Yaratılış 32:22-32

Yakup Güreş Tutuyor
22Yakup o gece kalktı; iki karısını, iki cariyesini, on bir oğlunu yanına alıp Yabbuk Irmağı'nın sığ yerinden karşıya geçti. 23Onları geçirdikten sonra sahip olduğu her şeyi de karşıya geçirdi. 24Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti. 25Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı. 26Adam, “Bırak beni, gün ağarıyor” dedi.
Yakup, “Beni kutsamadıkça seni bırakmam” diye yanıtladı.
27Adam, “Adın ne?” diye sordu.
“Yakup.”
28 Adam, “Artık sana Yakup değil, İsrail[a] denecek” dedi, “Çünkü Tanrı'yla, insanlarla güreşip yendin.”
29Yakup, “Lütfen adını söyler misin?” diye sordu.
Ama adam, “Neden adımı soruyorsun?” dedi. Sonra Yakup'u kutsadı.
30Yakup, “Tanrı'yla yüzyüze görüştüm, ama canım bağışlandı” diyerek oraya Peniel[b] adını verdi.
31Yakup Peniel'den ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü aksıyordu. 32Bu nedenle İsrailliler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri yemezler. Çünkü Yakup'un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:19-35:29 Bkz. Giriş.
32:22 Yabbuk Lut Gölü’nün yaklaşık 35 km kuzeyinden (bugünkü Ürdün Irmağı’na) akan Zerka Irmağı.
32:24 yalnız kaldı Beytel’de olduğu gibi (Yar.28:10-22). Bir adam Tanrı kendisini bu şekilde göstermiştir (bkz. Yar.32:30; Yar.16:7’ye ait not; Hoş.12:4-5). güreşti Burada bir sözcük oyunu vardır: Tanrı Yabbuk’ta Yakup’la güreşir. Yakup hayatı boyunca üstün olmaya çalışmıştı; önce Esav’a sonra da Lavan’a karşı.Ancak Kenan topraklarına dönmek üzereyken Esav veya başka bir insanla değil, Tanrı’yla “güreşmesi” gerektiğini gördü.
32:25 yenemeyeceğini... uyluk kemiğinin başına çarptı Tanrı, Yakup’un güreşebileceği bir biçime büründüyse de istediğinde onu etkisiz kılabileceğini gösterir.
32:26 beni kutsamadıkça Yakup sonunda kutsamanın ancak Tanrı’dan geldiğini kabul eder.
32:28 artık sana Yakup değil Vaat edilen topraklara girmek üzere olan Yakup kutsamanın Tanrı’dan geldiğini kabul ettiğinde Tanrı da onun adını değiştirerek Yakup’u hizmetkârı olarak kabul eder (bkz. Yar.17:5 ve ilgili not; Yar.35:10). İsrail ‘Tanrı’yla güreşir’ (ya da ‘Tanrı güreşir’) anlamına gelir.
32:29 Yakup’u kutsadı Yakup’un gece boyunca Tanrı’yla güreşmesi, Tanrı’nın onun yaşamını kutsamasıyla son buldu. Bu andan itibaren Yakup yaşamının kutsanması için kendi çabalarına değil, Tanrı’nın tasarısına, vaatlerine ve bereketlerine bağlı olduğunu kavradı. Tanrı daha sonra bu gerçeği İsrail (Yakup) soyuna hatırlatacaktır (Zek.Yar.4:6).
32:30 Tanrı’yla yüz yüze görüştüm Bkz. Yar.16:13’e ait not; Çık.24:10; Çık.33:23; Say.12:18; ayrıca bkz. Hak.6:22-23; Hak.13:22. Peniel ‘Tanrı’nın yüzü’ anlamına gelir.
32:31 güneş doğdu Bu vurgunun yapılmasının nedeni, muhtemelen Yakup’un yeni bir yaşama başlamış olmasıdır; yıllardır Tanrı’nın kutsamasını almak için insanlarla (ağabeyiyle, babasıyla ve Lavan’la, 27-31. bölümler) mücadele eden Yakup artık kendi tasarılarına ve gücüne güvenmekten vazgeçmiştir. Tanrı’nın kutsamasının kişinin mücadelesine bağlı olmadığını, Tanrı’nın bunu O’na güvenen kişiye verdiğini öğrenmiştir.
32:32 uyluk kemiğinin üzerindeki siniri Muhtemelen siyatik kasını.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş