Markos 9

9
1İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim” diye devam etti, “Burada bulunanlar arasında, Tanrı Egemenliği'nin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.”
İsa'nın Görünümü Değişiyor
(Mat.17:1-13; Luk.9:28-36)
2 Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. 3Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü; yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. 4O anda Musa'yla İlyas öğrencilere göründü. İsa'yla konuşuyorlardı.
5Petrus İsa'ya, “Rabbî, burada bulunmamız ne iyi oldu! Üç çardak kuralım: Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a” dedi. 6Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı.
7 Bu sırada bir bulut gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O'nu dinleyin!” dedi.
8Öğrenciler birden çevrelerine baktılar, ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler.
9Dağdan inerlerken İsa, İnsanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı. 10Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında, “Ölümden dirilmek ne demek?” diye tartışıp durdular.
11 İsa'ya, “Din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?” diye sordular.
12O da onlara şöyle dedi: “Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da İnsanoğlu'nun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır? 13Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile, onun hakkında yazılmış olduğu gibi, ona yapmadıklarını bırakmadılar.”
Cinli Bir Çocuğun İyileştirilmesi
(Mat.17:14-23; Luk.9:37-45)
14Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde, onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, birtakım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. 15Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup O'nu selamladı.
16İsa öğrencilerine, “Onlarla ne tartışıyorsunuz?” diye sordu.
17Halktan biri O'na, “Öğretmenim” diye karşılık verdi, “Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim. 18Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kaskatı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum, ama başaramadılar.”
19İsa onlara, “Ey imansız kuşak!” dedi. “Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin!”
20Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh, İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı; çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı.
21İsa çocuğun babasına, “Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?” diye sordu.
“Küçüklüğünden beri böyle” dedi babası. 22“Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe, suya attı. Elinden bir şey gelirse, bize yardım et, halimize acı!”
23İsa ona, “Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün!” dedi.
24Çocuğun babası hemen, “İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et!” diye feryat etti.
25İsa, halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, “Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme!” dedi.
26Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı, öyle ki oradakilerin birçoğu, “Öldü!” diyordu. 27Ama İsa elinden tutup kaldırınca, çocuk ayağa kalktı.
28İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak O'na, “Biz kötü ruhu neden kovamadık?” diye sordular.
29İsa onlara, “Bu tür ruhlar ancak duayla[a] kovulabilir” yanıtını verdi.
İsa Ölüp Dirileceğini Tekrar Bildiriyor
(Mat.17:22-23; Luk.9:43-45)
30Oradan ayrılmış, Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. 31Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu: “İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek.” 32Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı.
En Büyük Kim?
(Mat.18:1-5; Luk.9:46-48)
33Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, “Yolda neyi tartışıyordunuz?” diye sordu. 34 Hiç birinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı.
35 İsa oturup Onikiler'i yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: “Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.”
36-37 Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti, sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: “Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.”
Bize Karşı Olmayan Bizden Yanadır
(Luk.9:49-50)
38Yuhanna O'na, “Öğretmenim” dedi, “Senin adınla cin kovan birini gördük, ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık.”
39“Ona engel olmayın!” dedi İsa. “Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. 40 Bize karşı olmayan, bizden yanadır. 41 Size doğrusunu söyleyeyim, Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır.”
Birini Günaha Sokmanın Cezası
(Mat.18:6-9; Luk.17:1-2)
42“Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. 43-44 Eğer elin günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. 45-46Eğer ayağın günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. 47 Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tanrı'nın Egemenliği'ne tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir.
48 ‘Oradakileri kemiren kurt ölmez,
Yakan ateş sönmez.’[b]
49 Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. 50 Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse, bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1 Size doğrusunu söyleyeyim Bkz. Mar.3:28’e ait not. Tanrı Egemenliği’nin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak Bkz. Mat.16:28’e ait not. Tanrı Egemenliği Bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s. 1383.
9:2 Altı gün sonra Bkz. Mat.17:1’e ait not. Petrus, Yakup ve Yuhanna Bkz. Mar.5:37’ye ait not. yüksek bir dağ Bkz. Luk.9:28’e ait not. görünümü değişti Bkz. Mat.17:2.
9:4 Musa’yla İlyas Bkz. Mat.17:3; Luk.9:30-31’e ait not.
9:5 Rabbî “Hocam, öğretmenim” ifadesinin İbranicesi. Üç çardak kuralım Musa, İlyas ve Mesih’in orada daha uzun süre kalmaları için geçici yapılar kurmak istemiş olmalılar.
9:7 Buluttan gelen bir ses Bulut genellikle Tanrı’nın koruyuculuğunu ve yol göstericiliğini simgeler (bkz. Çık.13:21 ve ilgili not; Çık.16:10; Çık.19:9; Çık.24:15-18; Çık.33:9-10; Çık.40:34-38). Sevgili Oğlum budur Mez.2:7 ve Yşa.42:1’i anımsatır. O’nu dinleyin! Yas.18:15’i anımsatır.
9:9 ölümden dirilmeden... kimseye söylememeleri için Bkz. Mat.8:4; Mat.16:20 ve ilgili notlar; krş. Mar.5:19,Mar.5:43. Öğrenciler dağda gördüklerini ancak İsa’nın dirilişinden sonra duyurabilirlerdi; çünkü İsa’nın Mesih kimliği ancak ölümü ve dirilişinden sonra anlaşılabilirdi.
9:10 “Ölümden dirilmek ne demek?” diye tartışıp durdular Yahudiler diriliş öğretisine aşina olmakla (bkz. Eyü.19:26; Yşa.26:19; Dan.12:2) birlikte Mesih’in, ölüp dirilmesini değil, düşmanları karşısında askeri bir zafer kazanmasını bekliyorlardı. Ayrıca onların teolojisine göre diriliş bireysel değil, toplumsal bir deneyim olacaktı (bkz. Yu.5:21’e ait not); yani sadece RAB’be sadık kalan Yahudiler’in dirileceğine inanıyorlardı.
9:11 önce İlyas’ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar Bkz. Mat.17:10’a ait not.
9:12 Gerçekten de önce İlyas gelir Mesih’in gelişini hazırlamak üzere İlyas Peygamber ya da onun niteliklerine sahip birinin gelişinden söz edilir (bkz. Mat.17:10’a ait not). İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı Tıpkı “İlyas”ın (Yahya; bkz. Mar.9:13’e ait not) reddedildiği gibi.
9:13 İlyas geldi bile İsa, Yahya’dan söz etmektedir (bkz. Mat.17:13). Kral Hirodes ve karısı Hirodiya, Yahya Peygamber’i öldürtmüştür (bkz. Mar.6:17-29; Mat.14:3 ve ilgili not). İsrail KralıAhav ve karısı İzebel’in İlyas’a karşı çıkması gibi (1Kr.16:29-22:40), Yahya’ya da zayıf bir yönetici ile kötü yürekli eşi karşı çıkmıştır.
9:14 Öteki öğrenciler Bkz. Mar.9:2. din bilginlerinin Bkz. Luk.5:17’ye ait not. İsa’nın görünümünün değişmesi Hermon Dağı’nda gerçekleştiyse (bkz. Luk.9:28’e ait not), din bilginlerinin İsrail’in bu kadar kuzeyine gelmeleri İsa Mesih’in yaptıklarını görmeyi ne kadar arzuladıklarını gösterir.
9:19 imansız kuşak Bkz. Mar.8:16’ya ait not.
9:29 Bu tür ruhlar Farklı etkilere sahip cinler olduğu anlaşılmaktadır. ancak duayla Bazı Grekçe elyazmalarında, “dua ve oruçla” diye geçer (bkz. Mar.1:14-19; Mar.6:7,Mar.6:13).
9:30 Celile bölgesinden geçiyorlardı İsa Mesih, acı çekmek ve ölmek üzere Yeruşalim’e doğru gitmektedir (bkz. Mar.10:32-34). Celile bölgesinde halka yönelik hizmetini tamamlamıştır (bkz. Mar.7:24’e ait not) ve öğretilerini artık benzetmeler kullanmadan on iki öğrencisine vermeye devam etmektedir (Mar.9:31).
9:31 İsa Mesih öleceğini ikinci kez bildiriyor (bkz. Mar.8:31-10:52’ ye ait not). İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373.
9:32-33 Kefarnahum Bkz. Mat.4:13; Luk.10:15 ve ilgili notlar. Eve Büyük olasılıkla Petrus ve Andreas’ın evine (bkz. Mar.1:29).
9:34 kimin en büyük olduğunu Rütbe ve konum Yahudiler’in yaş amında önemli bir yer tutuyordu. Ancak İsa Mesih’in, öğrencileri için Tanrı Egemenliği’nde öngördüğü konum bu dünyasal değer yargılarından çok farklıydı (bkz. Mar.8:31-10:52’ye ait not; Mat.18:1).
9:35 Bkz. Luk.9:47-48’e ait not.
9:33-37 Bkz. Mar.10:35-45 ve ilgili notlar.
9:40 Aynı olayın kaydedildiği Mat.12:30’da İsa Mesih’e şiddetle karşı çıkanlardan söz edilirken, burada O’ndan ve hizmetinden yana olan kişi söz konusudur.
9:41 Size doğrusunu söyleyeyim Bkz. Mar.3:28-29’ a ait not. Mesih Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373.
9:42 bu küçüklerden Dünyanın küçük ve önemsiz gördüğü tüm imanlılar söz konusudur (bkz. Mat.18:6,Mat.18:10-11,Mat.18:14 ve ilgili not; Luk.17:2). değirmen taşı Bkz. Mat.18:6’ya ait not.
9:43-44 yaşam Tanrı’nın huzurundaki sonsuz yaşam. cehennem Bkz. Mat.5:22 ve ilgili not.
9:43-47 kes... kes... çıkar at Günaha karşı etkili ve kesin bir tavır almanın önemini anlatmak için İsa’nın sıkça başvurduğu mecazi bir anlatımdır.
9:47 Tanrı’nın Egemenliği Bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s. 1383.
9:48 Bu ayetler sonsuz yıkımın bir betimlemesi olması açısından, Tanrı’ya başkaldıranların uğrayacağı cezadan söz eden Yşa.66:24 (bkz. ilgili not) ile benzerdir.
9:49 Ya imanlılar için bu yaşamda acılarla arındırılmaktan (bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830) ya da imanlı olmayanlar için ölümden sonraki sonsuz yargıdan söz ediliyor (bkz. Makale: Yargı, s. 260).
9:50 tuz tuzluluğunu yitirirse İsa burada tuzun işlevinden yola çıkarak imanlılar arasında üstünlük tartışmalarının değil (Mar.9:33-38), eşitliğin ve barışın egemen olması gerektiğinden söz ediyor (bkz. Mat.5:13 ve ilgili notlar; Kol.4:6).
8:31-10:52 İsa Mesih’in ölüp dirileceğini üç kez bildirmesi (Mar.8:31; Mar.9:31; Mar.10:32-34) öğrencilerinin aklındaki ‘Mesih’ kavramını tamamen değiştirir. Mesih olarak neler yaşayacağını bildirerek öğrencilerinin de yaşamlarının ve hizmetlerinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyar. Bunun ardından Celile bölgesinden ayrılarak çarmıha gerileceği Yeruşalim’e yönelir.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş