Luka 17

17
Günah, İman ve Görev
(Mat.18:6-7; Mar.9:42)
1İsa öğrencilerine şöyle dedi: “İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline! 2Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa, kendisi için daha iyi olur. 3 Yaşantınıza dikkat edin! Kardeşiniz günah işlerse, onu azarlayın; tövbe ederse, bağışlayın. 4Günde yedi kez size karşı günah işler ve yedi kez size gelip, ‘Tövbe ediyorum’ derse, onu bağışlayın.”
5Elçiler Rab'be, “İmanımızı artır!” dediler.
6Rab şöyle dedi: “Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dut ağacına, ‘Kökünden sökül ve denizin içine dikil’ dersiniz, o da sözünüzü dinler.
7“Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da, tarladan dönüşünde ona, ‘Çabuk gel, sofraya otur’ der? 8Tersine ona, ‘Yemeğimi hazırla, kuşağını bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et. Sonra sen yiyip içersin’ demez mi? 9Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi? 10Siz de böylece, size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra, ‘Biz değersiz kullarız; sadece yapmamız gerekeni yaptık’ deyin.”
On Cüzamlı
11Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. 12-13Köyün birine girerken O'nu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, “İsa, Efendimiz, halimize acı!” diye seslendiler.
14 İsa onları görünce, “Gidin, kâhinlere görünün” dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. 15-16Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp O'na teşekkür etti. Bu adam Samiriyeli'ydi.
17İsa, “İyileşenler on kişi değil miydi?” diye sordu. “Öbür dokuzu nerede? 18Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?” 19Sonra adama, “Ayağa kalk, git” dedi. “İmanın seni kurtardı.”
Tanrı'nın Egemenliği Ne Zaman Gelecek?
(Mat.24:23-28,37-41)
20Ferisiler İsa'ya, “Tanrı'nın Egemenliği ne zaman gelecek?” diye sordular.
İsa onlara şöyle yanıt verdi: “Tanrı'nın Egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. 21İnsanlar da, ‘İşte burada’ ya da, ‘İşte şurada’ demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın Egemenliği aranızdadır.”
22İsa öğrencilerine şöyle dedi: “Öyle günler gelecek ki, İnsanoğlu'nun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz, ama görmeyeceksiniz. 23İnsanlar size, ‘İşte orada’, ‘İşte burada’ diyecekler. Gitmeyin, onların arkasından koşmayın. 24Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa, İnsanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. 25Ama önce O'nun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir.
26 “Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu'nun günlerinde de öyle olacak. 27 Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. 28 Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. 29Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti.
30“İnsanoğlu'nun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. 31 O gün damda olan, evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin. 32 Lut'un karısına olanları hatırlayın! 33 Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. Canını yitiren ise onu yaşatacaktır. 34Size şunu söyleyeyim, o gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. 35-36Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak.”[a]
