2. Krallar 18:13-19

Sanherib'in Tehdidi
(2Ta.32:9-19; Yşa.36:1-22)
13Hizkiya'nın krallığının on dördüncü yılında Asur Kralı Sanherib, Yahuda'nın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi. 14Yahuda Kralı Hizkiya, Lakiş Kenti'ndeki Asur Kralı'na şu haberi gönderdi: “Suçluyum, üzerimden kuvvetlerini çek, ne istersen ödeyeceğim.” Asur Kralı Yahuda Kralı Hizkiya'yı üç yüz talant[a] gümüş ve otuz talant[b] altın ödemekle yükümlü kıldı. 15Hizkiya RAB'bin Tapınağı'nda ve kral sarayının hazinelerinde bulunan bütün gümüşü ona verdi. 16Daha önce yaptırmış olduğu RAB'bin Tapınağı'nın kapılarıyla kapı pervazlarının üzerindeki altın kaplamaları da çıkarıp Asur Kralı'na verdi. 17Asur Kralı başkomutan, askeri danışman ve komutanını büyük bir orduyla Lakiş'ten Yeruşalim'e, Kral Hizkiya'ya gönderdi. Yeruşalim'e varan ordu Çırpıcı Tarlası yolunda, Yukarı Havuz'un su yolunun yanında durdu. 18Haber gönderip Kral Hizkiya'yı çağırdılar. Saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah Asurlular'ı karşılamaya çıktı.
19Komutan onlara şöyle dedi: “Hizkiya'ya söyleyin. ‘Büyük kral, Asur Kralı diyor ki: Güvendiğin şey ne, neye güveniyorsun?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:13-16 Burada aktarılan tarihsel bilgi, Sanherib’in Fenike, Yahuda ve Mısır’a İÖ 701’de gerçekleştirdiği seferle ilgili kaynaklarla örtüşür. Sanherib, kendi tarihsel kaynaklarında, Hizkiya krallığında bulunan kırk altı surlu kenti ve birçok köyü ele geçirip 200 150 kişiyi tutsak aldığını belirtir. Ayrıca Hizkiya’yı, “başkent Yeruşalim’de bir kuş gibi kafese kapattığını” ekler, ancak Yeruşalim’i ele geçirdiğinden söz etmez.
18:13 on dördüncü yılında Hizkiya’nın tek başına kral olmasının on dördüncü yılı olan İÖ 701’de (bkz. 2Kr.18:2’ ye ait not).
18:14 Lakiş Kenti’ndeki Bkz. 2Kr.14:19 ve Yşa.36:2’ye ait notlar.
18:17-19:37 Bkz. 2Ta.32. bölüm; Yşa.36-37. bölümler.
18:17 Tarlası... su yolunun Bkz. Yşa.7:3. Asurlu yöneticiler, daha önce Peygamber Yeşaya’nın Kral Ahaz’ı düşmanlarından kurtarması için Asurlular yerine RAB’be güvenmesi konusunda uyardığı bu yerde, Yahuda Krallığı’nı teslim olmaya çağırırlar (bkz. 2Kr.16:5-10; Yşa.7:1-17).
18:19 Büyük kral Asurlu krallar için sıklıkla kullanılan unvan.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş