenine göre günah cezasız kalamaz. Bu nedenle günahın bedelini tüm insanların yerine İsa Mesih çarmıhta ödedi (bkz. 2Ko.5:18-21; 1Pe.2:24 ; 1Pe.3:18).
8:4 Yasa’nın gereği Kutsal Yasa kurtuluş aracı değildir, ancak imanlıya yaşamla ilgili ilkeler ve öğretiler sunar. İmanlının Tanrı ile ilişkisi yeni vaatlerle, Kutsal Ruh’un gücüyle ve elçilerin öğretileriyle yeni antlaşmanın yönetimi altındadır (krş. Yer.31:31-34 ve ilgili notlar). Ruh’a göre yaşayan Günahlı benliğin kendisine egemen olmasına izin vermeyip Kutsal Ruh’un rehberliğine ve gücüne teslim olan kişi. yerine gelsin Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayan kişinin Kutsal Yasa’nın buyurduğu şekilde yaş aması (bkz. Gal.5:13-26 ve ilgili notlar).
8:10 Günahın sonucu olarak imanlılar da bedenen ölür (bkz. Rom.6:23; İbr.9:27-28) ; ancak (aklanmalarının sonucu olarak) yaş am veren Kutsal Ruh içlerindedir (bkz. Rom.5:1-5; Gal.3:25-4:7), dolayısıyla sonsuz yaşama sahiptirler.
8:11 Bkz. Mesih’in dirilişi ile imanlıların dirilişi arasındaki bağlantı, 1Ko.15:20,1Ko.15:23; 2Ko.4:14 ve ilgili notlar; Flp.3:21; 1Se.4:14. ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir Kutsal Ruh’un imanlıda yaşaması (krş. Rom.1:4-9’daki Ruh’un ürünü) imanlının dirileceğinin güvencesidir.
8:14 Tanrı’nın oğullarıdır Herkesi yaratan, sevgisini ve lütfunu herkese gösteren Tanrı herkesin Babası’dır (bkz. Mat.5:45); fakat herkes O’nun çocuğu değildir. Sadece Tanrı’nın biricik Oğlu’na iman edenler Tanrı’nın oğulları olurlar (bkz. ‘oğulluk’ kavramı, Mat.8:15’e ait not; ayrıca bkz. Yu.1:12 ve ilgili not). Tanrı’nın Ruhu’nun denetiminde olmak, bu ilişkinin kanıtı ve tanığıdır (bkz. Gal.4:4-7 ve ilgili notlar).
8:15 oğulluk Söz konusu olan, ‘evlatlığa kabul edilmek’tir (bkz. Rom.8:23; Rom.9:3-4; Gal.1:4-5 ve ilgili notlar; Ef.1:5). Grekler ve Romalılar arasında evlat edinme uygulaması yaygındı. İlgili yasalara göre, evlat edinilen çocuk, miras hakkı ve sorumluluklar dâhil olmak üzere, öz oğula ait tüm hak ve ayrıcalıklara sahip olurdu. İsa’ya iman edenler, Tanrı’nın lütfuyla oğulluk hakkına kavuşurlar; ama İsa ezelden beri Tanrı’nın biricik Oğlu’dur (bkz. 2Ko.6:18 ; krş. Yu.1:12 ve ilgili not). Abba, Baba Bkz. Mar.14:36.
8:16 bizim ruhumuzla birlikte... tanıklık eder İmanlının Mesih’le ilişkisine dair Kutsal Ruh’un tanıklığı, imanlının kurtuluş güvencesinin anahtarıdır.
8:17 Mesih’le birlikte acı çekiyorsak İmanlılar bu günahlı dünyada yaşadıkları sürece sıkıntı çekmeye devam edeceklerdir (bkz. Yu.15:18-16:4,33; Elç.14:21-22). Mesih’le ortak mirasçılarız Her şey Mesih’e aittir, ama Tanrı’nın lütfu sayesinde, iman edenler Mesih’e ait olan her şeye ortaktırlar (krş. 1Ko.3:21-23) ; gelecekte miraslarına (Mesih’in yüceliğine) kavuşacaklarına dair güvenceye sahiptirler.
8:19 Yaratılış İnsan hariç, canlı ve cansız tüm varlıklar (krş. “biz”, Rom.8:22-23). Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını Tanrı’nın çocukları olarak imanlıların kavuşacağı mirasın ve yaşamın ayrıntıları son günde açıklanacaktır (bkz. 1Yu.3:1-2).
8:20-21 amaçsızlığa teslim edildi Krş. Yar.3:17-19. yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı’nın tasarısı şimdiki bozulmuş evrenin yerine yenisini yaratmaktır (bkz. 2Pe.3:13 ve ilgili not; Va.21:1); canlılar bu yenilenmeden sonra ölüme ve çürümeye mahkûm olmayacaktır. umudu Evrenin amaçsızlıktan ve yozlaşmışlıktan kurtarılıp Tanrı’nın ilk yaratılış amacına yeniden kavuşması.
8:23 Ruh’un turfandasına Kutsal Ruh’un imanlılarda bulunması, yalnızca kurtulduklarına ilişkin bir kanıt değil ( Rom.8:14,Rom.8:16 ; Gal.1:4-6), aynı zamanda gelecekteki miraslarına ilişkin bir güvencedir (bkz. 2Ko.1:22 ve ilgili not; 2Ko.5:5; Ef.1:14). turfandasına Bkz. Çık.23:19 ve ilgili not; krş. 1Ko.15:20 ve ilgili not. evlatlığa alınmayı Bkz. Rom.1:15’e ait not. bedenlerimizin kurtulmasını İmanlının evlatlığa kabul edilmesinin (kurtuluşunun) son aşaması olan diriliş söz konusudur (bkz. 1Ko.15:35-58). İlk aşama Tanrı’nın imanlıları evlat edinmeyi önceden belirlemesiydi (bkz. Ef.1:5); sonraki aşama, imanlının Tanrı’nın çocuğu olarak bulunduğu şu anki konumudur (bkz. Rom.1:14; Gal.3:25-26 ve ilgili not).
8:24 umutla Bkz. Bilgi Kutusu: Umut, s. 1666. Umut (yani, imanlının dirilişten sonra yüceliğe sahip olacağının kesinliği) kurtuluşla birlikte gelir (bkz. Rom.5:5; Kol.1:27; 1Se.1:2-3 ve ilgili not).
8:26 Bunun gibi Acılı zamanlarda imanlıları ayakta tutan umuttur; dua ettiklerinde de onlara destek sağlayan Kutsal Ruh’tur. sözle anlatılamaz iniltilerle Bu iniltilerin anlamını yalnızca Tanrı bilebilir; burada dua eden imanlının kendisi değil, Kutsal Ruh’tur.
8:27 Krş. 1Ko.2:9-16 ve ilgili notlar.
8:28 Tanrı imanlının içinde bulunduğu durumların hiçbirine kayıtsız değildir. O, bütün bu olumsuzluklardan olumlu sonuçlar çıkarır. Tanrı’nın, kendisini sevenlerle Metnin Grekçesi’nde bu cümlenin öznesi ‘o’ zamiriyle belirtildiğinden dolayı bu sözler, “Kutsal Ruh’un Tanrı’yı sevenlerle” diye de çevrilebilir. çağrılmışolanlar Kurtuluş müjdesi aracılığıyla Tanrı’nın çağrısına olumlu karşılık verenler; imanlılar. iyilik Bu iyilik, iman edeni Tanrı Oğlu’nun benzerliğine dönüştürür ( Rom.8:29).
8:29 önceden bildiği kişileri Bazı yorumculara göre bu sözler, Tanrı’nın önceden sevdiği kişiler anlamına gelir (bkz. Ef.1:4; 2Ti.Ef.1:9-10 ve ilgili notlar). Bazılarına göre ise Pavlus burada Tanrı’nın, iman edip halkını oluşturacakların kimler olduğunu öncesizlikten beri bilmesinden söz etmektedir (krş. 1Pe.1:2). önceden belirledi Buradaki önceden belirleme, Tanrı Oğlu’nun dirilmiş bedeninin benzerliğine dönüştürmeye ilişkindir. Öyle ki, Oğul birçokkardeş arasında ilk doğan olsun Burada doğal doğumdan değil, Mesih’in yeni yaratılıştaki önceliği, üstünlüğü ve onurlu yerinden söz edilmektedir (bkz. 1Ko.15:20,1Ko.15:23; Kol.1:18-20 ve ilgili notlar).
8:30 Tanrı’nın kurtarış tasarısındaki bütün bu aşamalar, Tanrı’nın mutlak tasarısına dayandığından ötürü şimdiden gerçekleşmiş kadar kesindir. Diriliş gününde yüceltilme, imanlının Mesih’in benzerliğine dönüştürülmesi sürecindeki son aşamadır.
8:32-34 Krş. Rom.5:9-10 ve ilgili notlar. Bu sözler bir mahkeme ortamını çağrıştırır. Tanrı insanı günahın mahkûmiyetinden kurtarmak için öz Oğlu’nu feda ettiğine göre, evlatlığa kabul ettiği imanlılardan hiçbir şeyi esirgemeyecektir. Oğlu’nun ödediği bedelle özgür kılındıklarından dolayı İsa Mesih’e iman edenlere karşı hiçbir suçlama getirilemez.
8:34 Kim suçlu çıkaracak? Bkz. Yşa.50:9. Pavlus, Tanrı’nın seçtiklerini neden kimsenin suçlayamayacağına ilişkin üç neden verir: (1) Mesih onlar için ölmüştür; (2) Mesih dirilmiştir ve Tanrı’nın sağında oturmaktadır (bkz. Mez.110:1 ve ilgili not; Mar.14:62; Mar.16:19) ; (3) Mesih seçtikleri için aracılık etmektedir.
8:36 Bkz. Mez.44:22 ; Flp.1:29-30 ve ilgili not.
8:37 bizi seven Çarmıhta günahkâr insanın yerine ölen İsa Mesih (bkz. Yar.22:16’ya ait not; ayrıca bkz. Gal.2:20; Ef.5:25).
6:1-8:39 Rom.3:21-4:25 arası ayetlerde Tanrı’nın insanın kurtuluş unu ve aklanmasını nasıl sağladığı, bu ayetlerde ise kutsallaşma öğretisi (imanlının Mesih’te olgunluğa erişme süreci) açıklanır. Konu üç bölümde ele alınır: (1) 6. bölümde günahın hâkimiyetinden kurtuluş; (2) 7. bölümde Kutsal Yasa’nın mahkûmiyetinden kurtuluş ve (3) 8. bölümde Kutsal Ruh’un gücüyle yaşamak. Rom.5:1-8:39 ayetleri bir bütün oluşturur ; kurtuluşun güvence altında ve eksiksiz olduğunu açıklar.
8:35-39 Sıkıntılar imanlıları Mesih’ten ayıramaz, aksine amaçlarına doğru yönlendirir (bkz. Rom.5:2-5).
8:38-39 Krş. Ef.3:1 6-19.

Videolar

Romalılar Girişi

Genel Bakış: Elçi Pavlus bu mektubu Yeruşalim'e yaptığı bir yolculuk sırasında yazmıştır. Toplanan bağışları oradaki yoksul inanlılara iletmekle görevlendirilmişti (15:25-27). Bu da İ.S. 57-59 yılları arasında, Müjde'yi yaymak için çıktığı üçüncü yolculuğun sonlarında olabilir. Büyük olasılıkla Korint'ten yazmaktadır (Elç.20:1-3). Bundan sonra Yeruşalim'e, Yeruşalim'den de İspanya'ya gitmeyi, yol üzerinde de Roma'ya uğramayı tasarlar (1:9-15; 15:22-32). Daha önce Roma'da Müjde'yi yaymış değildi, ama oradaki inanlıların birçoğunu tanıyordu (16:3-16). Yaydığı Müjde'yi, Tanrı'nın kendisini duyurmaya çağırdığı bildiriyi1 bu mektupta açıklamaktadır. 1:16-17 ayetlerinde şöyle diyor: Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin... kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, `İmanla aklanan yaşayacaktır.'»

Mektubun İçeriği: Mektubun ilk önemli konusu, Tanrı'nın gazabına ve yargısına yol açan insan günahıdır2. Pavlus bunu belirttikten sonra insanın bu kötü durumu için Tanrı'nın sunduğu çareyi açıklıyor. Tanrı insanları, İsa Mesih'e iman ettikleri için aklar, Musa'nın Yasası'na uydukları için değil3. Kutsal Yasa'nın gereklerini hiç kimse tümüyle yerine getiremez. Zaten Kutsal Yasa'nın amacı da başkadır. Yasa günahı tanımlar ve ciddiyetini vurgular. Dahası, Pavlus 6:1-23 ayetlerinde, Mesih'e ait olanların yalnız geçmişlerinden ötürü bağışlanmakla kalmadıklarını, günahtan da özgür kılındıklarını açıklar. Pavlus'un dediği gibi, «Günah size egemen olmayacaktır» (6:14). İnananlar Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşadıkça Tanrı'nın istediği gibi yaşamış olacaklardır (8:1-14). Gerçekte Tanrı'nın amacı bunun da ötesine geçiyor (8:14-39): «Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun» (8:29).

Yahudi kökenli olan inanlılar topluluğu her ulustan geleni kabul etmeye başladığı bir sırada Pavlus Tanrı'nın Yahudiler'e ilişkin amacını irdelemeye başlar4. Öyle anlaşılıyor ki, Roma'daki kilise hem Yahudi5 hem de öteki uluslardan6 gelen üyelerden oluşuyordu. Et yiyip yememek, belirli günleri kutlayıp kutlamamak (14:1-6) konusundaki tartışmalar da buna bir ipucu sayılabilir. Pavlus, Müjde'yi öteki uluslara duyurmaya çağrılmıştı, ama kendi halkı için de büyük kaygıları vardı7. Bir başka kaygısı daha vardı, bu da öteki uluslardan olan inanlıların Yahudiler'e neler borçlu olduklarını bilmelerini istemesiydi8.

Pavlus mektubun son bölümlerinde (12:1-15:13) uygulamaya ilişkin öğütleri peş peşe sıralıyor.

Ana Hatlar:

1:1-17 Giriş ve ana konu
1:18-3:20 İnsanın günahı
3:21-5:21 Tanrı, Mesih'e iman edenleri aklar
6:1-8:39 Artık günah size egemen olmayacaktır: Ruh'a bağlı yeni yaşam
9:1-11:36 Tanrı'nın İsrail için tasarladıkları
12:1-15:13 Yaşayan kurbanlar: Doğru davranmaya ilişkin öğütler
15:14-16:27 Pavlus'un tasarladığı ziyaret ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş