Yasa'nın Tekrarı 1:1-14

1
İsrailliler'in Horev Dağı'ndan Ayrılışı
1Şeria Irmağı'nın doğu yakasındaki çölde, Suf'un karşısında Arava'da, Paran ile Tofel, Lavan, Haserot, Di-Zahav arasında Musa İsrailliler'e şunları anlattı. 2Horev'den Seir Dağı yoluyla Kadeş-Barnea'ya gitmek on bir gün sürer. 3Mısır'dan çıktıktan sonra kırkıncı yılın on birinci ayının birinci günü, Musa RAB'bin, kendisi aracılığıyla İsrailliler'e neler buyurduğunu anlattı. 4 Bu olay Musa Heşbon'da yaşayan Amorlular'ın Kralı Sihon'u, Aştarot'ta ve Edrei'de yaşayan Başan Kralı Og'u bozguna uğrattıktan sonra oldu. 5Musa Şeria Irmağı'nın doğu yakasındaki Moav topraklarında bu yasayı şöyle açıklamaya başladı:
6“Tanrımız RAB Horev'de bize, ‘Bu dağda yeteri kadar kaldınız’ dedi, 7‘Haydi kalkın, Arava'da, dağlık bölgede, Şefela'da, Negev'de ve Akdeniz kıyısında yaşayan bütün komşu halklara, Amorlular'ın dağlık bölgesine, büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan Kenanlılar ülkesine ve Lübnan'a gidin. 8Bu toprakları size verdim. Gidin, atalarınıza, İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a ve soylarına ant içerek söz verdiğim toprakları mülk edinin.’ ”
Musa Önderler Atıyor
(Çık.18:13-27)
9“O sırada size, ‘Tek başıma yükünüzü taşıyamam’ dedim, 10‘Tanrınız RAB sizi çoğalttı. Bugün göklerdeki yıldızlar kadar çoğaldınız. 11Atalarınızın Tanrısı RAB sizi bin kat daha çoğaltsın ve söz verdiği gibi kutsasın! 12Sorunlarınıza, yükünüze, davalarınıza ben tek başıma nasıl katlanabilirim? 13Kendinize her oymaktan bilge, anlayışlı, deneyimli adamlar seçin. Onları size önder atayacağım.’
14“Siz de bunun iyi olduğunu onayladınız.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Arava’da Şeria Vadisi (Celile Gölü’nden Lut Gölü’nün güney ucuna kadar) ileAkabe Körfezi’ne inen vadiyi içine alan bölgedir. Suf’un... Paran... Tofel, Lavan, Haserot ve Di-Zavah Sina’dan Moav topraklarına uzanan yol boyunca yer alan kentler (bkz. örn. Say.12:16 ve ilgili not).
1:2 Horev’den Yasa’nın Tekrarı’nda Sina Dağı’nın bu adı kullanılır (tek istisna Yas.33:2’dedir). Kadeş-Barnea’ya Krş. Say.13-14. bölümler; bkz. Yar.14:7’ye ait not. Seir Dağı Bkz. Yar.36:8; Hez.35:2’ye ait notlar.
1:3 kırkıncı yılın İsrailliler’in Mısır’dan çıktıkları yıldan itibaren (bkz. Say.1:1’e ait not). İsrail halkı, Sina Dağı’nda iki yıl kalmış (Say.10:11), RAB’bin vaat edilmiş toprakları ele geçirme buyruğuna uymadığı için cezalandırılıp otuz sekiz yıl boyunca çölde göçebe olarak yaşamıştır (bkz. Yas.2:14; Yas.8:2-5; Say.14:29-35; Say.32:13; Elç.7:36; İbr.3:7-19). on birinci ayının Miladi takvime göre ocak ortası ile şubat ortası arası.
1:4 Sihon’u... Og’u Bkz. Say.21:21-26,Say.21:35’e ait notlar. Heşbon’da Bkz. Yşa.15:4’e ait not.
1:5 bu yasayı RAB’bin Musa’ya Sina Dağı’nda bildirdiği antlaşmaya uygun bir yaşam sürmek için gerekli öğretilerin tümü (bkz. Çık. 20-31. bölümler; Levililer Kitabı; Say.1-10. bölümler). Bu öğretiler, İsrailliler’in Kenan topraklarında karşılaşacağı yeni koşullara uygun olarak yorumlanıp özetlenir. Yasa’nın Tekrarı, antlaşmanın yenilenme (ve güncellenme) belgesidir ve bu çerçevede okunup anlaşılmalıdır.
1:6 Tanrımız RAB İsrailliler’e, mutlak egemenin RAB olduğu ve O’nunla aralarındaki özel ilişki hatırlatılmaktadır. Tanrı’nın, eylemleri ve sözleriyle, kendini halkının Çobanı, Savaşçısı, Kralı, Yargıcı olarak açıklaması, halkın Tanrı’yı ve Tanrı’nın önündeki konumunu kavraması içindir.
1:7 Bkz. Yşu.1:4. Vaat edilmiş topraklar coğrafi bölgelerine göre tanımlanıyor. Bu tanım, ilk önce İbrahim’e verilen (Yar.15:18-21), ardından sadece İshak’ın soyu (Yar.26:2-4) ve sonrasında da Yakup’un soyu için geçerli olan vaatle uyumludur (Yar.35:11-12 ; bkz. Yas.1:8). Büyük Fırat Irmağı’na kadar uzanan Kenan toprakları ile Lübnan, vaat edilen toprakların kuzey kesimini oluşturur. “Amorlular’ın dağlık bölgesi” de, bu toprakların orta ve güney kısımlarıdır. Arava’da Bkz. Yas.1:1’e ait not. dağlık bölgede Kuzeyden güneye uzanan bu dağlar bölgeyi ikiye ayırıyordu. Şefela’da Akdeniz’e uzanan tepeler. Negev’de Bkz. Yar.12:9’a ait not.
1:9-18 Bkz. Çık.18:13-26; krş. Yas.16:18-20.
1:10 göklerdeki yıldızlar kadar Bkz. Yas.10:22; Yas.28:62; Yar.13:16 ve ilgili not; Yar.15:5 ve ilgili not; Yar.22:17; Yar.26:4; Çık.32:13.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş