Matta 22:17-21

17Peki, söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek Kutsal Yasa'ya uygun mu, değil mi?”
18İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, “Ey ikiyüzlüler!” dedi. “Beni neden deniyorsunuz? 19Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana!” O'na bir dinar getirdiler. 20İsa, “Bu resim, bu yazı kimin?” diye sordu.
21“Sezar'ın” dediler.
O zaman İsa, “Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin” dedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:15-17 Hirodes yanlıları, Hirodes Hanedanlığı’nı, dolayısıyla Roma’yı destekleyen nüfuzlu Yahudiler’di. Ferisiler ise Roma hegemonyasına karşı çıkıyorlardı. Ancak, iki grup İsa Mesih’i tuzağa düşürmek için anlaştı (bkz. Mar.3:6). İsa sordukları bu soruya ‘hayır’ yanıtını verse Hirodes yanlıları O’nu Pilatus’a ihanetle suçlayacaktı, ‘evet’ yanıtını verse Ferisiler O’nu halkın önünde hain ilan edecekti. Roma buyruğundaki halkların Roma İmparatoru’na vergi vermeleri gerekiyordu. Halk bu vergiden son derece rahatsızdı ; bazı Yahudiler de bunun putperest tapınaklarına ve baskıcı Roma yönetimine destek sağladığı anlamına geldiğine inanıyor ve ödeme yapmayı vatana ihanet olarak görüyorlardı.
22:19 dinar Sezar tarafından basılan madeni bir paraydı. Bir yüzünde imparatorun portresi, öbür yüzünde ise imparatorun ilahlığını anlatan sözcükler yer alırdı. Bir dinar, vasıfsız işçinin yaklaşık bir günlük ücretine eşdeğerdi. Rab İsa, yerinde verdiği bu cevapla tuzağı boşa çıkardı.
22:21 Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin İsa Sezar’ı ve Tanrı’yı açıkça birbirinden ayırarak, paralarda imparatoru ilahlaştıran ifadeleri reddetmiş oldu (bkz. Mat.22:19’ a ait not; ayrıca bkz. Mar.12:17’ye ait not).

Videolar

Matta Girişi

Genel Bakış: Matta'nın amacı, İsa'nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa'nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa'nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir1. İsa'nın kurtuluş Müjdesi'nin bütün uluslar için olduğunu ayrıca vurgular2.

Kitabın İçeriği: Matta, İsa'nın soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgileri vermekle başlar (1:1-2:23). İsa'nın vaftiz oluşunu ve Şeytan tarafından nasıl denendiğini anlattıktan sonra O'nun faaliyetlerine geçer. Kendisine gelen hastaların tümünü iyileştirdiği bazı olayları kaydeder3; belirli bazı hastaları iyileştirmesinden4 ve öbür mucizelerinden5 de söz eder. Bununla birlikte ağırlık, İsa'nın beş temel bölümde6 toplanan öğretisine veriliyor. Bu öğretinin odağında Göklerin Egemenliği7 bulunuyor. Göklerin Egemenliği, İncil'in öbür kısımlarında Tanrı'nın Egemenliği diye de geçer. İsa'nın ilk gelişiyle başlayan bu egemenlik, O'nun Kral olarak dönüşüyle tamamlanacaktır. Günahlarından dönüp İsa'yı izleyenler, egemenliğin çocukları olurlar. Bunlar, İsa'nın özellikle Dağdaki Konuşma'da açıkladığı yeni yaşama çağrılıyorlar (5-7 bölümleri). Örneğin, ön planda bulunmak yerine başkalarına hizmet etmeyi amaç edinmeliler8; gösterişe kapılmadan iyilik yapmalılar (6:1-18); bağışlayıcı olmalılar (18:21-35); canları pahasına da olsa İsa'yı izlemeliler9.

İsa, sözleri ile eylemleri arasında büyük uyumsuzluklar olan Yahudi din önderlerini şiddetle eleştirir. Onlar için şöyle der: «Göklerin Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kaparlar; ne kendileri içeri girerler, ne de girmek isteyenleri bırakırlar»10. Buna karşılık İsa, doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya gelmiştir (9:13). İsa ayrıca çağın sonu, kendisinin ikinci gelişi ve son yargı konusunda açıklamalarda bulunur; izleyicilerinin bütün bu olaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır11. İsa'nın kimliğine gelince, Matta imalı ama kesin konuşur12.

Son bölümler İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır. Ondan önce İsa, nasıl öleceğini birkaç kez açıklar. Son yemeğinde, «Kanım... günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır» der (26:28). Uzun zamandan beri onu öldürmeyi tasarlayan Yahudi önderlerce tutuklanır, yargılanır ve Romalı vali tarafından çarmıha gerilir. Ölür ve dirilir. Kitap, İsa'nın izleyicilerine verdiği ünlü son buyruğuyla noktalanır: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin...»

Ana Hatlar:

1:1-2:23 İsa'nın doğumu ve çocukluğu
3:1-4:16 İsa'nın göreve hazırlanması
4:17-18:35 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
19:1-20:34 Yeruşalim (Kudüs) yolunda
21:1-27:66 İsa'nın Yeruşalim'de öğretisini yayması, tutuklanıp çarmıha gerilmesi
28:1-20 İsa'nın dirilmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş