Romalılar 4:13-17

13 Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi Kutsal Yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. 14 Eğer Yasa'ya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş ve vaat geçersizdir. 15Yasa, Tanrı'nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir.
16-17 Bu nedenle vaat, Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız Kutsal Yasa'ya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. “Seni birçok ulusun babası yaptım” diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın –ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın– gözünde hepimizin babasıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:13 soyuna Tüm imanlılara (Rom.4:11-12). dünyanın mirasçısı İbrahim’e ve soyuna verilen vaatler (bkz. Yar.12:1-3; Yar.22:17; Çık.19:4-6; Yşa.55:1-3), yaratılış sırasında Tanrı’nın kutsamasının bir parçasıdır (Yar.1:26-28). Pavlus, Gal.3:8’de (kutsama ile kurtuluş eşanlamlıdır) ve burada (imanlılar, Yar.1:26-28’de yer alan, dünyaya hükmetme buyruğunu müjdeyi yaşayarak ve duyurarak Tanrı’nın istediği şekilde yerine getirir) bu vaatlerin İsa Mesih’te yerine geldiğini ifade eder.
4:14 Yasa’ya bağlı olanlar Miras hakkının Kutsal Yasa’nın yerine getirilmesine bağlı olduğunu sanan Yahudiler. vaat Bkz. Rom.4:13.
4:15 Yasa, Tanrı’nın gazabına yol açar Kutsal Yasa günahı açığa çıkardığından ve hatta kışkırttığından dolayı (bkz. Rom.7:7-11) vaadin gerçekleşmesine değil, yalnızca Tanrı’nın gazabına (yani cezaya) neden olur. karşı gelmek Kutsal Yasa’nın olmadığı yerde de günah vardır, ama bu durumda Kutsal Yasa’nın herhangi bir kuralının çiğnenmesi söz konusu değildir.
4:16-17 11-12. ayetlerdeki düşünce burada özetlenmektedir (krş. Rom.3:24-26 ve ilgili notlar; Ef.2:8). Kutsal Yasa’ya bağlı olanlar Bkz. Rom.4:14’e ait not. İbrahim’in imanına sahip olanlar Tıpkı Kutsal Yasa’nın verilmesinden önce yaşayan İbrahim gibi, Tanrı’ya iman etmiş Yahudi kökenli olmayan Hıristiyanlar. ölülere yaşam veren Burada öncelikle, dünyaya çocuk getirme yaşları geçmiş olan İbrahim ve Sara’nın İshak’ı dünyaya getirmesinden söz edilmektedir (bkz. Yar.18:11). İkinci olarak Mesih’in dirilişi ima edilir (bkz. Rom.4:23-25 ve ilgili notlar). var olmayanı buyruğuyla var eden Sadece Tanrı yoktan yaratma gücüne sahiptir. Kısır olan Sara’nın çocuk sahibi olmasını sağlaması buna bir örnektir.
3:21-4:25 Pavlus hiç kimsenin Tanrı katında doğru olmadığını vurguladıktan sonra (Rom.1:18-3:20), Tanrı’nın insanlığa sunduğu doğruluktan söz eder (bkz. Makale: Doğruluk, s. 1656).

Videolar

Romalılar Girişi

Genel Bakış: Elçi Pavlus bu mektubu Yeruşalim'e yaptığı bir yolculuk sırasında yazmıştır. Toplanan bağışları oradaki yoksul inanlılara iletmekle görevlendirilmişti (15:25-27). Bu da İ.S. 57-59 yılları arasında, Müjde'yi yaymak için çıktığı üçüncü yolculuğun sonlarında olabilir. Büyük olasılıkla Korint'ten yazmaktadır (Elç.20:1-3). Bundan sonra Yeruşalim'e, Yeruşalim'den de İspanya'ya gitmeyi, yol üzerinde de Roma'ya uğramayı tasarlar (1:9-15; 15:22-32). Daha önce Roma'da Müjde'yi yaymış değildi, ama oradaki inanlıların birçoğunu tanıyordu (16:3-16). Yaydığı Müjde'yi, Tanrı'nın kendisini duyurmaya çağırdığı bildiriyi1 bu mektupta açıklamaktadır. 1:16-17 ayetlerinde şöyle diyor: Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin... kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, `İmanla aklanan yaşayacaktır.'»

Mektubun İçeriği: Mektubun ilk önemli konusu, Tanrı'nın gazabına ve yargısına yol açan insan günahıdır2. Pavlus bunu belirttikten sonra insanın bu kötü durumu için Tanrı'nın sunduğu çareyi açıklıyor. Tanrı insanları, İsa Mesih'e iman ettikleri için aklar, Musa'nın Yasası'na uydukları için değil3. Kutsal Yasa'nın gereklerini hiç kimse tümüyle yerine getiremez. Zaten Kutsal Yasa'nın amacı da başkadır. Yasa günahı tanımlar ve ciddiyetini vurgular. Dahası, Pavlus 6:1-23 ayetlerinde, Mesih'e ait olanların yalnız geçmişlerinden ötürü bağışlanmakla kalmadıklarını, günahtan da özgür kılındıklarını açıklar. Pavlus'un dediği gibi, «Günah size egemen olmayacaktır» (6:14). İnananlar Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşadıkça Tanrı'nın istediği gibi yaşamış olacaklardır (8:1-14). Gerçekte Tanrı'nın amacı bunun da ötesine geçiyor (8:14-39): «Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun» (8:29).

Yahudi kökenli olan inanlılar topluluğu her ulustan geleni kabul etmeye başladığı bir sırada Pavlus Tanrı'nın Yahudiler'e ilişkin amacını irdelemeye başlar4. Öyle anlaşılıyor ki, Roma'daki kilise hem Yahudi5 hem de öteki uluslardan6 gelen üyelerden oluşuyordu. Et yiyip yememek, belirli günleri kutlayıp kutlamamak (14:1-6) konusundaki tartışmalar da buna bir ipucu sayılabilir. Pavlus, Müjde'yi öteki uluslara duyurmaya çağrılmıştı, ama kendi halkı için de büyük kaygıları vardı7. Bir başka kaygısı daha vardı, bu da öteki uluslardan olan inanlıların Yahudiler'e neler borçlu olduklarını bilmelerini istemesiydi8.

Pavlus mektubun son bölümlerinde (12:1-15:13) uygulamaya ilişkin öğütleri peş peşe sıralıyor.

Ana Hatlar:

1:1-17 Giriş ve ana konu
1:18-3:20 İnsanın günahı
3:21-5:21 Tanrı, Mesih'e iman edenleri aklar
6:1-8:39 Artık günah size egemen olmayacaktır: Ruh'a bağlı yeni yaşam
9:1-11:36 Tanrı'nın İsrail için tasarladıkları
12:1-15:13 Yaşayan kurbanlar: Doğru davranmaya ilişkin öğütler
15:14-16:27 Pavlus'un tasarladığı ziyaret ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş