Romalılar 1:18-32

Tanrı'ya İsyan
18Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. 19Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir; Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. 20Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri –sonsuz gücü ve Tanrılığı– dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. 21 Tanrı'yı bildikleri halde O'nu Tanrı olarak yüceltmediler, O'na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. 22Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. 23 Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler.
24Bu yüzden Tanrı, birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye, onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti. 25Tanrı'yla ilgili gerçeğin yerine yalanı[a] koydular. Yaradan'ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır! Amin.
26İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. 27Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar.
28Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. 29Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar. 30-31Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. 32Böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı buyruğunu bildikleri halde, bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:18 gerçeğe Tüm yaratılışta gözler önüne serilen Tanrı gerçeğine. Tanrı’nın gazabı O’nun gazabı sadece bir alınganlık veya öfke patlaması değildir; iyi ve adil olan Tanrı, kutsal özüne ve isteğine uymayan veya ters düşen her şeyden tiksinir. açıkça gösterilmektedir Tanrı’nın gazabı sadece kötülerin yargı gününde yargılanmasından ibaret değildir (bkz. 1Se.1:9-10; Va.19:15; Va.20:11-15); aynı zamanda şimdiki dönemde Tanrı’nın insanı özgür iradesiyle yaptığı seçimlerle ve bu seçimlerin kaçınılmaz sonuçlarıyla boğuşmaya bırakmasıyla da görülür (bkz. Rom.1:24,Rom.1:26,Rom.1:28 ve ilgili not).
1:18-20 Hiç kimsenin (kurtuluş müjdesini veya İsa’yı duymamış olanların da) Tanrı’yı yüceltmemek için mazereti yoktur; çünkü tüm yaratılış O’nun var olduğunun kanıtıdır (bkz. Bilgi Kutusu: Vahiy, s. 1653).
1:21 Tanrı’yı bildikleri İnsan, yaratılışı gözlemleyerek Tanrı’nın gücünü ve tanrılığını (krş. Mez.19:1-6) kavrar. Burada söz edilen insanların putperest olarak betimlenmeleri (Mez.1:23), onların Yahudi olmadıklarını gösterir. şükretmediler Güneş, yağmur ve ekinler gibi genel vahiy olarak adlandırılan dünyasal bereketler için (bkz. Bilgi Kutusu: Vahiy, s. 1653 ; Mat.5:45; Elç.14:17).
1:23 yüceliği Tanrı’nın özünde ve tasarısında görülen (bkz. Yşa.40:5 ve ilgili not; Yşa.48:11) eşsiz görkem (bkz. Bilgi Kutusu: Tanrı’nın Yüceliği, s. 107). İnsanlık günaha düştükten sonra hem bu görkemi görmez olmuştur hem de Tanrı’dan kaynaklanan kendi görkemini gerektiği gibi yansıtamamıştır (krş. Rom.3:23).
1:24,26,28 Tanrı onları... teslim etti Bkz. Rom.1:18.
1:25 Tanrı’yla ilgili gerçeğin yerine yalanı Grekçesi’nden “Gerçek Tanrı’nın yerine sahte ilahları” diye de çevrilebilir. Amin ‘Evet, gerçekten öyledir’ veya ‘öyle olsun’ anlamına gelir (bkz. Rom.9:5; Rom.11:36; Rom.15:33; Rom.16:27; ayrıca bkz. Yas.27:15’e ait not; krş. 1Kr.1:36).
1:27 Eşcinsel ilişkilerde bulunmak günahtır ve Kutsal Yasa’da yasaklanmıştır (bkz. Lev.18:22; Lev.20:13; krş. Yar.18-19. bölümler).
1:28 Tanrı’yı tanımakta Bkz. Rom.1:19,Rom.1:21. yararsız düşüncelere Niyet eylemden önce gelir (bkz. Rom.1:21; Mar.7:20-23).
1:32 bildikleri İnsanın kötü davranışları Tanrı’nın isteklerini bilmemekten değil, dikbaşlılıktan ve isyankârlıktan kaynaklanmaktadır.
1:18-3:20 Günah işlemeyen hiç kimse yoktur; bu nedenle herkes Tanrı’nın gazabını hak etmektedir. Tek kurtuluş yolu, Tanrı’nın yüce lütfuyla sağladığı aklanma yoludur (bkz. Rom.3:24).

Videolar

Romalılar Girişi

Genel Bakış: Elçi Pavlus bu mektubu Yeruşalim'e yaptığı bir yolculuk sırasında yazmıştır. Toplanan bağışları oradaki yoksul inanlılara iletmekle görevlendirilmişti (15:25-27). Bu da İ.S. 57-59 yılları arasında, Müjde'yi yaymak için çıktığı üçüncü yolculuğun sonlarında olabilir. Büyük olasılıkla Korint'ten yazmaktadır (Elç.20:1-3). Bundan sonra Yeruşalim'e, Yeruşalim'den de İspanya'ya gitmeyi, yol üzerinde de Roma'ya uğramayı tasarlar (1:9-15; 15:22-32). Daha önce Roma'da Müjde'yi yaymış değildi, ama oradaki inanlıların birçoğunu tanıyordu (16:3-16). Yaydığı Müjde'yi, Tanrı'nın kendisini duyurmaya çağırdığı bildiriyi1 bu mektupta açıklamaktadır. 1:16-17 ayetlerinde şöyle diyor: Müjde'den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin... kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, `İmanla aklanan yaşayacaktır.'»

Mektubun İçeriği: Mektubun ilk önemli konusu, Tanrı'nın gazabına ve yargısına yol açan insan günahıdır2. Pavlus bunu belirttikten sonra insanın bu kötü durumu için Tanrı'nın sunduğu çareyi açıklıyor. Tanrı insanları, İsa Mesih'e iman ettikleri için aklar, Musa'nın Yasası'na uydukları için değil3. Kutsal Yasa'nın gereklerini hiç kimse tümüyle yerine getiremez. Zaten Kutsal Yasa'nın amacı da başkadır. Yasa günahı tanımlar ve ciddiyetini vurgular. Dahası, Pavlus 6:1-23 ayetlerinde, Mesih'e ait olanların yalnız geçmişlerinden ötürü bağışlanmakla kalmadıklarını, günahtan da özgür kılındıklarını açıklar. Pavlus'un dediği gibi, «Günah size egemen olmayacaktır» (6:14). İnananlar Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşadıkça Tanrı'nın istediği gibi yaşamış olacaklardır (8:1-14). Gerçekte Tanrı'nın amacı bunun da ötesine geçiyor (8:14-39): «Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun» (8:29).

Yahudi kökenli olan inanlılar topluluğu her ulustan geleni kabul etmeye başladığı bir sırada Pavlus Tanrı'nın Yahudiler'e ilişkin amacını irdelemeye başlar4. Öyle anlaşılıyor ki, Roma'daki kilise hem Yahudi5 hem de öteki uluslardan6 gelen üyelerden oluşuyordu. Et yiyip yememek, belirli günleri kutlayıp kutlamamak (14:1-6) konusundaki tartışmalar da buna bir ipucu sayılabilir. Pavlus, Müjde'yi öteki uluslara duyurmaya çağrılmıştı, ama kendi halkı için de büyük kaygıları vardı7. Bir başka kaygısı daha vardı, bu da öteki uluslardan olan inanlıların Yahudiler'e neler borçlu olduklarını bilmelerini istemesiydi8.

Pavlus mektubun son bölümlerinde (12:1-15:13) uygulamaya ilişkin öğütleri peş peşe sıralıyor.

Ana Hatlar:

1:1-17 Giriş ve ana konu
1:18-3:20 İnsanın günahı
3:21-5:21 Tanrı, Mesih'e iman edenleri aklar
6:1-8:39 Artık günah size egemen olmayacaktır: Ruh'a bağlı yeni yaşam
9:1-11:36 Tanrı'nın İsrail için tasarladıkları
12:1-15:13 Yaşayan kurbanlar: Doğru davranmaya ilişkin öğütler
15:14-16:27 Pavlus'un tasarladığı ziyaret ve son selamlar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş