Yuhanna 16:7-13

7Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim. 8O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir: 9Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler; 10doğruluk konusunda, çünkü Baba'ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz; 11yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni[a] yargılanmış bulunuyor.
12“Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. 13Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:7 İsa’nın yeryüzünden ayrılmasından (ölümünden, dirilişinden ve göğe yükselmesinden) sonra gerçekleşen gelişmeler ş unlardır: (1) İsa’nın kurtarış sağlayan eylemindeki son adım olan Kutsal Ruh’un gönderilmesi (Yu.16:7-15); (2) duaların yanıtlanması dâhil olmak üzere, Tanrı’nın tasarısı tamamlanmakta olduğu için sevincin de tamamlanması (Yu.16:16-29); (3) Tanrı’nın ve tasarısının anlaşılması sayesinde Tanrı ile imanlılar arasında ve imanlılar ile başka insanlar arasında barışın sağlanması ve böylece Mesih’in vaat ettiği esenliğin verilmesi (Yu.16:29-33). Yardımcı Bkz. Yu.14:16-17’ ye ait not. size gönderirim Bkz. Yu.14:26’ya ait not.
16:8 dünyayı... ikna edecektir Kutsal Ruh kurtuluş müjdesini duyuran imanlılar aracılığıyla dünyada etkindir (Yu.16:7), ancak Kutsal Ruh ikna etmedikçe insanlar günahkâr olduklarını anlayamazlar.
16:9 Günah... iman etmezler İsa Mesih, insanların günah yüzünden uğrayacakları mahkûmiyetten kurtulmaları için gerekli her ş eyi sağladığına göre, kişinin günahkâr olduğuna ikna olması Mesih ile olan ilişkisine (Mesih’in kimliğini ve kurtuluş sağlayan eylemini kabul etmesine veya reddetmesine) bağlıdır.
16:10 doğruluk konusunda Mesih’in kurban olarak ölmesinin Tanrı katında imanlıya sağladığı doğruluk (aklanma) söz konusudur (bkz. Rom.1:17; Rom.3:21-24 ve ilgili notlar). Sadece Kutsal Ruh, kişinin Tanrı katında aklanmanın (doğru sayılmanın) sevaplara değil, Mesih’in çarmıhtaki ölümüne bağlı olduğunu görmesini sağlayabilir. çünkü Baba’ya gidiyorum Mesih’in yüceltilmesinin bir aşaması olan göğe yükselmesi, Tanrı’nın Mesih’in çarmıhta ölerek insanlığı kurtarışını onayladığını gösterir.
16:11 yargı konusunda Dünyanın egemeni olan Şeytan’ın yargılanması, dünyanın da yargılanacağının kesin olduğunu gösterir. bu dünyanın egemeni Bkz. Yu.12:31’e ait not.
16:12 ş imdi bunlara dayanamazsınız ‘Kutsal Ruh’un yardımı olmaksızın bunları anlayamazsınız’ anlamında.
16:13 Gerçeğin Ruhu Bkz. Yu.11:16-17’ ye ait not. gelecekte olacakları Hıristiyanlık’a ilişkin vahyin bütünü, İsa’nın bu sözü söylediği zamanda halen gelecek zamanı ifade ediyordu (bkz. Bilgi Kutusu: Vahiy, s.1653). Kutsal Ruh’un hizmetine ilişkin bu ayetler, özellikle elçilerin YeniAntlaşma’yı kaleme alma hizmetiyle ilgilidir (bkz. Yu.14:26’ya ait not).
16:13-15 Bkz. Bilgi Kutusu: Üçlübirlik, s.1433.
13:1-17:26 İsa’nın Son Yemek’te yaptığı konuşmanın en uzun anlatımı buradadır. Rab’bin Sofrası’na ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir. Konuşmanın özelliği, İsa’nın sevgi konusunu vurgulamasıdır.

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş