2. Krallar 8:7-15

Elişa ile Aram Kralı Ben-Hadat
7Aram Kralı Ben-Hadat hastalandığı sırada Elişa Şam'a gitti. Tanrı adamının Şam'a geldiği krala bildirildi. 8Kral, Hazael'e, “Bir armağan al, Tanrı adamını karşılamaya git” dedi, “Onun aracılığıyla RAB'be danış, bu hastalıktan kurtulup kurtulamayacağımı sor.”
9Hazael, Şam'ın en iyi mallarından oluşan kırk deve yükü armağanı yanına alarak, Tanrı adamını karşılamaya gitti. Elişa'nın önünde durup şöyle dedi: “Kulun Aram Kralı Ben-Hadat, hastalığından kurtulup kurtulamayacağını sormam için beni gönderdi.”
10Elişa, “Git ona, ‘Kesinlikle iyileşeceksin’ de; ama RAB bana onun kesinlikle öleceğini açıkladı” diye karşılık verdi. 11Tanrı adamı, Hazael'i utandırıncaya kadar dik dik yüzüne baktı. Ardından ağlamaya başladı.
12Hazael, “Efendim, niçin ağlıyorsun?” diye sordu.
Elişa, “Senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum” diye yanıtladı, “Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin.”
13 Hazael, “Bir köpekten farksız olan bu kulun, bütün bu işleri nasıl yapabilir?” dedi.
Elişa, “RAB bana senin Aram Kralı olacağını gösterdi” diye yanıtladı.
14Bunun üzerine Hazael Elişa'dan ayrılıp efendisi Ben-Hadat'ın yanına döndü. Ben-Hadat ona, “Elişa sana ne söyledi?” diye sordu.
Hazael, “Kesinlikle iyileşeceğini söyledi” diye yanıtladı. 15Gelgelelim ertesi gün Hazael ıslattığı bir örtüyü kralın yüzüne kapatıp onu boğdu. Böylece kral öldü, yerine Hazael geçti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
8:7 Elişa Şam’a gitti Tahminen İÖ 843’te. Elişa’nın, ilk olarak İlyas’a Horev Dağı’nda verilen üç görevden ilkini yerine getirmesinin vakti gelmiştir (bkz. 1Kr.19:15-16’ya ait notlar).
8:9 Şam’ın... armağanı Şam, Mısır, Asya İli ve Mezopotamya arasındaki ticaretin merkezi konumundaydı. Ben-Hadat, cömert bir armağanın Elişa’nın bildirisini etkileyeceğini düşünmüştü (krş. 2Kr.1:2; 2Kr.5:5).
8:10 Kesinlikle iyileşeceksin... kesinlikle öleceğini Ben-Hadat’ın ölümü yakalandığı hastalıktan değil, Hazael’in elinden olacaktı (2Kr.8:14-15).
8:12 İsrail halkına yapacağın kötülükleri Bkz. 2Kr.9:14-16; 2Kr.10:32; 2Kr.12:17-18; 2Kr.13:3,2Kr.13:22. gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin Bu zalimliğin amacı, yenilgiye uğrayan halkın yıllar sonra ülkeyi geri almak üzere ayaklanacak erkek çocukların doğmasını önlemekti. O çağda, zafer kazanan savaşçılar bunun gibi vahşi katliamlar yapardı (bkz. 2Kr.15:16; Hoş.13:16; Amo.1:13).
8:13 Bir köpekten farksız olan bu kulun, bütün bu işleri nasıl yapabilir? Bkz. 2Sa.9:8 ve ilgili not. seninAram Kralı olacağını Elişa’nın peygamberliği, Hazael’in Ben-Hadat’ın doğal vârisi olmadığını akla getirir.
8:15 yerine Hazael geçti Hazael, yaklaşık olarak İÖ 841-801 yıllarında Suriye’yi yönetecektir. RAB, Yehu ve Elişa gibi, Hazael aracılığıyla da kendi halkını yargılayacaktır (bkz. 1Kr.19:15-17).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş