3 RAB şöyle diyor:
“Şamlılar'ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.
4Bu yüzden Hazael'in evine ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Ben-Hadat'ın saraylarını.
5Şam'ın kapı sürgüsünü kıracağım,
Söküp atacağım
Aven Vadisi'nde oturanı,
Beyteden'de elinde asayla dolaşanı;
Kîr'e sürgün edilecek Aram halkı.”
RAB diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:3-2:16 İsrailliler’e komşu uluslara, Yahuda ve İsrail krallıklarına hitaben bir dizi yargı bildirisi (bkz. Yşa.13:1-23:18 ve ilgili not; Yer.46-51. bölümler; Hez.25-32. bölümler). Önce İsrail’e zulmettikleri için RAB’bin komşu ülkelere vereceği cezaların İsrail halkını teselli edeceği, ardından Kutsal Yasa’yı ciddiye almadıkları için Yahuda ve İsrail krallıklarının da cezalandırılacağı bildirilir. İsrail halkının günahlarının öbür uluslarınkinden daha çok olması, RAB’bin buyruklarından haberdar olan İsrailliler’in işlediği günahların putperest komşularınınkinden daha büyük olduğunu ve bu yüzden RAB’bin cezasını daha çok hak ettiğini ortaya koyar.
1:3 RAB şöyle diyor Bkz. 1:6,9,11,13; 2:1,4,6. Şamlılar’ın İsrail’in kuzeyindeki Aram ülkesinin başkenti (bkz. Yşa.17:1’e ait not) ve İsrail’in o çağdaki düşmanı. Suçları, İsrail’e ait Celile bölgesinin doğusunda fethettikleri Gilat’ın halkına acımasız davranmaktı. cezasını kaldırmayacağım Bkz. Yşa.9:12,17,21 ve ilgili not; Yer.23:20. günah üstüne günah Bkz. 1:6,9,11,13; 2:1; krş. 1:4,6. Demir düvenlerle... dövdüler Ekinler, biçilmiş ekinlerin üzerine demirden dişleri olan tahta düvenlerin gezdirilmesiyle dövülürdü (krş. Eyü.41:30; Yşa.28:27; 41:15; bkz. 2Kr.13:7 ; Rut 1:22’ ye ait not). Bu tasvir, Şamlılar’ın ne kadar zalim olduğunu ifade eder.
1:4 Hazael’in Şam Kralı ve yeni hanedanlığın kurucusu (bkz. 2Kr.8:7-15; 8:15’e ait not). ateş... Yakıp yok edecek... saraylarını Bkz. 1:7,10,12,14; 2:2,5 ; Yer.17:27 ve ilgili not; Hoş.8:14. Ben-Hadat’ın Hazael’in oğlu ve bu adla anılan ikinci kral (krş. 2Kr.8:14-15).
1:5 Aven Vadisi’nde Muhtemelen Lübnan ileAnti Lübnan dağları arasında kalan Bekaa Vadisi’dir, ancak Şam’ın kurulu olduğu vadi de söz konusu olabilir (bkz. 2Kr.5:1 2’ ye ait not). “Aven” sözcüğü, ‘kötülük’ anlamına geldiği için burada ‘kötülük vadisi’ anlamında bir sözcük oyunu yapılmıştır. oturanı Krş. 1:8. Şam Kralı’ndan söz ediliyor. Beyteden’de Ya o bölgenin en verimli yeri olan Şam’ın başka bir adıdır ya da Fırat Irmağı’nın kıyısında bulunan büyük kent devleti Bat Adini’dir. Aram Bkz. Yas.26:15. Kîr’e Aramlılar’ın anavatanı olduğu söylenen (9:7) Elam yakınlarında bir bölgedir (bkz. 2Kr.16:9 ve ilgili not).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş