Hakimler 11:14-27

14Yiftah yine Ammon Kralı'na ulaklar göndererek 15şöyle dedi: “Yiftah diyor ki, İsrailliler ne Moav ülkesini, ne de Ammon topraklarını aldı. 16Mısır'dan çıktıkları zaman Kamış Denizi'ne kadar çölde yürüyerek Kadeş'e ulaştılar. 17 Sonra Edom Kralı'na ulaklar göndererek, ‘Lütfen topraklarından geçmemize izin ver’ dediler. Edom Kralı kulak asmadı. İsrailliler Moav Kralı'na da ulaklar gönderdi, ama o da izin vermedi. Bunun üzerine Kadeş'te kaldılar.
18 “Çölü izleyerek Edom ile Moav topraklarının çevresinden geçtiler; Moav bölgesinin doğusunda, Arnon Vadisi'nin öbür yakasında konakladılar. Moav sınırından içeri girmediler. Çünkü Arnon Vadisi sınırdı.
19 “Sonra Heşbon'da egemenlik süren Amorlular'ın Kralı Sihon'a ulaklar göndererek, ‘Ülkenden geçip topraklarımıza ulaşmamıza izin ver’ diye rica ettiler. 20Ama Sihon İsrailliler'in topraklarından geçip gideceklerine inanmadı. Bu nedenle bütün halkını toplayıp Yahesa'da ordugah kurdu ve İsrailliler'le savaşa tutuştu.
21“İsrail'in Tanrısı RAB, Sihon'u ve bütün halkını İsrailliler'in eline teslim etti. İsrailliler Amorlular'ı yenip o yöredeki halkın bütün topraklarını ele geçirdiler. 22Arnon Vadisi'nden Yabbuk Irmağı'na, çölden Şeria Irmağı'na kadar uzanan bütün Amor topraklarını ele geçirdiler.
23“İsrail'in Tanrısı RAB Amorlular'ı kendi halkı İsrail'in önünden kovduktan sonra, sen hangi hakla buraları geri istiyorsun? 24İlahın Kemoş sana bir yer verse oraya sahip çıkmaz mısın? Biz de Tanrımız RAB'bin önümüzden kovduğu halkın topraklarını sahipleneceğiz. 25 Sen Moav Kralı Sippor oğlu Balak'tan üstün müsün? O hiç İsrailliler'le çekişti mi, hiç onlarla savaşmaya kalkıştı mı? 26İsrailliler üç yüz yıldır Heşbon'da, Aroer'de, bunların çevre köylerinde ve Arnon kıyısındaki bütün kentlerde yaşarken neden buraları geri almaya çalışmadınız? 27Ben sana karşı suç işlemedim. Ama sen benimle savaşmaya kalkışmakla bana haksızlık ediyorsun. Hakim olan RAB, İsrailliler'le Ammonlular arasında bugün hakemlik yapsın.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:13-15 İsrailliler Kenan topraklarına ilk yaklaştıkları zaman bu bölge Amor Kralı Sihon tarafından yönetilmekteydi (bkz. Say.21:29); Sihon burayı Moavlılar’dan almıştı. Zamanla Ammonlular, Moav üzerinde egemenlik kurdular ve önceden Moav’a ait olan bütün topraklar üzerinde hak iddia ettiler.
11:14-27 Yiftah zamanın uluslararası politikalarına göre bir yanıt vermiştir. Mektup, halkların tapındığı ilah veya ilahların ülke sınırlarını oluşturup koruduğuna ve tüm sınır çekişmelerinde kararı belirlediğine dair genel inanışı yansıtmakta ve yapılan açıklamalarda bu inanıştan yola çıkılmaktadır. Yiftah’ın, İsrail’in toprakları üzerindeki hakkını savunması üç temele dayanır: (1) İsrailliler bu toprakları Ammonlular’dan değil, Amorlular’ın kralı Sihon’dan almıştır (Hak.11:15-22); (2) Bu toprakları İsrail’e RAB bahş etmiştir (Hak.11:23-25); (3) İsrail bu topraklara uzun zamandan beri sahiptir (Hak.11:26-27).
11:16 Kadeş Kadeş-Barnea (bkz. Say.20:1’e ait not).
11:21 İsrail’in Tanrısı RAB Bkz. Hak.11:13 ve Hak.11:14-27’e ait notlar. Savaş yalnızca ulusların savaşçıları arasında değil, ilahlar arasında da geçen bir mücadele olarak görülmekteydi (krş. Çık.12:12; Say.33:4).
11:24 Kemoş Moavlılar’ın baş ilahı. O zamanlar, ya Ammon kralı Moav’ı da yönetmekteydi ya da iki krallık arasında bir ittifak vardı (bkz. Hak.10:6’ya ait not).
11:25 Balak’tan Bkz. Say.22-24. bölümler.
11:26 üç yüz yıldır Bkz. Giriş.
11:27 Hakim Bkz. 1Sa.24:15. Hakimler Kitabı’nda tekil ad olarak “hâkim” sözcüğünün, yalnız burada İsrail’in asıl hâkimi RAB için kullanılması önemli ve anlamlıdır. Evrenin Hâkimi olan RAB, en yüksek makamdadır.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş