1. Korintliler 15:1-4

15
Mesih'in Dirilişinin Önemi
1Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde'yi anımsatmak istiyorum. 2Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz.
3-4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

15:1 Müjde’yi Bkz. Mar.1:1’e ait not. Müjde, Mesih’in, insanların günahlarına karşılık öldüğünü, ölümüyle günaha galip geldiğini ve dirilişiyle ölüme karşı zafer kazandığını ilan eden iyi haberdir. Çarmıha gerilmiş (1Ko.1:23) ve ölümden dirilmiş (1Ko.15:20) olan Mesih, günahkâr ve ölümlü olan insanın Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alması ( 1Ko.11:50; bkz. 1Ko.11:53-57) için tek umuttur.
15:2 müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız Bkz. İbr.3:14 ve ilgili not. boşuna iman etmiş Mesih’in dirilişini inkar etmek imanı anlamsız kılar (bkz. 1Ko.15:12-19).
15:3-4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim Bkz. 1Ko.11:23-24’e ait not. Pavlus, Mesih’in dirilişinden sonra birçok kez görünmesine ilişkin bilgileri kendinden önceki Hıristiyanlar’dan almıştır. Bunun ardından kurtuluş müjdesinin özü gelir:Mesih bizim günahlarımıza karşılık öldü (kendi günahlarına karşılık değil, çünkü O tamamen günahsızdı ; krş. İbr.7:27), gömüldü (gerçekten ölmüş olduğunun teyidi) ve ölümden dirildi. Kutsal Yazılar uyarınca... Kutsal Yazılar uyarınca İlk ifadede Pavlus, Yşa.53:5-6,Yşa.53:11-12’de yazılanları veya Fısıh kurbanını ve Eski Antlaşma’da geçen öbür sunuları ; ikincisinde ise Mez.16:8-11; Yşa.53:10-12’de yazılanları düşünmüş olabilir (krş. Yun.1:17 ve ilgili not). Üçüncü gün Krş. Mat.12:40. Yahudiler’e göre yeni gün güneşin batımıyla başlardı; bu nedenle, bir olayın başladığı ve bittiği günlere ait saatleri tam gün sayarlardı ; örneğin cuma öğleden sonra, cumartesi bütün gün ve pazar sabahı onlara göre üç gün demekti.
15:1-58 Pavlus bu mektubun başlarında Mesih’in çarmıhını ön plana çıkarmaktadır (1Ko.1:17-18,1Ko.1:23; 1Ko.2:2); mektubun sonlarına geldiğinde, Mesih’in dirilişi ile ilgili gerçeği uzun uzadıya işler.

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş