2. Tarihler 3

3
Tapınağın Yapılışı
(1Kr.6:1-29; 7:21)
1 Süleyman bundan sonra RAB'bin Yeruşalim'de babası Davut'a göründüğü Moriya Dağı'nda RAB'bin Tapınağı'nı yaptırmaya başladı. Yevuslu Ornan'ın olan bu harman yerini Davut sağlamıştı. 2 Süleyman krallığının dördüncü yılının ikinci ayının ikinci gününde yapıyı başlattı. 3 Tanrı'nın Tapınağı için attığı temel, eski ölçülere göre altmış arşın[a] uzunluğunda, yirmi arşın[b] genişliğindeydi. 4 Tapınağın ön cephesini boydan boya kaplayan eyvanının genişliği yirmi arşın, yüksekliği yüz yirmi arşındı[c]. Süleyman iç duvarları saf altınla kaplattı. 5 Ana bölümün duvarlarını da önce çam tahtasıyla, sonra saf altınla kaplattı; hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsletti. 6 Tapınağı değerli taşlarla bezetti. Kullanılan altın Parvayim'den getirilmişti. 7 Kirişleri, kapı eşiklerini, duvarlarla kapıları altınla kaplattı. Duvarlara Keruvlar oydurdu.
8 En Kutsal Yer'i yaptı: Uzunluğu tapınağın genişliğine eşitti; uzunluğu da genişliği de yirmişer arşındı[ç]. En Kutsal Yer'in iç duvarlarını altı yüz talant[d] saf altınla kaplattı. 9 Altın çivilerin ağırlığı elli şekeldi[e]. Süleyman yukarı odaları da altınla kaplattı.
10 En Kutsal Yer'de iki Keruv heykeli yaptırarak altınla kaplattı. 11 Keruvlar'ın kanatlarının uzunluğu yirmi arşındı. Keruvlar'dan birinin kanadı beş arşındı[g] ve tapınağın duvarına erişiyordu. Öbür kanat da beş arşındı ve öteki Keruv'un kanadına değiyordu. 12 Aynı şekilde öteki Keruv'un da kanadı beş arşındı ve tapınağın duvarına erişiyordu. Öbür kanat da beş arşındı ve birinci Keruv'un kanadına değiyordu. 13 Ayakta duran ve açılmış kanatlarının uzunluğu yirmi arşın olan Keruvlar'ın yüzü ana bölüme bakıyordu.
14 En Kutsal Yer'in perdesi lacivert, mor, kırmızı kumaştan ve ince ketenden yapılmıştı. Üzerinde Keruv işlemeleri vardı.
15 Süleyman otuz beşer arşın[ğ] yüksekliğinde iki sütun yaptırıp tapınağın önüne diktirdi. Sütun başlıkları beşer arşın yüksekliğindeydi. 16 Gerdanlığa benzer[h] zincirler yaptırarak sütunların üzerine koydurdu. Yüz nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı. 17 Sütunları tapınağın önüne diktirip sağdakine Yakin[ı], soldakine Boaz[i] adını verdi.

Kutsal Kitap kelime arama motoru:

Kutsal Kitap Bölümleri:

2. Tarihler Kitabı Bölümleri

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
a 3:3 “Altmış arşın”: Yaklaşık 27 m.
b 3:3,4 “Yirmi arşın”: Yaklaşık 9 m.
c 3:4 “Yüz yirmi arşın”: Yaklaşık 54 m.
ç 3:8,11,13 “Yirmi arşın”: Yaklaşık 9 m.
d 3:8 “Altı yüz talant”: Yaklaşık 20.7 ton.
e 3:9 “Elli şekel”: Yaklaşık 575 gr.
g 3:11,12,15 “Beş arşın”: Yaklaşık 2.3 m.
ğ 3:15 “Otuz beş arşın”: Yaklaşık 15.8 m.
h 3:16 “Gerdanlığa benzer” ya da “İç odada”.
ı 3:17 “Yakin”: “Pekiştirir” anlamına gelir.
i 3:17 “Boaz”: “Güç O'ndadır (Tanrı'dadır)” anlamına gelebilir.