Nehemya 11:31-32

31Benyamin soyundan olanlar Geva'da, Mikmas'ta, Aya'da, Beytel ve köylerinde, 32Anatot'ta, Nov'da, Ananya'da,
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:31-35 Burada listelenen Benyamin köylerinin çoğu, Neh.7:26-38 ve Ezr.2:23-35 ayetlerinde de geçer.
11:31 Geva’da Bkz. Neh.12:29; ayrıca bkz. 1Sa.13:3’e ait not. Mikmas’ta Bkz. 1Sa.13:2’ye ait not. Aya’da Ay Kenti’nin öbür adıdır (bkz. Yşu.1:8’ e ait not). Beytel Bkz. Yar.12:8; Yşu.7:2; Ezr.2:28 ve Amo.4:4’e ait notlar.
11:32 Anatot’ta Bkz. Yer.1:1’e ait not. Nov’da Bkz. 1Sa.21:1’e ait not.

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş