Yaratılış 34:24-25

24Kent kapısından geçen herkes Hamor'la oğlu Şekem'in söylediklerini kabul etti ve kentteki bütün erkekler sünnet oldu.
25Üçüncü gün erkekler daha sünnetin acısını çekerken, Yakup'un oğullarından ikisi –Dina'nın kardeşleri Şimon'la Levi– kılıçlarını kuşanıp kuşku uyandırmadan kente girip bütün erkekleri kılıçtan geçirdiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:19-35:29 Bkz. Giriş.
34:1-31 Yakup, hem soyunun yerli Kenanlılar’dan kız alıp vererek bozulması (Yar.34:9,Yar.34:16) hem de oğullarının yaptıklarından ötürü Kenan yerlilerinin öç almaları tehlikesiyle karşı karşıydı (Yar.34:30). Her iki durum da, Tanrı’nın İbrahim’le yaptığı antlaşmada verdiği soy vaadini tehlikeye atacaktı. İsrail, tarih boyunca bu iki tehlike ile mücadele etti. Tanrı’nın adı, 33. bölümün sonunda ve 35. bölümün başında yer alır, ancak korkunç olayların aktarıldığı 34. bölüm boyunca geçmez.
34:25 Dina’nın kardeşleri Üçü de Lea’nın çocuğuydu (Yar.29:33-34; Yar.30:21). Şimon’la Levi Şekemli erkekleri katlettikleri için kendi soyları da dağıtılacaktır (bkz. Yar.49:7’ye ait not). Bütün erkekleri kılıçtan geçirdiler Şekemli erkeklerin açgözlülüğü kendi sonlarını getirir. Suçları son derece ciddi olsa da bu kadar vahşi ve geniş çaplı bir karşılık hak etmemişlerdir (bkz. Yar.34:27-29).

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş