Romalılar 3

3
Tanrı'nın Güvenilirliği
1Öyleyse Yahudi'nin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir? 2Her yönden çoktur. İlk olarak, Tanrı'nın sözleri Yahudiler'e emanet edilmiştir. 3Peki, kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı'nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? 4 Kesinlikle hayır! Herkes yalancı olsa bile, Tanrı'nın doğruyu söylediği bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi:
“Öyle ki, sözlerinde doğru çıkasın
Ve yargılandığında davayı kazanasın.”
5Ama bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa, ne diyelim? İnsanların diliyle konuşuyorum: Gazapla cezalandıran Tanrı haksız mı? 6Kesinlikle hayır! Öyle olsa Tanrı dünyayı nasıl yargılayacak? 7Ama Tanrı'nın her zaman doğruyu söylediği benim yalanımla yüceliği için daha açık şekilde ortaya çıkmışsa, ben niçin yine bir günahkâr olarak yargılanıyorum? 8Bazılarının bizi kötüleyerek, söylediğimizi ileri sürdüğü gibi niçin, “Kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın” demeyelim? Böylelerinin yargılanması yerindedir.
Doğru Olan Yok
9Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık. 10 Yazılmış olduğu gibi:
“Doğru kimse yok, tek kişi bile yok.
11Anlayan kimse yok,
Tanrı'yı arayan yok.
12Hepsi saptı,
Tümü yararsız oldu.
İyilik eden yok, tek kişi bile!”
13 “Ağızları açık birer mezardır.
Dilleriyle aldatırlar.”
“Engerek zehiri var dudaklarının altında.”
14 “Ağızları lanet ve acı sözle doludur.”
15 “Ayakları kan dökmeye seğirtir.
16Yıkım ve dert var yollarında.
17Esenlik yolunu da bilmezler.”
18 “Tanrı korkusu yoktur onlarda.”
19Kutsal Yasa'da söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye Yasa'nın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. 20 Bu nedenle Yasa'nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.
İmanla Aklanma
21Ama şimdi Yasa'dan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. 22 Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla[a] aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. 23Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. 24İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla[b], Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. 25-26Tanrı Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan[c] ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.
27Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle! Hangi ilkeye dayanarak? Yasa'yı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. 28Çünkü insanın, Yasa'nın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. 29Yoksa Tanrı yalnız Yahudiler'in Tanrısı mı? Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrısı'dır. 30 Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir.
31Öyleyse biz iman aracılığıyla Kutsal Yasa'yı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine, Yasa'yı doğruluyoruz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:2 İlk olarak Bkz. Yahudi olmanın öbür ayrıcalıkları, Rom.9:3-5’e ait notlar. Tanrı’nın sözleri EskiAntlaşma; özellikle Mesih’le ilgili vaatler.
3:3 Tanrı’nın güvenilirliğini Vaatlerine sadık olan Tanrı, İsrail’i imansızlığından ötürü cezalandıracaktır (Rom.3:5; bkz. 2Ti.Rom.2:13). Tanrı’nın günahı cezalandırması, adaletine ve özüne uygundur (krş. Rom.3:4).
3:5 İnsanların diliyle ‘Bazılarının dediği gibi’ veya ‘insanın bakış açısından’ anlamında (krş. Rom.2:2; Hez.12:25).
3:6 dünyayı Bkz. Rom.3:19.
3:1-8 Pavlus, ulusların, İsrail’in RAB’be sadakatsizlik ettiğini ama RAB’bin onlara tanıdığı ayrıcalıkların ellerinden alınmadığını bilmesini ister (Rom.3:1-2); Yahudiler’in de Tanrı’ya sadakatsizlik etmenin, Tanrı’nın onlara verdiği vaatlere olan sadakatini sarsmadığını (Rom.3:3-4), tüm ulusların (kendileri dâhil) yargılanacağı gerçeğini değiştirmediğini (Rom.3:5-6) ve onların itaat etme sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını anlaması gerekir (Rom.3:7-8).
3:7-8 yalanımla Pavlus, İsrail’in sadakatsizliğini üstleniyor; tıpkı Daniel’in dua ederken yaptığı gibi (Dan.9. bölüm).
3:8 “Kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın” Bu konu 6. bölümde daha kapsamlı biçimde işlenir.
3:9 herkesi 9-12. ayetlerde Pavlus günahın evrenselliğinden söz eder (‘herkes’, ‘hepsi’, ‘kimse’, ‘tek kişi bile’, ‘tümü’). günahın denetiminde Günahın gücü ve getirdiği hükmü altında.
3:11 Anlayan Tanrı’yı ve doğru olanı.
3:10-18 Pavlus Eski Antlaşma metinlerine dayanarak herkesin günahın denetiminde olduğunu kanıtlıyor.
3:18 Tanrı korkusu Bkz. Yar.20:11 ve Özd.1:7’ye ait notlar.
3:19 Kutsal Yasa EskiAntlaşma’nın Peygamber Musa’ya verilen ilk beş kitabı; Tevrat (krş. Rom.7:13-25; Gal.3:19-4:7). Yasa’nın yönetimi altındakilere Pavlus öncelikle Yahudiler’i kastetmektedir; ancak öbür halklar da bir bakıma buna dâhildir, çünkü onlar da kendi vicdan yasalarına göre yargılanacaklardır (bkz. Rom.1:18-32; Rom.2:14-15 ve ilgili notlar).
1:18-3:20 Günah işlemeyen hiç kimse yoktur; bu nedenle herkes Tanrı’nın gazabını hak etmektedir. Tek kurtuluş yolu, Tanrı’nın yüce lütfuyla sağladığı aklanma yoludur (bkz. Rom.3:24).
3:20 Tanrı, yüceliğinin ve kutsallığının ölçütünü bildirmek, insanlara neyin günah olduğunu açıklamak ve kendi güçleriyle ‘doğru kişiler’ (bkz. Mat.1:19’a ait not) olamayacaklarını göstermek amacıyla Kutsal Yasa’yı vermiştir. aklanmayacaktır Bkz. Rom.3:24’e ait not; Rom.2:13. günahın bilincine varılır Kutsal Yasa’nın amaçlarından biri budur (bkz. Rom.7:7 ve ilgili not).
3:21 Ama şimdi Pavlus bu ifadeyle, günahın hükmettiği dönemden iman ve aklanmanın hükmettiği döneme geçildiğine işaret eder. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor Bkz. Yar.15:6; Mez.32:1-2; Hab.2:4 ve ilgili notlar.
3:22 Mesih’e olan imanlarıyla Grekçesi’nden “Mesih’in sadakatiyle” diye de çevrilebilir. Hiç ayrım yoktur Yahudiler ile Yahudi olmayanlar arasında (bkz. Rom.10:12).
3:23 Tanrı’nın yüceliğinden Yaratılışın başlangıcında insan Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmış olarak O’nun yüceliğini yansıtıyordu (bkz. Yar.1:26-28; Mez.8:4-8 ve ilgili notlar); ancak günah yüzünden insan bu yüceliği yansıtamaz oldu (bkz. Bilgi Kutusu: İnsan, s.9). Pavlus bunları tekrar hatırlatarak sadece İsa Mesih’e iman eden kişinin Mesih aracılığıyla bu görevi yerine getirebileceğini anlatır (bkz.İbr.2:5-19 ve ilgili notlar; krş. Ef.4:24; Kol.3:10).
3:24 kurtuluşla Grekçesi’nden “fidyeyle” diye de çevrilebilir; köle pazarında kullanılan, “gerekli fidyenin ödenmesiyle sağlanan özgürlük” anlamına gelen bir sözcüktür. Mesih ölümüyle insanı özgür kılacak fidyeyi ödediği için, O’na iman eden herkes mahkûmiyete yol açan suçluluktan ve günaha kölelikten kurtulur (bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716; krş. Gal.3:13-14; Va.5:9; 1Ti.2:5-6). Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak İnsan Tanrı’nın önünde tamamen suçludur; sevaplarla ve yaptığı iyiliklerle kendini aklayamaz, sadece İsa Mesih’e olan imanı aracılığıyla aklanabilir. İşte bu, Tanrı lütfudur. aklanırlar Pavlus burada hukuki bir terim kullanır. Günahlı insan, Tanrı’nın önünde Mesih’i Kurtarıcısı olarak kabul edip O’na iman eder etmez aklanır ve bu aklanma sayesinde yargı gününde yargılandığında mahkûmiyetten kurtulur. Tanrı, iman eden insanın hem günah suçunu siler hem de İsa’nın doğruluğunu onun doğruluğu olarak sayar (bkz. Makale: Doğruluk, s. 1656). Bu, Tanrı’nın adaletine uygun bir karardır; çünkü Mesih günahsız bir hayat sürmüş, insanın günahının fidyesini ödemekle kendisine iman edenleri kendi doğruluğuna ortak kılmıştır. Aklanma Romalılar Mektubu’nun ana konusudur (bkz. Rom.1:17 ve ilgili not).
3:25-26 kanıyla günahları bağışlatan... kurban Bu ifade, Tanrı’nın haklı öfkesini yatıştıran kurban anlamında kullanılır; Tanrı’nın gazabı yatışmadıkça hiçbir insan hak ettiği mahvolma cezasından kurtulamaz (bkz. 1Yu.2:2’ye ait not). Mesih’in günah sunusu olarak ölmesi, günahlı insanların kurtuluşu ve Tanrı’nın adaletinin yerine gelmesi için gerekliydi. Tanrı, EskiAntlaşma döneminde halkının işlediği günahların cezasını kurban edilen hayvanlara yüklerdi; ancak bu kurban düzeni geçiciydi. Bu yüzden Tanrı, Mesih’in çarmıh üzerinde ölmesiyle insanın hak ettiği bu cezayı ilk ve son kez insanın günahlılığını ortadan kaldıracak olan Mesih’e yükledi (krş. Lev.16. bölüm ve ilgili notlar; bkz. Yşa.52:13-53:12; Gal.3:13-14; Ef.5:2; 1Pe.1:18-19; 1Pe.3:18; Yu.1:29; İbr.9:11-10:18).
3:30 Tanrı tektir Pavlus, Yasa’dan alıntılanan bu ifadeyle, herkes için tek kurtuluş yolunun Mesih’e iman etmek olduğunu anlatmayı amaçlar (krş. Çık.20:2-4; Yas.6:4; bkz. Yşa.45:6,Yşa.45:18 ve ilgili notlar).
3:31 Pavlus Kutsal Yasa’ya karşı olmakla suçlanmamak amacıyla bunu söylemiş olmalıdır. 6. ve 7. bölümlerde “aklanma yalnızca iman yoluyla gerçekleşiyorsa Kutsal Yasa gereksiz midir?” sorusuna daha kapsamlı bir yanıt verir (ayrıca bkz. Rom.13:8-10 ve ilgili notlar).
3:21-4:25 Pavlus hiç kimsenin Tanrı katında doğru olmadığını vurguladıktan sonra (Rom.1:18-3:20), Tanrı’nın insanlığa sunduğu doğruluktan söz eder (bkz. Makale: Doğruluk, s. 1656).

Videolar

Romalılar Girişi

Genel Bakış: Elçi Pavlus bu mektubu Yeruşalim'e yaptığı bir yolculuk sırasında yazmıştır. Toplanan bağışları oradaki yoksul inanlılara iletmekle görevlendirilmişti (15:25-27). Bu da İ.S. 57-59 yılları arasında, Müjde'yi yaymak için çıktığı üçüncü yolculuğun sonlarında olabilir. Büyük olasılıkla Korint'ten yazmaktadır (Elç.20:1-3). Bundan sonra Yeruşalim'e, Yeruşalim'den de İspanya'ya gitmeyi, yol üzerinde de Roma'ya uğramayı tasarlar (1:9-15; 15:22-32). Daha önce Roma'da Müjde'yi yaymış değildi, ama oradaki inanlıların birçoğunu tanıyordu (16:3-16). Yaydığı Müjde'yi, Tanrı'nın kendisini duyurmaya çağırdığı bildiriyi1 bu mektupta açıklamaktadır. 1:16-17 ayetlerinde şöyle diyor: Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin... kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, `İmanla aklanan yaşayacaktır.'»

Mektubun İçeriği: Mektubun ilk önemli konusu, Tanrı'nın gazabına ve yargısına yol açan insan günahıdır2. Pavlus bunu belirttikten sonra insanın bu kötü durumu için Tanrı'nın sunduğu çareyi açıklıyor. Tanrı insanları, İsa Mesih'e iman ettikleri için aklar, Musa'nın Yasası'na uydukları için değil3. Kutsal Yasa'nın gereklerini hiç kimse tümüyle yerine getiremez. Zaten Kutsal Yasa'nın amacı da başkadır. Yasa günahı tanımlar ve ciddiyetini vurgular. Dahası, Pavlus 6:1-23 ayetlerinde, Mesih'e ait olanların yalnız geçmişlerinden ötürü bağışlanmakla kalmadıklarını, günahtan da özgür kılındıklarını açıklar. Pavlus'un dediği gibi, «Günah size egemen olmayacaktır» (6:14). İnananlar Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşadıkça Tanrı'nın istediği gibi yaşamış olacaklardır (8:1-14). Gerçekte Tanrı'nın amacı bunun da ötesine geçiyor (8:14-39): «Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun» (8:29).

Yahudi kökenli olan inanlılar topluluğu her ulustan geleni kabul etmeye başladığı bir sırada Pavlus Tanrı'nın Yahudiler'e ilişkin amacını irdelemeye başlar4. Öyle anlaşılıyor ki, Roma'daki kilise hem Yahudi5 hem de öteki uluslardan6 gelen üyelerden oluşuyordu. Et yiyip yememek, belirli günleri kutlayıp kutlamamak (14:1-6) konusundaki tartışmalar da buna bir ipucu sayılabilir. Pavlus, Müjde'yi öteki uluslara duyurmaya çağrılmıştı, ama kendi halkı için de büyük kaygıları vardı7. Bir başka kaygısı daha vardı, bu da öteki uluslardan olan inanlıların Yahudiler'e neler borçlu olduklarını bilmelerini istemesiydi8.

Pavlus mektubun son bölümlerinde (12:1-15:13) uygulamaya ilişkin öğütleri peş peşe sıralıyor.

Ana Hatlar:

1:1-17 Giriş ve ana konu
1:18-3:20 İnsanın günahı
3:21-5:21 Tanrı, Mesih'e iman edenleri aklar
6:1-8:39 Artık günah size egemen olmayacaktır: Ruh'a bağlı yeni yaşam
9:1-11:36 Tanrı'nın İsrail için tasarladıkları
12:1-15:13 Yaşayan kurbanlar: Doğru davranmaya ilişkin öğütler
15:14-16:27 Pavlus'un tasarladığı ziyaret ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş