Yuhanna 1:1-4

1
Tanrısal Söz
1Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi[a] ve Söz Tanrı'ydı. 2Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. 3Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. 4Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Başlangıçta Öncesizliği belirten bu ifade Yar.1:1’deki (bkz. ilgili not) ifadeyi çağrıştırır; bu şekilde konu yaratılışa bağlanmıştır. Yar.1:1’de yaratılışın nasıl başladığı, Yu.1:1-5’te ise Söz’ün beden almadan önceki durumu anlatılır; böylelikle Söz’ün, yaratılışın öncesinde var olduğu vurgulanır. Söz Grekler bu sözcüğü (Grekçesi “logos”) hem ‘söylenen söz’hem ‘akıl’hem de evrenle ilgili olarak kullanıldığında ‘her şeyi bir arada tutan ve yöneten mantık ilkesi’anlamında kullanırdı. Yahudiler bu sözcüğü Tanrı’nın, aracılığıyla evreni bilgece yarattığı ve yönettiği “söz” (bkz. Mez.33:6; Mez.119:89; Mez.147:15,Mez.147:18; krş. Özd.8:21-30) ve kendi halkı İsrail’e verdiği Kutsal Yasa (bkz. Yas.32:47) anlamlarında kullanırdı. Yas.1:1-14’ te geçen Söz (logos), Tanrı’nın evreni yaratmak, devam ettirmek, insanlığı kurtarmak, yargılamak ve kendisini açıklamak için görevlendirdiği Tanrı Oğlu olduğunu ifade eder. Tanrı’yla birlikteydi Grekçe’den “Tanrı’daydı” diye de çevrilebilir (bkz. Bilgi Kutusu:Üçlübirlik, s. 1433). Tanrı’ydı Söz tümüyle Tanrı’dır (bkz. Rom.9:5’e ait not). İsa’nın tanrılığı, Yeni Antlaşma’nın kilit ve temel kavramlarından biridir.
1:4 Yaşam Yuhanna’nın ana temalarından biri. Bu sözcük Kutsal Kitap’ta en çok Yuhanna’da geçer. Yaşam Mesih’in armağanıdır (Yu.10:28); kendisi de bizzat “yaşam”dır (Yu.14:6). Sonsuz yaşamın temeli Tanrı’yı tanımak, Tanrı’yla ilişki içinde olmaktır (Yu.17:3). İnsanların ışığıydı Yuhanna’da “ışık”, İsa Mesih’i veya öğretilerini ifade eder. Işık ve yaşam birbirine bağlıdır ve hem Yar.1. bölümde geçen ilk yaratılışı hem de YeniAntlaşma’daki yeni yaratılışı çağrıştırır (bkz. Yu.8:12; Yu.12:35-46; 2Ko.4:6; 1Yu.1:7).

Videolar

Yuhanna Girişi

Kitabın Özelliği: Yuhanna, Matta'dan, Markos'tan ve Luka'dan farklı konuları vurgular. İsa'nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa'nın başlangıçtan beri Tanrı'yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar (1:1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar İsa'nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. («Belirti» olarak çevrilen Grekçe sözcük dile uygunluk açısından yer yer «doğaüstü belirti» ya da «mucize» olarak çevrilmiştir). Yuhanna'da birkaç yerde örnekten söz edilmekle birlikte (10:6; 16:25), benzetme sözcüğü hiç geçmez. Bunların yerine İsa'nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna, Celile'de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken Yeruşalim'de geçen olaylara daha çok yer verir. İsa'nın, tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (13-16 bölümleri) ve 17. bölümdeki duası bunların en önemlileridir. İsa'nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha çok yer verilir (20 ve 21).

Amaç ve İçerik: Yuhanna'nın farklı yaklaşımı hiç de şaşırtıcı değildir. Bizzat kendisi şöyle diyor: «İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır» (20:30-31). Görülüyor ki, iman konusu güçlü bir biçimde vurgulanıyor1. Dinleyicilerin İsa'ya gösterdikleri ilgi, iman edip etmemeleriyle ölçülüyor2. Sonsuz yaşam konusu ayrıca vurgulanıyor3. İsa diyor ki, «Ben, insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim» (10:10) ve «Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır» (17:3).

Kitapta üzerinde durulan başka bir konu, Yahudi önderlerin dinmeyen karşı koymalarıdır4. Nitekim İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyenler de bu önderler oldu.

Bununla birlikte kitabın ana amacı, İsa'nın kim olduğunu açıklamaktır. İsa'ya «Söz»5, «Mesih»6, «Tanrı Oğlu»7, «İnsanoğlu»8 ve daha birçok unvan9 verilir. İsa-Baba Tanrı ilişkisi konusundaki öğreti bu açıklamalarla içiçedir10. İsa bu kitapta 109 kez Tanrı'yı «Baba» diye anar. 23 kez de Tanrı'dan, «beni gönderen» diye söz eder. İsa'nın Baba'ya dönmesinden sonra inanlılara gönderilen Kutsal Ruh'la11 ilgili öğretiyi de anmalıyız. Bundan başka İsa Tanrı'yla inanlılar arasındaki harikulade ilişkilerden söz eder12. Bu konuda şöyle diyor: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız» (14:23).

Ana Hatlar:

1:1-18 Giriş
1:19-51 Vaftizci Yahya ve İsa'nın ilk öğrencileri
2:1-11:57 İsa'nın konuşmaları ve yaptığı mucizeler
12:1-19:42 İsa'nın ölümünden önceki son haftası
20:1-21:25 İsa'nın dirilişinden sonra izleyicilerine görünmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş