Yuhanna 3:14-38

14 Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. 15Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.
16“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. 17Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. 18O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir. 19Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. 20Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. 21Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.”
Yahya'nın Tanıklığı
22Bundan sonra İsa'yla öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. 23Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. 24 Yahya henüz hapse atılmamıştı. 25O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. 26Öğrencileri Yahya'ya gelerek, “Rabbî” dediler, “Şeria Irmağı'nın karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte O vaftiz ediyor, herkes de O'na gidiyor.”
27Yahya şöyle yanıt verdi: “İnsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. 28 ‘Ben Mesih değilim, ama O'nun öncüsü olarak gönderildim’ dediğime siz kendiniz tanıksınız. 29Gelin kiminse, güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. 30O büyümeli, bense küçülmeliyim.”
31Yukarıdan gelen, herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise, herkesten üstündür. 32Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder, ama tanıklığını kimse kabul etmez. 33O'nun tanıklığını kabul eden, Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. 34Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, Ruh'u ölçüyle vermez. 35 Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na teslim etmiştir. 36Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:14 Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa Bkz. Say.21:8-9 ve 2Kr.18:4’e ait notlar. İnsanoğlu’nun da öylece yukarı kaldırılması Bkz. Yu.8:28; Yu.12:32 ve ilgili not.
3:15-16 iman eden Bkz. Yu.1:7’ye ait not. sonsuz yaşam Hem bu dünyada hem de sonsuza dek Tanrı’yla birlikte yaşamak (bkz. Yu.17:3).
3:16 dünya Dünyadaki tüm insanlar veya tüm yaratılış (bkz. Yu.1:9’a ait not). Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki Tanrı’nın kurtuluş tasarısını gerçekleştirmesine neden olan büyük gerçek (krş. 1Yu.4:7-11). İsa’nın çarmıhtaki ölümü, Tanrı’nın yarattığı varlıkları ne derece ve nasıl sevdiğini gösterir. biricik İfadenin önemi Yar.22:2’de de vurgulanır (bkz. ilgili not). biricik Oğlu’nu verdi İsa’nın eşsizliği ve “oğulluğu”, Yuhanna’nın vurguladığı noktalardan biridir (bkz. Yu.1:14,Yu.1:18; Yu.3:17-18,Yu.3:35-36; Yu.5:19-26; Yu.8:35-36; Yu.10:36; Yu.11:4,Yu.11:27; Yu.17:1; Yu.19:7; Yu.20:31). İsa’nın Oğulluk konumunu gösteren en açık ifade Yu.20:1 7’ dedir; o ayette, İsa’nın ve imanlıların Baba Tanrı’yla ilişkisi açık bir şekilde ayırt edilir. Tanrı Oğlu unvanı, “Tanrı”, “gönderilen itaatkâr kişi”, “Mesih Kral” ve “Davut oğlu” kavramlarını da içerir (ayrıca bkz. Yu.1:49’a ait not).
3:18 İman söz konusu olduğunda kararsızlık veya arada kalmak mümkün değildir; kişi Rab İsa’ya ya iman etmiştir ya da etmemiştir. adına Bkz. Yu.2:23; Mez.5:11 ve ilgili not.
3:22 vaftiz etti Yu.4:2’ den yalnızca öğrencilerin vaftiz ettiği anlaşı lıyor.
3:23 Aynon Şeria Irmağı’nın batısında, Kitopolis’in (Beytşean) güneyindedir.
3:24 Bkz. Luk.1:19-20’ ye ait not; Makale:AntlaşmalarArası Dönem, s. 1361.
3:25 temizlenme Dinsel açıdan temizlenme söz konusudur.
3:26 tanıklık ettiğin Bkz. Yu.1:7’ye ait not. Yahya’nın öğrencileri onun görevini anlamamışlardı.
3:27 Her şey Tanrı’nın yetkisi ve denetimi altındadır. verilmedikçe Bu fiil Yuhanna’da sıkça kullanılır; özellikle Baba’nın Oğlu’na verdiklerinden söz ederken.
3:29 Burada “güvey” İsa Mesih, “dost” Yahya’dır.
3:31 Yukarıdan gelen “Yukarıdan gelmek”, “dünyadan gitmek” ve “göndermek” fiilleri (hepsi eylem içerir) İsa’nın hizmetini tanımlamak için önemlidir. Bu fiiller, İsa’nın görevini (Tanrı’nın eksiksiz ve son vahyi olarak gelmek ve kurtuluşu sağlamak) yerine getirmek üzere Baba’ya olan itaatini vurgular.
3:32 Ne görmüş ne işitmişse İsa’nın görevi gerçeğe (özellikle Baba Tanrı’yla ilgili) tanıklık etmektir; imanlıların tanıklıkları ise İsa Mesih’in sağladığı kurtuluşla ilgilidir. kimse Krş. Yu.3:33. İnsanlar genel olarak İsa’nın öğretisini reddetti.
3:36 sonsuz yaşamı vardır Bkz. Yu.3:15’e ait not. Tanrı’nın gazabı Bkz. Rom.1:18’e ait not. Kurtuluş sağlayan Rab İsa’ya iman edip etmemek Tanrı’nın gözünde bir tercih meselesi değildir; Rab İsa’yı reddetmek, Tanrı’nın yargısını hak eden bir günahtır (bkz. Va.20:15; Yu.16:9 ve ilgili not; krş. 2Se.1:6-10).

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş