• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:17 Akşam İsa’nın ölümünden önceki perşembe günü.
14:21 İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. kendisi için yazılmış olduğu gibi İsa Mesih, muhtemelen Yşa.53. bölümde yazılanlardan söz etmektedir.
14:22 Yeni Antlaşma Rab’bin Sofrası hakkında üç anlatım sunar (bu ayetler; Mat.26:26-28; Luk.22:19-20; Pavlus’un anlatımı olan, 1Ko.11:23-25). Tüm anlatımlar İsa’nın ekmeği almasını, şükretmesini veya kutsamasını, “Bu benim bedenimdir” diyerek ekmeği bölmesini, kâseyi almasını ve kanın antlaşmayla ilişkisini açıklamasını içerir. Pavlus ve Luka ayrıca İsa Mesih’in Rab’bin Sofrası’nın kutlanmaya devam edilmesine ilişkin buyruğunu kaydeder. İsa Mesih burada, Fısıh Yemeği ile ilgili öğeleri kendisiyle ilişkilendirerek yemeğe yeni bir anlam kazandırmaktadır. Bu benim bedenimdir Bkz. 1Ko.11:23-24 ve ilgili not.
14:24 antlaşma kanıdır Kâsedeki içecek İsa Mesih’in akıtılan kanını, yani ölümünü temsil eder. Söz edilen antlaşma, peygamberlerin önceden bildirdiği yeni antlaşmadır (Yer.31:31-34; Hez.36:24-32). Tanrı’nın, halkına sunduğu vaatlerin gerçekleşmesi ancak Mesih’in günahları bağışlatan ölümü ve dirilişi aracılığıyla mümkündür. Birçokları uğruna Bkz. Mat.20:28; Rom.5:15 ve ilgili notlar.
14:26 İlahi Bkz. Mat.26:30’a ait not. Zeytin Dağı Bkz. Mar.11:1-2’ ye ait not.
14:27 sendeleyip düşeceksiniz İsa Mesih tutuklandığında, öğrenciler cesaretlerini yitirip O’nu terk edeceklerdir (bkz. Mat.26:31’e ait not).
14:28 dirildikten sonra... Celile’ye gideceğim Bkz. Mar.16:7; ayrıca bkz. Tablo: İsa Mesih’in Son Haftası, s. 1466.
14:32 Getsemani bahçesi Zeytin Dağı’nın eteklerindeki bir zeytin korusu (Yu.18:1); İsa Mesih’in sıklıkla gittiği yerlerden biri (bkz. Luk.22:39; Yu.18:2).
14:33 Petrus, Yakup ve Yuhanna Bkz. Mar.5:37’ye ait not.
14:36 Abba, Baba Bkz. Mat.6:9-13’e ait not. Bu kâse Bkz. Mar.10:38’e ait not; Mat.26:39 ve ilgili notlar ; Mesih’in kurban oluşu, Yu.1:29; krş. Yşa.51:17,Yşa.51:21-23.
14:37 Simun Bkz. Mar.1:16’ya ait not. İsa Mesih, kendisini terk etmeyeceğine yönelik cesur iddiası nedeniyle Petrus’a hitap etmiş olabilir (bkz. Mar.14:29-31).
14:38 ayartılmayasınız Buradaki ayartılma, imanlının önüne çıkan tehditler karşısında sadakatini yitirmesidir. Ruh isteklidir Krş. Mez.51:12; Mez.51:10-12’ ye ait not.
14:43 kılıçlı sopalı bir kalabalık Tapınağın dışındaki kamu düzenini korumakla görevli yardımcı kuvvetler veya tapınak muhafızları. Yu.18:3, İsa’yı tutuklayanlar arasında tapınak koruyucuları ile birlikte Romalı askerlerin de bulunduğunu belirtir. başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler Bkz. Yu.11:47’ye ait not. İsa Mesih’i tutuklama emri Yüksek Kurul tarafından verilmişti.
14:45 O’nu öptü Bir saygı ifadesiydi; öğrenciler öğretmenlerini bu şekilde selamlardı.
14:47 Bkz. Yu.18:10. yanında bulunanlardan biri Petrus. Başkâhinin kölesi Malkus.
14:48 “Haydut”burada daha çok ‘asi, yönetim karşıtı’ anlamına gelir.
14:49-50 tapınakta Tapınak avlularında (bkz. Mar.11:27-28’ e ait not). Kutsal Yazılar İsa, Yşa.53. bölümden veya Zek.Mar.13:7’den söz ediyor olabilir (bkz. Zek.Mar.13:7’ye ait not). Mar.14:27’de söz edilen olayın (kısmen de olsa) gerçekleştiği görülmektedir.
14:51 bir genç Bu kişiden yalnızca Markos’ta söz edilir.Adının belirtilmemiş olması, kendisinin YeniAntlaşma’nın bu kitabını kaleme alan Markos olduğunu akla getirir. keten bez Dış giysiler genellikle yün olurdu. Keten giysi, gencin varlıklı bir aileden geldiğini gösterirdi.
14:53 başkâhin Eski başkâhin Hanan’ın damadı Kayafa. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri Bkz. Yu.11:47’ye ait not.
14:53-15:15 İsa Mesih’in yargılanması iki aşamada gerçekleş ir: her biri üç sorgulamadan oluşan Yahudi yargılaması ve ardından Roma yargılaması. Yahudiler’in sorgulamaları: (1) Eski başkâhin Hanan’ın huzurundaki hazırlık sorgulaması (yalnızca Yu.18:12-14,Yu.18:19-23’te geçer); (2) görevdeki başkâhin Kayafa ve Yüksek Kurul’un huzurundaki sorgulama (Yu.14:53-65; bkz. Mat.26:57-68; Luk.22:54-65; Yu.18:24) ve (3) kurulun tüm gece boyunca süren oturumuyla son bulan sonuncu sorgulama (Yu.15:1; bkz. Mat.27:1; Luk.22:66-71). Bunlar resmi bir mahkemeden çok bir soruşturma heyetiydi. Eğer resmi mahkeme olsaydı, Yahudiler kendi kurallarını ihlal etmiş olurdu (bkz. Yu.18:28’e ait not).Aslında onların istediği, Roma mahkemesinde İsa’ya karşı kullanacakları siyasi bir suç bulmaktı. Romalılar’ın sorgulamaları: (1) Pilatus’un huzurundaki sorgulama (Yu.15:2-5; bkz. Mat.27:11-26; Luk.23:1-5; Yu.11:28-19 :16); (2) HirodesAntipas’ın huzurundaki sorgulama (yalnızca Luk.23:6-12’de) ve (3) Pilatus’un huzurunda sonuçlanan sorgulama (Luk.15:6-15). İsa Mesih’in HirodesAntipas’ın huzuruna götürülüşünden söz etmeyen Matta, Markos ve Yuhanna, Pilatus’un huzurundaki iki sorgulamayı bir arada aktarır.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş