2. Samuel 8:3

3Davut Fırat'a kadar krallığını yeniden kurmaya giden Sova Kralı Rehov oğlu Hadadezer'i de yendi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
8:3 Fırat’a RAB’bin İbrahim’e vaat ettiği toprakların sınırları Mısır’dan Fırat’a uzanıyordu (bkz. Yar.1 :7; 2Sa.11:24; 2Sa.15:18-21; Yşu.1:4 ve ilgili not). Burada bu vaadin yerine gelmekte olduğu görülür (bkz. 1Kr.4:21,1Kr.4:24 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Yar.17:8; Yşu.21:43-45). yeniden kurmaya Saul’un Sova krallarına karşı kazandığı zaferler sayesinde İsrail’in hâkimiyeti, kısa bir süre için de olsa, Fırat Vadisi sınırına dek uzanmıştı. Sova Sova toprakları, Lübnan ile Anti Lübnan dağlarının arasında kalan Beka Vadisi’nde, yani İsrail’in kuzey sınırındaydı. Saul Sova’yla savaşmıştı (1Sa.14:47). Hadadezer’i Hadad, Kenanlılar’ın baş ilahı Baal’a denk bir Aram ilahıydı.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş