1. Korintliler 2:1-5

2
Çarmıha Gerilmiş Mesih'i Tanıtmak
1Kardeşler, Tanrı'yla ilgili bildiriyi[a] duyurmak için size geldiğimde, söz ustalığıyla ya da üstün bilgelikle gelmedim. 2Aranızdayken, İsa Mesih'ten ve O'nun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım. 3 Size zayıflık ve korku içinde geldim, tir tir titriyordum! 4Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, Ruh'un kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. 5Öyle ki, imanınız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Kardeşler Bkz. 1Ko.1:10 ve Rom.1:13’e ait not. bildiriyi Bazı Grekçe elyazmalarında, “sırrı” diye geçer. size geldiğimde Pavlus’un 51 yılında Korint’e yaptığı ilk yolculuk (Elç. 18. bölüm). söz ustalığıyla ve üstün bilgelikle Bkz. 1Ko.1:17’ye ait not.
2:2 İsa Mesih’ten... başka hiçbir şey bilmemeye Mesih’in kişiliği ve hizmeti kurtuluş müjdesinin odağıdır. İsa Mesih Bkz. 1Ko.1:30. çarmıha gerilişinden Bkz. 1Ko.1:17-18,1Ko.1:23-25.
2:4 insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil Kutsal Ruh bireyi suçlu olduğuna ikna etmedikçe ve aydınlatmadıkça kurtuluş müjdesini duyuran kişinin bilgeliğinin ve söz ustalığının bir yararı yoktur (bkz. Yu.16:7-11). Müjdeci olarak Pavlus’un güvendiği, akıl ve konuşma becerileri değildi; Kutsal Ruh’un işleyişiydi. Yahudi din öğretmenlerinin ve Grek hatiplerin güvendiği ise bilgelik ve söz sanatıydı (bkz. 1Ko.1:17’ye ait not). kanıtlayıcı Delil. Bu sözcüğün Grekçesi, mahkemede bir şeyi kanıtlama anlamında kullanılır. Pavlus’un bildirisinin ayırt edici özelliği, Kutsal Ruh’un gücünün ikna edici kanıtıyla günahlı kişilerin yaşamlarının değişmesiydi (1Ko.2:5).

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş