Sefanya 1

1
1 RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hizkiya oğlu Amarya oğlu Gedalya oğlu Kuşi oğlu Sefanya'ya şöyle seslendi:
Felakete Karşı Uyarı
2 “Yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim.
3 İnsanları, hayvanları,
Gökteki kuşları,
Denizdeki balıkları,
Kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim.
Yok edeceğim insanı yeryüzünden.”
İşte böyle diyor RAB.
4-6 “Elimi Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanlara karşı uzatacağım.
Baal'dan kalan izleri,
Putperest din adamlarıyla kâhinlerin adını,
Damlardan gök cisimlerine tapınanları,
Hem benim adıma, hem de Molek putu adına ant içip tapınanları,
Yolumdan dönenleri,
Bana yönelmeyenleri,
Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim.”
7 Susun Egemen RAB'bin önünde,
Çünkü O'nun günü yaklaştı.
RAB bir kurban hazırladı,
Konuklarını çağırdı.
8 “O kurban günü” diyor RAB,
“Önderleri, kral oğullarını,
Yabancıların geleneklerine uyanları
Cezalandıracağım.
9 İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri[a]
O gün cezalandıracağım.
10 Diyorum ki, o gün kentin Balık Kapısı'ndan çığlıklar,
İkinci Mahalle'den feryatlar
Ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek.”
İşte böyle diyor RAB.
11 “Kentin aşağı mahallesinde oturanlar, feryat edin.
Bütün tüccarlarınız yok olacak,
Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak.
12 O gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını,
İçlerinden, ‘RAB bir şey yapmaz,
Ne iyilik eder ne kötülük’
Diyen o rahatına düşkün[b] aymazları cezalandıracağım.
13 Servetleri yağmalanacak.
Viraneye dönecek evleri.
Yaptıkları evlerde oturamayacak,
Diktikleri bağların şarabını içemeyecekler.”
Rab'bin Büyük Günü
14 RAB'bin büyük günü yaklaştı,
Yaklaştı ve çabucak geliyor.
Dinleyin, RAB'bin gününde
En yiğit asker bile acı acı feryat edecek.
15 Öfke günü o gün!
Acı ve sıkıntı,
Yıkım ve felaket,
Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün.
16 Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı
Savaş borularının çalındığı,
Savaş naralarının atıldığı gündür.
17 RAB diyor ki, “İnsanları öyle bir felakete uğratacağım ki,
Körler gibi, nereye gittiklerini göremeyecekler.
Çünkü bana karşı günah işlediler.
Su[c] gibi akacak kanları,
Bedenleri yerde çürüyecek.”
18 RAB'bin öfke gününde,
Altınları da gümüşleri de
Onları kurtaramayacak.
RAB'bin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek.
RAB ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak.

Kutsal Kitap kelime arama motoru:

Kutsal Kitap Bölümleri:

Sefanya Kitabı Bölümleri

1 | 2 | 3

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
a 1:9 “Putperestler”: İbranice “Eşiğe basmadan içeri girenler” (bkz. 1Sa.5:4-5).
b 1:12 “Rahatına düşkün”: İbranice “Tortusu dibe çökmüş şarap gibi”.
c 1:17 “Su”: İbranice “Toz”.
1:15 Yoe.2:2