37 Onlar İsa'ya, “Bu olaylar nerede olacak, Rab?” diye sordular.
O da onlara, “Leş neredeyse, akbabalar da oraya üşüşecek” dedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:2 küçüklerden birini Bkz. Mat.18:6,Mat.18:10-11,Mat.18:14; Mar.9:42 ve ilgili notlar.
17:3 Kardeşiniz Bkz. Mat.18:15,Mat.18:17 ve ilgili notlar.
17:4 yedi kez Bkz. Mat.18:22’ye ait not.
17:5 İmanımızı artır! İsa’nın 1-4. ayetlerde söz ettiği ölçütlere göre yaşayabilmek için bunu istemişlerdi.
17:6 Bkz. Mat.17:20-21 ve ilgili not; Mar.11:23; ayrıca bkz. Mat.13:31-32.
17:7 bir kölesi Bkz. Rom.1:1’e ait not.
17:11 Samiriye ile Celile arasındaki sınır İsa, Yeruşalim’e doğru yoluna devam ederken, hizmet edeceği Pereya bölgesine yönelmiştir (bkz. Luk.9:51 ve Luk.13:22’ye ait notlar).
17:14 kâhinlere görünün Bkz. Luk.5:14’e ait not; Lev.13:2-3; Lev.14:2-32.
17:15-16 Tanrı’yı yücelterek Bkz. Luk.17:18; ayrıca bkz. Luk.1:64 ve ilgili not. Samiriyeli’ydi Bkz. Luk.10:31-33’e ait not. Yahudiler Samiriyeliler’le görüşmezlerdi (bkz. Yu.4:9 ve ilgili not), ancak cüzam insanlar arasında engel tanımıyordu (bkz. Lev.13:2,Lev.13:4,Lev.13:45-46).
17:19 İmanın seni kurtardı Bkz. Mat.9:22; Mar.5:32-34’e ait not. İsa’ya teşekkür etmek için geri dönen Samiriyeli’nin bedensel şifanın yanı sıra ruhsal kurtuluşa da kavuştuğu varsayılır (krş. Luk.7:50; Luk.8:48,Luk.8:50).
17:20 Ferisiler Bkz. Luk.5:17’ye ait not.
17:21 Tanrı’nın Egemenliği aranızdadır Ferisiler’e hitap ettiğine göre, ‘sizinledir’ anlamına da gelebilir. Eğer Ferisiler İsa’yı tanısaydı, Tanrı’nın Egemenliği’ni aramalarına gerek olmazdı.
17:24 Şimşek Mesih’in ikinci gelişi ansızın, beklenmedik zamanda ve herkesin göreceği biçimde olacaktır (bkz. Mat.24:27-28).
17:25 İsa, görkemine kavuşmadan önce gerekli olan ve kısa süre sonra gerçekleşecek ölümünü defalarca önceden bildirmiştir (bkz. Luk.5:35; Luk.9:22 ve ilgili not; Luk.9:43-45; Luk.12:50; Luk.13:32-33; Luk.18:32-33; Luk.24:7; Mat.16:21).
17:28 Lut’un günlerinde Bkz. Yar.18:16-19:28.
17:30 İnsanoğlu’nun ortaya çıkacağı Bkz. Luk.11:24; 1Ko.1:7; 2Se.1:6-8 ve ilgili not; 1Pe.1:7,1Pe.1:13; 1Pe.4:13; Va.1:7.
17:31 Matta ve Markos, Yeruşalim’in düşüşünden (İS 70) ve bazı yorumculara göre gelecekteki büyük yargı gününden benzer biçimde söz eder (Mat.24:17-18; Mar.13:15). Burada ise, Yeruşalim’in düşüşünden önceki korkunç koşullardan söz ediliyorsa da, daha çok Mesih’in tekrar gelişi ima edilmektedir (bkz. Luk.11:30; krş. Luk.21:21). damda Bkz. Mar.2:4; Elç.10:9 ve ilgili notlar.
17:33 Canını yitiren ise onu yaşatacaktır Bkz. Yu.12:25 ve ilgili not.
17:35-36 Bazı Grekçe elyazmaları, “Tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak” sözlerini de içerir (bkz. Mat.24:40). alınacak ‘Yıkıma uğramak üzere’ veya daha büyük olasılıkla ‘kurtulmak üzere’ anlamındadır. İki insanın hayatta çok yakın olması ( Luk.11:34), aynı ebedi yazgıyı paylaşmalarını güvence altına almaz.
17:37 Leş neredeyse akbabalar da oraya üşüşecektir Söz konusu dönemde, Mesih imanlısı olmayanlar için belirlenen yargı ve yargının sonuçları gözle görünür şekilde belirgin olacağından dolayı “nerede” sorusuna gerek kalmayacaktır.

Videolar

Luka Girişi

Kitabın Amacı: Luka, daha kitabın başında amacının, İsa'nın yaşamını doğru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduğunu açıkça ortaya koyuyor (1:1-4). Luka, Elçilerin İşleri Kitabı'nda da Müjde'nin o çağda bilinen dünyanın merkezi durumundaki Roma'ya kadar nasıl yayıldığını anlatır. O devirde yazarların, yapıtlarını ileri gelen kişilere adamaları bir gelenek haline gelmişti. Nitekim Luka da her iki kitabı, adı Teofilos -«Tanrı'yı seven» anlamında- olan bir kişiye hitaben kaleme almıştır. Kuşkusuz Luka bu adamın kişiliğinde geniş bir kitleye seslenmeyi amaçlamıştır.

Kitabın İçeriği: Kitap, «Rab'bin yolunu hazırlamaya» gelen Vaftizci Yahya'nın1 ve İsa'nın doğumuna ilişkin bilgileri vererek başlıyor. Bundan sonra İsa'nın Müjde'yi duyurduğu, öğretisini yayıp mucizeler yaptığı döneme geçiyor. Daha sonra İsa'nın, giderek artan baskılara rağmen Yeruşalim'e, bile bile ölüme gidişi anlatılıyor. Bunu, İsa'nın dirilişi ve göğe alınışını anlatan bölümler izliyor.

Luka, peygamberlik sözlerini yerine getiren Tanrı'nın, bir kurtarıcı göndermekle insanlık tarihini nasıl yönlendirdiğini vurgular2. Tanrı'nın bu etkinliği, meleklerin gönderilmesi olayında3; Tanrı'nın gökten seslenişinde4; ve özellikle birçok inanlının Kutsal Ruh'la dolması olayında5 açıkça görülüyor. Tanrı'nın gücü, İsa'nın yaptığı mucizelerde de gözle görülür bir şekilde etkindi6. On altı ayrı olayda, belirli hastalıklara yakalanmış kişilerin mucizevi şekilde iyileştirildiğinden söz ediliyor. Bunun yanısıra, İsa'nın bir arada bulunan çok sayıda hastayı iyileştirdiği, kitabın beş ayrı yerinde belirtiliyor.

Luka'nın yaklaşık yüzde kırkı İsa'nın öğretisinden oluşuyor. İsa öğretisinde birçok benzetme kullandı; Luka'da 26 benzetme var. Bunların 16'sı İncil'in öbür kısımlarında yer almaz. İsa'nın bütün öğretisini kısaca özetlemek oldukça güçtür. Şu kadarını söyleyelim ki, İsa Tanrı'nın Egemenliği'ni duyuruyor7. Sözü edilen egemenlik, değer yargıları yönünden tümüyle farklı, insanın yüreğinde etkin olan tanrısal egemenliktir8. İsa'nın kendisi, egemenliği günden güne büyüyen, ikinci gelişinde de bu egemenliği tümüyle gerçekleşecek olan Kral olarak çıkar karşımıza9.

Kitapta bireye iletilmek istenen bildiri, günahların bağışlanmasıyla gerçekleşen kurtuluş müjdesidir10. Dünya malına kökten değişik bir yaklaşım içinde olan İsa11, bu müjdeyle özellikle yoksullara, hastalara ve ezilmişlere sesleniyor12. Bildirisinin o çağda hor görülen kadınlara ve Yahudi olmayan uluslara da yönelik olduğunu vurguluyor13. Nitekim, «Kaybolmuş olanı arayıp kurtarmaya geldim» diyordu14. Ama kişinin kurtulmaya istekli olması gerekir. Bu nedenle önce Yahya, sonra İsa, daha sonra da İsa'nın öğrencileri insanları tövbeye çağırdılar15. İsa'yı izleyecek olanlar bütün varlıklarıyla adanmış birer öğrenci olmaya16 ve sürekli bir dua yaşamı sürmeye çağrılmışlardır17.

Ana Hatlar:

1:1-4 Giriş
1:5-2:52 Vaftizci Yahya ile İsa'nın doğum ve çocuklukları
3:1-20 Vaftizci Yahya'nın görevi
3:21-4:13 İsa'nın vaftiz olması ve denenmesi
4:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki etkinlikleri
9:51-19:27 İsa Yeruşalim yolunda
19:28-22:46 İsa'nın Yeruşalim'deki son günleri
22:47-23:56 İsa'nın tutuklanması, yargılanması ve çarmıha gerilmesi
24:1-52 İsa'nın dirilmesi ve göğe yükselmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş