Yuhanna 12:35-46

35İsa, “Işık kısa bir süre daha aranızdadır” dedi. “Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. 36Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık oğulları olasınız.”
İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.
Halkın İnadı
37Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde O'na iman etmediler. 38 Bütün bunlar Peygamber Yeşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu:
“Rab, verdiğimiz habere kim inandı?
Rab'bin gücü kime açıklandı?”
39-40 İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti:
“Tanrı onların gözlerini kör etti
Ve yüreklerini nasırlaştırdı.
Öyle ki, gözleri görmesin,
Yürekleri anlamasın
Ve bana dönmesinler.
Dönselerdi, onları iyileştirirdim.”
41Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve O'nun hakkında konuşmuştu. 42Bununla birlikte, önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden, havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. 43Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı.
44İsa yüksek sesle, “Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur” dedi. 45“Beni gören beni göndereni de görür. 46Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:35-36 Işık İsa Mesih (bkz. Yu.1:4 ve Yu.8:12’ye ait notlar).
12:39-40 iman edemiyorlardı Bkz. Yşa.6:10 ve ilgili not; Mat.13:13-14; Mar.4:12; Luk.1:9-10; Elç.28:26-27. Mesih’i reddedenler kötü olanı seçmiş oldu. Tanrı ise onların bu günahlı yüreklerinin cezasını kesinleştirmek üzere ruhsal anlamda “gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı” (ruhsal sezgiden yoksun kalmalarına neden oldu). Yine de birçok Yahudi önder İsa’ya iman etti (bkz. Yu.12:42 ve ilgili not).
12:41 Elçi Yuhanna, Yeşaya Peygamber’in Tanrı’nın yüceliğini anlatan sözlerinden (Yşa.6:3) alıntılayarak bunları İsa’ya ait olduğunu bildirir, böylelikle İsa’nın Tanrı olduğunu bir kere daha vurgular. Yuhanna, Yeşaya’da dile getirilen ‘yücelik’ kavramına İsa’nın ölümünü, dirilişini ve yüceltilmesini de dâhil eder. Özellikle dirilişi ve göğe yükselmesi, İsa’nın gerçek yüceliğini gözler önüne serer. Başka bir deyişle Mesih’in çarmıhta ölmesi, çekilen acının ardından gelen şifayı; dirilmesi, reddedilmenin ardından gelen zaferi; göğe yükselmesi de aşağılanmanın ardından gelen onurlandırmayı yansıtır.
12:42 önderlerin... birçoğu İsa’ya iman etti Havradan atılma korkusu nedeniyle inançlarını gizlemelerine rağmen birçok Yahudi önder yüreklerinde İsa’ya iman etmişlerdi (bkz. Yu.1:7’ye ait not; Yu.9:22’ye ait not; örn. Nikodim, Yu.3:1-2;Aramatyalı Yusuf, Yu.19:38-39 ve ilgili notlar).
12:44 bana iman eden Bkz. Yu.1:7 ve Yu.20:31’e ait notlar; ayrıca bkz. Giriş. beni gönderene Yuhanna’nın tümünde, İsa’nın görevi ile birlikte Baba ve Oğul’un birbirinden ayrılmazlığı vurgulanır (bkz. Yu.4:34’e ait not).
12:46 dünyaya... geldim İsa’nın hem beden almadan önceki varlığını hem de görevini belirtir. ışı k Bkz. Yu.12:35-36 ve ilgili not.

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş