2. Krallar 25:1-21

25
Yeruşalim'in Düşüşü
(2Ta.36:13-21; Yer.39:1-8; 52:3b-11)
1 Sidkiya'nın krallığının dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü, Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar. 2Kral Sidkiya'nın krallığının on birinci yılına kadar kent kuşatma altında kaldı. 3Dördüncü ayın dokuzuncu günü kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki, halk bir lokma ekmek bulamaz oldu. 4 Sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler kenti çepeçevre kuşatmış olmasına karşın, bütün askerler gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yoluna çıktılar. 5Ama Kildani ordusu kralın ardına düşerek Eriha ovalarında ona yetişti. Sidkiya'nın bütün ordusu dağıldı. 6Kral Sidkiya yakalanıp Rivla'da Babil Kralı'nın huzuruna çıkarıldı ve hakkında karar verildi. 7 Sidkiya'nın gözü önünde oğullarını öldürdüler; kendisinin de gözlerini oydular, zincire vurup Babil'e götürdüler.
Tapınağın Yıkılışı
(Yer.52:12-23)
8Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın yedinci günü muhafız birliği komutanı, Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalim'e girdi. 9RAB'bin Tapınağı'nı, sarayı ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip önemli yapıları yaktı. 10Muhafız birliği komutanı önderliğindeki Kildani ordusu Yeruşalim'i çevreleyen surları yıktı. 11Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, Babil Kralı'nın safına geçen kaçakları ve geri kalan halkı sürgün etti. 12Ancak bağcılık, çiftçilik yapsınlar diye bazı yoksulları orada bıraktı.
13 Kildaniler RAB'bin Tapınağı'ndaki tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babil'e götürdüler. 14 Tapınak törenlerinde kullanılan kovaları, kürekleri, fitil maşalarını, tabakları, bütün tunç eşyaları aldılar. 15Muhafız birliği komutanı saf altın ve gümüş buhurdanları, çanakları alıp götürdü.
16RAB'bin Tapınağı için Süleyman'ın yaptırmış olduğu iki sütun, havuz ve ayaklıklar için hesapsız tunç harcanmıştı. 17Her sütun on sekiz arşın[a] yüksekliğindeydi, üzerlerinde tunç birer başlık vardı. Başlığın yüksekliği üç arşındı[b], çevresi tunçtan ağ ve nar motifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da ağ motifleriyle süslenmişti ve ötekine benziyordu.
Yahuda Halkı Babil'e Sürülüyor
(Yer.52:24-27)
18Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan Başkâhin Seraya'yı, Başkâhin Yardımcısı Sefanya'yı ve üç kapı nöbetçisini tutsak aldı. 19Kentte kalan askerlerin komutanını, kralın beş danışmanını, ayrıca ülke halkını askere yazan ordu komutanının yazmanını ve ülke halkından kentte bulunan altmış kişiyi tutsak etti. 20Hepsini Rivla'ya, Babil Kralı'nın yanına götürdü. 21Babil Kralı Hama ülkesinde, Rivla'da onları idam etti.
Böylece Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu.
Yahuda Valisi Gedalya
(Yer.40:7-9; 41:1-3; 16-18)
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1 dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü İÖ 15 Ocak 588’de (bkz. Yer.39:1; Yer.52:4; Hez.24:1-2). Nebukadnessar... Yeruşalim önlerine gelip Nebukadnessar, Lakiş ve Azeka dışında Yahuda’nın tüm surlu kentlerini daha önce ele geçirmişti (bkz. Yer.34:7).
25:2-3 on birinci yılına kadar... Dördüncü ayın dokuzuncu günü İÖ 18 Temmuz 586 (bkz. Yer.39:2; Yer.52:5-7). Bazı uzmanlar, farklı bir tarihlendirme yöntemi izleyerek Yeruşalim’in düşüşünün İÖ 587’ nin yaz aylarında gerçekleştiğini öne sürer.
25:3 kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki İki buçuk yıl süren kuşatmanın sonucu (bkz. Yer.38:2-9).
25:6 Rivla’da Babil Kralı’nın Bkz. 2Kr.23:33’e ait not; ayrıca bkz. Yer.39:5; Yer.52:9.
25:7 oğullarını öldürdüler... gözlerini oydular... Babil’e götürdüler Bkz. Yer.32:4-5; Yer.34:2-3; Yer.38:18; Yer.39:6-7; Yer.52:10-11. Hezekiel, Sidkiya’nın Babil’e götürüleceğini, ancak kendisinin bunu göremeyeceğini önceden bildirmişti (Hez.12:13). Sidkiya da Yeremya’nın uyarısını dikkate almış olsaydı, hem kendi hayatını kurtaracak hem de Yeruşalim’in yıkılışını önleyecekti (bkz. Yer.38:14-28).
25:8 on dokuzuncu yılında, beşinci ayın yedinci günü İÖ 14 Ağustos 586 (bkz. Yer.52:12 ve ilgili not).
25:18 Başkâhin Seraya’yı Seraya, Hilkiya’nın torunuydu (bkz. 2Kr.22:4’e ait not; ayrıca bkz. 2Kr.22:8; 1Ta.6:13-14). Seraya idam edilecek, oğlu Yehosadak ise Babil’e sürülecektir (1Ta.6:15). Ezra, Yehosadak’ın soyundan gelir (bkz. Ezr.7:1).
25:21 Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu Yahudalılar’ın Kenan topraklarından sürgün edilmesiyle, Manaşşe’nin krallığı döneminde bildirilen yargı yerine geldi (bkz. 2Kr.23:27 ; Lev.26:33; Yas.28:36; ayrıca bkz. Yer.25:8-11).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş