Yaratılış 28:11-19

11Bir yere varıp orada geceledi, çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. 12 Düşte yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı'nın melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı. 13 RAB yanıbaşında durup, “Atan İbrahim'in, İshak'ın Tanrısı RAB benim” dedi, “Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. 14 Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak. 15Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım.”
16Yakup uyanınca, “RAB burada, ama ben farkına varamadım” diye düşündü. 17Korktu ve, “Ne korkunç bir yer!” dedi, “Bu, Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı.”
18Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti, üzerine zeytinyağı döktü. 19Oraya Beytel[a] adını verdi. Kentin önceki adı Luz'du.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:19-35:29 Bkz. Giriş.
28:10-22 Yakup vaat edilen topraklardan ayrılmak üzere iken, Tanrı ona görünüp onu güçlendirir. Paddan-Aram’dan hiçbir şeyi olmaksızın ayrıldıktan sonra servet sahibi olarak topraklarına döndüğünde Tanrı Yabbuk Irmağı’nın kıyısında (Yar.32:22-32) ona tekrar görünecektir.
28:12-17 Yakup’un bu düşü, hem Tanrı’nın her şeye egemen olduğunu (Yar.28:13-15’te antlaşma koşullarını bildirir) hem de yaratılışa duyduğu yakınlığı (Yar.28:16-17) gösterir.
28:14 yeryüzünün tozu kadar Bkz. Yar.13:16’ya ait not. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla kutsanacak Bkz. Yar.12:3. İsa Mesih, kendisinin RAB ile insan arasındaki tek köprü, tek aracı olduğunu söyleyecektir (bkz. Yu.1:51 ve ilgili not; Yu.14:6; 1Ti.2:5).
28:15 seninle birlikteyim Bkz. Yar.26:3’e ait not. Senden ayrılmayacağım Tek gerçek Tanrı, Yakup’a gittiği her yerde onunla birlikte olacağını vaat etmektedir. Putperestlikte ise ilahlar sadece yereldi ve ancak kendi bölgelerindeki insanları koruyabildiklerine inanılırdı.
28:19 Beytel ‘Tanrı’nın evi’ anlamına gelir.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş