Zekeriya 4:6-12

6 Bunun üzerine şöyle dedi: “RAB Zerubbabil'e, ‘Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhum'la başaracaksın’ diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 7Sen kim oluyorsun, ey ulu dağ? Zerubbabil'in önünde bir düzlük olacaksın! O tapınağın son taşını çıkarırken, halk da, ‘Ne güzel, ne güzel!’ diye bağıracak.”
8RAB bana yine seslendi: 9“Bu tapınağın temelini Zerubbabil'in elleri attı, tapınağı tamamlayacak olan da onun elleridir. O zaman beni size Her Şeye Egemen RAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız.
10 “Küçük işleri yapma gününü kim küçümsüyor? İnsanlar Zerubbabil'in elinde çekülü görünce sevinecekler.
–“Bu yedi kandil RAB'bin bütün yeryüzünde dolaşan gözleridir.”–
11Meleğe, “Kandilliğin sağındaki ve solundaki bu iki zeytin ağacı nedir?” diye sordum, 12“Altın gibi yağ akıtan iki altın oluğun yanındaki bu iki zeytin dalı nedir?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:6 benim Ruhum’la Bkz. “yağ”, Zek.4:12. RAB, bu sözleriyle hem Zerubbabil’i tapınağın yeniden inşa edilmesi için cesaretlendirir (Zek.4:7-10) hem de inşa sırasında Kutsal Ruh’un onu güçlendireceği güvencesini verir (bkz. Hag.2:5 ve ilgili not).
4:7 dağ... düzlük Zerubbabil Tanrı’nın Ruhu’na güvendiği takdirde (Zek.4:6) büyük engelleri aşacaktır. Buradaki “dağ”, tapınağın yeniden inşa edilmesine engel olmaya çalışanları (Ezr.4:1-5,Ezr.4:24) ve halkın tembelliğini ve isteksizliğini (krş. Hag.1:14; Hag.2:1-5) ifade ediyor olabilir (krş. Yşa.40:4; Yşa.41:15; Yşa.49:11; Mat.17:20; Mat.21:21; 2Ko.10:4). son taşını Tapınağın inşasının tamamlandığını göstermek üzere yerleştirilen son taştır. Köşetaşı da olabilir (bkz. Mez.118:22 ve ilgili not). Ne güzel, ne güzel! Bkz. Zek.3:2.
4:8 RAB... seslendi Bkz. Zek.1:1 ve ilgili not.
4:9 temelini... attı İÖ 536’ da (Ezr.3:8-11; Ezr.5:16). tamamlayacak İÖ 516’ da (bkz. Ezr.6:14-16 ve ilgili notlar).
4:10 Küçük işleri yapma günü Bazıları bu tapınağın onarımını Süleyman’ın inşa ettirdiği tapınakla kıyaslayarak küçümsediler (bkz. Ezr.3:12; Hag.2:3 ve ilgili not); halbuki tapınağın yeniden inşası (bkz Yşa.2:1-4; Hez 40-48) Tanrı’nın İsrail’le ilgili tasarısının gerçekleşmesi (halkın eski hale kavuşması) için hayati öneme sahipti; bu yüzden tapınakla ilgili her iş gayretle yapılmalıydı. çekülü İş in tamamlandığını gösterir. Sözcük İbranicesi’nden “ayrılan (seçilmiş) taş” diye de çevrilebilir; bu şekilde anlaşılırsa, Zek.4:7’de geçen “son taş”a gönderme yapılmaktadır. yedi... gözleridir Bkz. Zek.3:9’a ait not. Yeruşalim’de yaşananların dünyayı gözleyen Tanrı’nın denetimi altında olduğu belirtilmektedir.
4:1-14 Tanrı, gücünün onlarla birlikte olduğunu ve Ruhu’yla Zerubbabil’i donatıp ona destek olacağını halkına hatırlatarak tapınağı yeniden kurmaları konusunda onları yüreklendirir (bkz. Zek.4:6-12).
4:12-14 İki zeytin dalı, Kral Davut’un soyundan olan Zerubbabil ile Kâhin Yeşu’yu temsil eder. Bu iki önder Tanrı’nın (örn. tapınaktaki ve halkın yaşamlarındaki) isteğini, ancak O’nun Ruhu’nun gücüyle (Zek.4:6) gerçekleştirebilecektir. Kâhinlik ve kraliyet soyları ile bunların sorumluluklarından söz edilmesi, Mesih’in hem Kral hem Kâhin oluşuna işaret eder (krş. Zek.6:13 ve ilgili not ; Mez.110; İbr.7. bölüm). Meshetmek için kullanılan yağ (Zek.4:12), Kutsal Ruh’u simgelemektedir (Zek.4:6).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş