2. Samuel 11:1-5

11
Davut'la Bat-Şeva
1 İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde, Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Ammonlular'ı yenilgiye uğratıp Rabba Kenti'ni kuşatırken, Davut Yeruşalim'de kalıyordu.
2Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. 3Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi.
Adam, “Kadın Eliam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Bat-Şeva'dır” dedi. 4Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. 5Gebe kalan kadın Davut'a, “Gebe kaldım” diye haber gönderdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
11:1-27 Davut daha önce de başkasının karısını eş olarak almıştı (1Sa.25. bölüm). Ancak o zaman olayları yönlendiren RAB’di.Avigayil, Davut’u krallık yetkisini bir insanın ölümüne yol açacak şekilde kullanmasından alıkoymuştu. Kadının kocası RAB’bin meshettiği kişiyi (Kral Davut’u) küçümseyince RAB onu ölümle cezalandırmıştı. Davut, Avigayil’i kocası öldükten sonra eş olarak almıştı.Ancak bu sefer olayları yönlendiren kişi Davut oldu. Evli bir kadını elde etmek için kocasının ölümüne yol açmak amacıyla krallık yetkisini kötüye kullanarak günah işledi. Davut bu olaylardaki tutumuyla altıncı, yedinci ve onuncu buyrukları çiğnemiş oldu (Çık.20:13-14,Çık.20:17).
11:1 İlkbaharda 10. bölümde aktarılan olaylardan sonraki yılın ilkbaharı. kralların savaşa gittiği dönemde Yağmur mevsiminin bittiği, yani yolların kullanılır hale geldiği dönem.Ayrıca hasat zamanı da olduğundan, hem orduya hem de hayvanlara rahatça yiyecek sağlanabilirdi. Rabba Bkz. 2Sa.10:3,2Sa.10:14’e ait not.Ammonlular, bütün müttefikleri İsrailliler’e boyun eğdikleri için, bu zamana dek tek başlarına mücadele etmişlerdi (bkz. 2Sa.10:19).
11:2 damına çıkıp gezinmeye başladı Bkz. Mar.2:4’e ait not. çok güzeldi Kutsal Kitap’ta kişinin fiziksel özelliklerinden nadiren ve ancak bir amaç doğrultusunda söz edilir (bkz. 2Sa.14:25-26; Yar.39:6).
11:3 Eliam’ın Davut’un özel muhafızlarından biri ve danışmanı olanAhitofel’in oğlu Eliam olabilir (bkz. 2Sa.15:12 ve ilgili not). Hititli Bkz. 1Sa.26:6’ya ait not. Uriya Davut’un kraliyet muhafızları arasında adı geçer (2Sa.23:39). Hititli’dir, ancak adından tahmin edildiği üzere İsrailliler’in inancını benimsemiştir (adı İbranice’de, ‘RAB benim ışığımdır’ anlamına gelir).
11:4 aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla Bat-Şeva âdet kanamasının yol açtığı murdarlıktan yeni temiz kılınmıştı (bkz. Lev.15:19,Lev.15:28-30). Bu yüzden Davut’tan önce kocasından hamile kalmış olması mümkün değildi.
11:5 Gebe kaldım Kutsal Yasa’da bu durumda her iki taraf için de ölüm cezası buyrulur (Lev.20:10). Bat-Şeva, bundan sonra olacakları Davut’un takdirine bırakmaktadır.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş