Yuhanna 9

9
Kör Bir Adam İyileştiriliyor
1İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. 2Öğrencileri İsa'ya, “Rabbî, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi, yoksa annesi babası mı?” diye sordular.
3İsa şu yanıtı verdi: “Ne kendisi, ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. 4Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. 5 Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı Ben'im.”
6Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. 7Adama, “Git, Şiloah Havuzu'nda yıkan” dedi. Şiloah, gönderilmiş anlamına gelir.
Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. 8Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, “Oturup dilenen adam değil mi bu?” dediler.
9Kimi, “Evet, odur” dedi, kimi de “Hayır, ama ona benziyor” dedi.
Kendisi ise, “Ben oyum” dedi.
10“Öyleyse, gözlerin nasıl açıldı?” diye sordular.
11O da şöyle yanıt verdi: “İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana, ‘Şiloah'a git, yıkan’ dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı.”
12Ona, “Nerede O?” diye sordular.
“Bilmiyorum” dedi.
Ferisiler'in Soruşturması
13Eskiden kör olan adamı Ferisiler'in yanına götürdüler. 14İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün Şabat Günü'ydü. 15Bu nedenle Ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da, “İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum” dedi.
16Bunun üzerine Ferisiler'in bazıları, “Bu adam Tanrı'dan değildir” dediler. “Çünkü Şabat Günü'nü tutmuyor.”
Ama başkaları, “Günahkâr bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir?” dediler.
Böylece aralarında ayrılık doğdu. 17Eskiden kör olan adama yine sordular: “Senin gözlerini açtığına göre, O'nun hakkında sen ne diyorsun?”
Adam, “O bir peygamberdir” dedi.
18Yahudi yetkililer, gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. 19Onlara, “Kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki, şimdi nasıl görüyor?” diye sordular.
20Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler: “Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. 21Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz, ona sorun. Ergin yaştadır, kendisi için kendisi konuşsun.”
22Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer, İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında sözbirliği etmişlerdi. 23Bundan dolayı adamın annesiyle babası, “Ergin yaştadır, ona sorun” dediler.
24Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp, “Tanrı hakkı için doğruyu söyle”[a] dediler, “Biz bu adamın günahkâr olduğunu biliyoruz.”
25O da şöyle yanıt verdi: “O'nun günahkâr olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, kördüm, şimdi görüyorum.”
26O zaman ona, “Sana ne yaptı? Gözlerini nasıl açtı?” dediler.
27Onlara, “Size demin söyledim, ama dinlemediniz” dedi. “Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi O'nun öğrencileri olmak niyetindesiniz?”
28Adama söverek, “O'nun öğrencisi sensin!” dediler. “Biz Musa'nın öğrencileriyiz. 29Tanrı'nın Musa'yla konuştuğunu biliyoruz. Ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz.”
30Adam onlara şu karşılığı verdi: “Şaşılacak şey! O'nun nereden geldiğini bilmiyorsunuz, ama gözlerimi O açtı. 31Tanrı'nın, günahkârları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı, kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. 32Dünya var olalı, bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. 33Bu adam Tanrı'dan olmasaydı, hiçbir şey yapamazdı.”
34Onlar buna karşılık, “Tamamen günah içinde doğdun, sen mi bize ders vereceksin?” diyerek onu dışarı attılar.
Ruhsal Körlük
35İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, “Sen İnsanoğlu'na iman ediyor musun?” diye sordu.
36Adam şu yanıtı verdi: “Efendim, O kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim.”
37İsa, “O'nu gördün. Şimdi seninle konuşan O'dur” dedi.
38Adam, “Rab, iman ediyorum!” diyerek İsa'ya tapındı.
39İsa, “Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim” dedi.
40O'nun yanında bulunan bazı Ferisiler bu sözleri işitince, “Yoksa biz de mi körüz?” diye sordular.
41İsa, “Kör olsaydınız günahınız olmazdı” dedi, “Ama şimdi, ‘Görüyoruz’ dediğiniz için günahınız duruyor.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:2 kim günah işledi...? Din bilginleri, “Günahsız yere ölünmez ve suçsuz yere acı çekilmez” inancına sahiplerdi (krş. Eyüp: Giriş). Bir çocuğun ana rahminde günah işleyebileceğine veya rahme düşmeden önce canın günah işlemiş olabileceğine de inanıyorlardı. Ayrıca bazı insanların başına annelerinin ve babalarının günahları yüzünden cezalar geldiğini düşünüyorlardı (bkz. Hez.18. bölüm). İsa Mesih bu olasılıkların bu kör adam için geçerli olmadığını belirtmiştir.
9:3 Tanrı’nın işleri... görülsün diye İnsanın bakış açısına göre Tanrı’nın, yüceliğinin daha sonra görülmesi için insanın bir süreliğine bile olsa acı çekmesine izin vermesi (adamın kör doğması) haksızlık olarak görülebilir. Ancak Tanrı’nın bakış açısına göre bu acının sonucunda Tanrı’ya verilecek yücelik ve insanın alacağı bereket (adamın iyileşmesi) bu kısa süreli acıya değerdir (krş. Yu.11:4 ve ilgili not; Yu.11:4 0; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s. 1830).
9:4 yapmalıyız Hem İsa’nın hem de öğrencilerinin Tanrı’nın isteğini yerine getirme sorumluluğu vardır. Gece geliyor “Dünyanın ışığı” olan İsa Mesih’in ölmesiyle.
9:5 dünyanın ışığı Bkz. Yu.8:12’ye ait not.
9:6 Krş. Mar.8:22-25.
9:7 Şiloah Havuzu Yeruşalim’in inşa edildiği sırtın güney ucunda bulunan kayaya oyulmuş bu havuz, Kral Hizkiya tarafından geliştirilen sulama sisteminin bir parçasıydı (bkz. 2Kr.20:20; Neh.2:14; Eyü.28:10 ve Yşa.8:6’ya ait notlar).
9:1-12 İsa’nın doğa, cinler ve ölüm üzerindeki yetkisini gösteren mucizeleri, kendisinin Mesih olduğuna ilişkin kanıtlardandı (bkz. Yu.20:31 ve ilgili not; Yşa.29:18; Yşa.35:5 ve ilgili notlar; Yşa.42:7).
9:13 Ferisiler Bkz. Luk.5:17’ye ait not.
9:14 Şabat Günü Krş. Yu.5:16-23; bkz. Yu.5:10’a ait not.
9:16 bazıları... başkaları Krş. benzer düşünce tarzı, Yu.9:30-33.
9:17 O’nun hakkında sen ne diyorsun? Uzun zamandır İsa’nın yaptıklarını gözleyen bu Ferisiler’in, gözleri henüz açılmış bir adama böyle bir soru sormaları onların imansızlıklarını gösterir. peygamberdir Muhtemelen adamın o an aklına gelen en yüksek unvan buydu. İsa’yı önce “bir adam” (Yu.9:11), sonra “öğrencileri tarafından izlenilen (Yu.9:27) bir peygamber”, sonra da “Tanrı’dan gelen bir adam (Yu.9:33) ve tapınılmaya layık biri” (Yu.9:38) olarak tanımlar.
9:18 Yahudi yetkililer Bkz. Yu.1:19-20’ ye ait not. Yahudi yetkililer, önyargıları yüzünden, bu olayın gerçek bir mucize olduğunu kabul etmek yerine onu karalamaya çalıştılar.
9:22 havra dışı etmek Dışlama uygulamasına Ezra’nın döneminden itibaren rastlanmaktadır (Ezr.10:8). Daha sonraki Yahudi kaynaklara göre, bu ceza kısa süreli uzaklaştırmadan kalıcı olarak dışlamaya kadar varan derecelerde uygulanabiliyordu. Havra, Yahudi toplum yaşamının merkezi olduğundan, ihraç edilmek kişiyi önemli ekonomik bağlardan olduğu gibi birçok sosyal ilişkiden de koparıyordu (daha sonraki dönemlerde, cezanın bazı uygulanış biçimlerinde, dışlanan kimsenin ibadetten uzaklaştırılmadığı görülür).
9:24 Tanrı hakkı için doğruyu söyle Grekçe’den birebir çevirisi: “Tanrı’ya yücelik ver”. Bu deyim birine ant içirmek için kullanılırdı (bkz. Yşu.7:19).
9:31 Tanrı’nın, günahkârları dinlemediğini Krş. Yu.9:16.
9:30-33 Tanrı bilgisine sahip olmayan bu sıradan adam bile olan bitenle ilgili iyi bir mantık yürütmüştür.
9:35-38 Adam gözlerinin açılmasının Tanrı’nın gerçekleştirdiği bir mucize olduğuna zaten inanıyordu (Yu.9:6-7).
9:39 yargıçlık etmek üzere İsa Mesih yargılamak üzere gelmemiştir (bkz. Yu.3:17; Yu.12:47 ve ilgili not), ancak O’na inanmayı reddedenler kendilerini ruhsal anlamda körlüğe ve yargıya mahkûm etmektedirler. İkinci gelişinde yargılama görevini yerine getirecektir (bkz. Yu.5:20-28).
9:40-41 Günahkâr olarak gördükleri bir adamın kendilerini ruhsal anlamda kör olarak nitelemesini kabul edemiyorlardı. Ancak iddiaları, eylemlerinin ortaya çıkardığı ruhsal körlüklerinden ve ihtiyaçlarından tamamen habersiz olduklarını gösteriyordu.

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş