15
Azarya'nın Yahuda Krallığı
(2Ta.26:1-23)
1İsrail Kralı Yarovam'ın krallığının yirmi yedinci yılında Amatsya oğlu Azarya Yahuda Kralı oldu. 2Azarya on altı yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de elli iki yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yekolya'ydı. 3Babası Amatsya gibi, Azarya da RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. 4Ancak alışılagelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hâlâ kurban kesip buhur yakıyordu.
5RAB Kral Azarya'yı cezalandırdı. Kral ölünceye kadar deri hastalığından kurtulamadı. Bu yüzden ayrı bir evde yaşadı. Sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti.
6Azarya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. 7 Azarya ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti'nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yotam kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:25-2Kr.17:41 Krallığın bölündüğü (İsrail ve Yahuda olarak) dönemin anlatıldığı bu bölümlerde, ağırlıklı olarak kralların yaptıklarına ve onlara ilişkin peygamberliklere değinilir. Tanrı’nın gelişmekte olan yeryüzündeki krallığı en fazla kuzeydeki (İsrail) krallıkta tehlikeye girmiştir, çünkü sadakatsiz krallar, kukla kâ-hinler ve sahte peygamberler yüzünden imandan sapma eğilimi artış göstermiştir. Bu dönemde İlyas ve Elişa, Tanrı’nın yönetiminin sadık temsilcileri ve peygamberleri olarak hizmet etmiştir (bkz. Giriş). Güneydeki (Yahuda) krallıkta ise RAB, krallığının görünen simgeleri olan tapınak, Antlaşma Sandığı ve kâhinlerinin hizmeti aracılığıyla halkıyla beraberdir. Davut’un soyundan olan kralların yönetimlerini RAB’be sadık biçimde sürdürmeleri sayesinde RAB’bin antlaşmasına kuzeydeki (İsrail) krallığına göre daha bağlı kaldılarsa da, itaatsizlik ettikleri zaman onlar da sürgünle cezalandırılacaklardır.
15:1 Yarovam’ın krallığının yirmi yedinci yılında İÖ 767. Bu süre, Yarovam’ın İÖ 793’ te başlayarak Yehoaş’la birlikte sürdürdüğü on bir yıllık krallık dönemini de kapsar (bkz. 14:23’e ait not). Azarya Yahuda Kralı oldu BabasıAmatsya’yla birlikte yirmi dört yıldır sürdürdüğü krallık, artık sadece kendisine aitti (bkz. 15:2; 14:2,21’ e ait notlar). Azarya, Uzziya adıyla da bilinir (15:13,30,32,34). Peygamber Yeşaya’nın hizmeti Azarya’nın krallığı döneminde başlamıştır (Yşa.1:1). Azarya’nın krallığı, tıpkı Süleyman’ın dönemindeki gibi, bolluğun görüldüğü, yapılanmanın arttığı, tarımdaki yeniliklerle verimliliğin artırıldığı ve sınırları genişletmek üzere seferlerin düzenlendiği bir dönem olmuştur. Tüm bunlara rağmen Azarya, siyasi yönden başarılı olan ama RAB’be itaat etmeyen önderlerdendi.
15:2 elli iki yıl İÖ 792-740; ancak İÖ 792-767 yıllarında krallığı babası Amatsya ile beraber yürütmüştü.
15:3 Babası Amatsya gibi Bkz. 14:3’e ait not.
15:5 Kral... deri hastalığından kurtulamadı Tapınaktaki sunak üzerinde buhur yakma, RAB’bin sadece kâhinlerin yerine getirmesini buyurduğu bir görevdi (bkz. 2Ta.26:16-21; krş. Lev.13:46). Sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti Yotam,Azarya’nın vâ-risi olarak babası adına krallığı sürdürdü (İÖ 750-740 ; bkz. 15:33’ e ait not).
15:6 bütün yaptıkları Bkz. 2Ta.26:1-15.
15:7 Yerine oğlu Yotam kral oldu Bkz. 15:32-38.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş