1. Krallar 12:28-29

28 Kral, danışmanlarına danıştıktan sonra, iki altın buzağı yaptırıp halkına, “Tapınmak için artık Yeruşalim'e gitmenize gerek yok” dedi, “Ey İsrail halkı, işte sizi Mısır'dan çıkaran ilahlarınız!” 29Altın buzağılardan birini Beytel, ötekini Dan Kenti'ne yerleştirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
12:28 iki altın buzağı Aramlılar ve Kenanlılar, ilahlarını, güç ve verimlilik göstergesi olarak buzağı veya boğa sırtında tasvir ederlerdi (bkz. Hak.2:13’e ait not); bu buzağılar ilahlar için bir tür tahttı. İsrail Kralı halkın, RAB’bin tahtı olanAntlaşma Sandığı’nın bulunduğu Yeruşalim’e (dolayısıyla Yahuda Krallığı’na) gitmesini önlemek amacıyla alternatif bir tapınma merkezi sunmak istemişti; ayrıca bu şekilde Kenanlılar’ın da bu tapınmaya katılmasını sağlayarak krallığının nüfuzunu koruyup güçlendirmeyi amaçlıyordu. Oysa bu yaptığı korkunç bir günahtı (krş. Çık.32. bölüm).
12:29 Tarihi öneme sahip bu iki kenti seçen Yarovam, krallığın en uzak bölgesinde bir tapınma merkezi kurarak halka bir daha Yeruşalim’e gitmelerinin gerekmediğini duyuruyordu. Beytel Kent, Yeruşalim’in yaklaşık 20 km kuzeyinde, Efrayim sınırı yakınlarında, Benyamin toprakları içinde yer almaktaydı (Yşu.18:11-13,Yşu.18:22). Beytel, İsrailoğulları’nın RAB’be tapınmasında tarih boyunca ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur (bkz. Yar.12:8; Yar.28:11-19; Yar.35:6-7; Hak.20:26-28; 1Sa.7:16). Dan Kenti’ne Hermon Dağı’nın yakınlarında, ülkenin en kuzey kesiminde yer almaktaydı. Hâkimler dönemi sırasında da bu kentte putperestlik yaygındı (Hak.18:30-31).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş