Levililer 25:1-38

25
Şabat Yılı
1 RAB Sina Dağı'nda Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrail halkına de ki, ‘Size vereceğim ülkeye girdiğiniz zaman, ülke RAB için Şabat'ı kutlamalı. 3Altı yıl tarlanı ekeceksin, bağını budayacaksın, ürününü toplayacaksın. 4Ama yedinci yıl toprak dinlenecek. O yıl Şabat Yılı olacak, RAB'be adanacak. Tarlanı ekmemeli, bağını budamamalısın. 5Hasadının ardından süreni biçmeyecek, budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksın. O yıl ülke için dinlenme yılı olacak. 6Şabat Yılı'nda ülke ne ürün verirse, sizin için, köleleriniz, cariyeleriniz, yanınızda çalışan ücretliler ve aranızda yaşayan yabancılar için yiyecek olacak. 7Ülkede yetişen ürünler kendi hayvanlarınızı da yabanıl hayvanları da doyuracak.’ ”
Özgürlük Yılı
8“ ‘Yedi yılda bir kutlanan Şabat yıllarının yedi kez geçmesini bekleyin. Yedi kez geçecek Şabat yıllarının toplamı kırk dokuz yıldır. 9Sonra, yedinci ayın onuncu günü, yani günahları bağışlatma günü, bütün ülkede yüksek sesle boru çalınacak. 10Ellinci yılı kutsal sayacak, bütün ülke halkı için özgürlük ilan edeceksiniz. O yıl sizin için özgürlük yılı olacak. Herkes kendi toprağına, ailesine dönecek. 11Ellinci yıl sizin için özgürlük yılı olacak. O yıl ekmeyecek, ürünün ardından süreni biçmeyecek, budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksınız. 12Çünkü o yıl özgürlük yılıdır. Sizin için kutsaldır. Yalnız tarlalarda kendiliğinden yetişeni yiyebilirsiniz.
13“ ‘Özgürlük yılında herkes kendi toprağına dönecek. 14Bir komşuna tarla satar ya da ondan tarla alırsan, birbirinize haksızlık yapmayacaksınız. 15Eğer sen ondan alıyorsan, özgürlük yılından sonraki yılların sayısına göre ödeyeceksin, o da sana ürün yıllarının sayısına göre satacak. 16Yılların sayısı çoksa fiyatı artıracak, azsa indireceksin. Çünkü sana yıllık ürünlerini satıyor. 17Birbirinize haksızlık yapmayacak, Tanrınız'dan korkacaksınız. Tanrınız RAB benim.
18“ ‘Kurallarıma uyacak, ilkelerimi özenle yerine getireceksiniz. Böylece ülkede güvenlik içinde yaşayacaksınız. 19Ülke de ürün verecek, sizi doyuracak ve orada güvenlik içinde oturacaksınız. 20Toprağımızı ekmez, ürünümüzü toplamazsak, yedinci yıl ne yiyeceğiz? diye sorarsanız, 21altıncı yıl size öyle bir bereket göndereceğim ki, toprak üç yıllık ürün verecek. 22Sekizinci yıl toprağınızı ekerken, dokuzuncu yıl ürün alıncaya kadar eski ürününüzü yiyeceksiniz.
23“ ‘Tarlanız temelli olarak satılamaz. Çünkü bana aittir. Sizse yabancısınız, konuğumsunuz. 24Miras alacağınız ülkenin her yerinde tarlanın asıl sahibine tarlasını geri alma hakkı tanımalısınız. 25Kardeşlerinizden biri yoksullaşır, toprağının bir parçasını satmak zorunda kalırsa, en yakın akrabası gelip toprağı geri alabilir. 26Toprağını satın alacak yakın bir akrabası yoksa, sonradan durumu düzelir, yeterli para bulursa, 27satış yaptıktan sonra geçen yılları hesaplayacak ve geri kalan parayı toprağını sattığı adama ödeyip toprağına dönecek. 28Ancak toprağını geri alacak parayı bulamazsa, toprak özgürlük yılına kadar onu satın alan adama ait olacak. O yıl toprağı elinden çıkaracak, satan adam da toprağına kavuşacak.
29“ ‘Surlu bir kentte evini satan adamın evi sattıktan tam bir yıl sonrasına kadar onu geri alma hakkı olacaktır. 30Eğer bir yıl içinde evini geri almazsa, ev temelli olarak alıcıya geçecek, kuşaklar boyunca yeni sahibinin olacaktır. Özgürlük yılında ev yeni sahibinin elinden alınmayacaktır. 31Ama surlarla çevrilmemiş köylerdeki evler tarlalar gibi işlem görecektir. İlk sahibinin evi geri alma hakkı olacak, özgürlük yılında evi satın alan onu geri verecektir.
32“ ‘Ancak Levililer kendilerine ait kentlerde sattıkları evleri her zaman geri alma hakkına sahiptirler. 33Eğer bir Levili bu kentlerde sattığı evi geri alamazsa, özgürlük yılında ev kendisine geri verilecektir. Çünkü Levililer'in kentlerindeki evler onların İsrail halkının arasındaki mülkleridir. 34Kentlerinin çevresindeki otlaklar ise satılamaz. Çünkü bunlar onların kalıcı mülküdür.
35 “ ‘Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse, ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. 36Ondan faiz ve kâr alma. Tanrın'dan kork ki, kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin. 37 Ona faizle para vermeyeceksin. Ödünç verdiğin yiyecekten kâr almayacaksın. 38Ben Kenan ülkesini size vermek ve Tanrınız olmak için sizleri Mısır'dan çıkaran Tanrınız RAB'bim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
25:4 Bkz. Çık.23:10-11. İsrailliler, tarlalarının verimliliğini sürdürmek amacıyla toprağı, tıpkı Şabat Yılı ve kölelik süresiyle ilgili uygulamada olduğu gibi, dinlenmeye bırakırdı (bkz. Çık.21:2 ve ilgili not).
25:9 günahları bağışlatma günü Bkz. Lev.16:1-34’e ait notlar; ayrıca bkz. Lev.23:27.
25:10 Ellinci yılı Muhtemelen yedinci Şabat Yılı’ndan sonraki nadas yılı veya ilk ve son yıllar hesaba katılırsa kırk dokuzuncu yıldır. Eski ile YeniAntlaşma arasındaki döneme ait Yahudi kaynaklarda ikinci yoruma ağırlık verilir. bütün ülke... ilan edeceksiniz Bkz. Lev.25:39-43,Lev.25:47-55; krş. Yşa.61:1-2; Luk.4:16-21. Günahları Bağışlatma Günü’nün bitiminde borular çalınarak özgürlük yılının başladığı ilan edilirdi (krş. Lev.23:24). Özgürlük yılında bütün borçlar silinir, satılan mal mülk ve topraklar asıl sahibine iade edilirdi.
25:13 Bkz. Lev.25:10. RAB yoksulların zararına olan toprak sahipliğini yasaklar. Topraklar RAB’be aittir (Lev.25:23) ve Tanrı’nın halkı bu topraklarda yalnızca konuktur (krş. 1Ta.29:15; İbr.11:13).
25:15 ürün yıllarının sayısına İsrail’de toprak satışı, bir bakıma özgürlük yılına kadar süren kira sözleşmesiydi (bkz. Lev.27:18,Lev.27:23).
25:24 Asıl sahibin tarlasını geri satın alma hakkı.
25:25 en yakın akrabası gelip toprağı geri alabilir Bkz. Yer.32:6-15. Naomi ve Rut’la ilgili öyküde söz konusu durum buydu (Rut.4:1-4). Buna ek olarak yakın akrabanın dul eşle evlenme ve aileye bakma yükümlülüğü vardı (bkz. Yas.25:5-10) ; yalnızca Boaz her iki görevi üstlenmeye razıydı (Rut.2:20’ye ait not; Rut.4:9-10).
25:33 Levililer’in kentlerindeki Bkz. Say.35:1-8; Yşu.21:1-42.
25:36 faiz Anafikir her türlü faizi yasaklamak değil, yoksulların borç yüzünden köle olarak satılmasını önleyerek onlara yardımcı olmaktır. Kutsal Yasa ödünç vermeyi yasaklamamakla birlikte, karşılıksız vermeyi özendirir.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş