Zekeriya 9:5-7

5 Aşkelon bunu görünce korkacak;
Gazze acıdan kıvranacak,
Ekron da öyle, çünkü umudu sönecek.
Gazze kralını yitirecek,
Aşkelon ıssız kalacak.
6Aşdot'ta melez bir halk oturacak,
Filistliler'in gururunu kıracağım.
7Ağızlarından kanı alınmamış eti,
Dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım.
Sağ kalanlar Tanrımız'a bağlanacak
Ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak.
Ekron Yevuslular gibi olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:5 Aşkelon... Gazze... Ekron Filist’in beş büyük kentinden üçü. umudu sönecek Filist’in en kuzeydeki kenti Ekron acı çeken ilk yer olacak, Sur Kenti düşmana set oluşturmada aciz kalınca kurtuluş umudunu tümden yitirecekti.
9:6 melez bir halk Sürgünden sonraki dönemden söz ediliyor (Neh.13:23-24). Aşdot’ta Filist’in dördüncü büyük kenti (bkz. Amo.1:8). Filistliler’in Bkz. Yar.11:13-14’ e ait not.
9:5-7 Nebukadnessar Sur Kenti’ni on üç yıl kuşatmış ama ele geçirememişti; sonunda kent Nebukadnessar’la bir antlaşma yaptı. Büyük İskender’in İÖ 332’ de o ana kadar bozguna uğramamış olan Sur’u (Zek.9:3-4; özellikle ada kalesini) sadece yedi ayda bozguna uğratması Filist halkı arasında büyük korku yaratacaktı. İskender ada kalesini bozguna uğratabilmek için kıyıda yıkılmış binaların molozlarını kullanarak adaya yaklaşık 1 km uzunluğ unda ve 200 m genişliğinde inşa ettiği yol bugün de duruyor (bkz. Hez.21:1-28:19’ a ait notlar).
9:7 kanı Putperestlerin sundukları kurban kanı. yasak yiyecekleri Dinsel açıdan kirli sayılan yiyecekler. Yevuslular Yeruş alim’in bu eski sakinleri Yahuda halkına karışmışlardı (örn. Aravna, 2Sa.24:16-24; bkz. Yar.10:16 ve 2Sa.5:6’ya ait notlar). Aynı durum Filistliler’den geriye kalanlar için de geçerli olacaktı.
9:1-8 RAB’bin savaşçı olarak güneyden Yeruşalim’e doğru ilerleyerek İsrail’in düşmanlarını (Filistliler’i,Aramlılar’ı ve Fenikeliler’i) yok etmesi tasvir edilir. Bazı yorumculara göre Tanrı İsrail’in düşmanlarını Büyük İskender aracılığıyla bozguna uğratmıştır (İÖ 333-332).
9:1-14:21 Bu bölümler 9-11 ve 12-14 olmak üzere ikiye ayrılır. 9-14. bölümler, tarihsel kısım olan 1-8. bölümlerin teolojik temelini oluşturur.

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş